Endre søk
Begrens søket
12131415 701 - 715 of 715
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 701.
  Eriksson, Bertil
  SMHI.
  Temperaturfluktuationer under senaste 100 åren1979Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att undersöka om det går att spåra några tendensertill ökande variabilitet hos klimatet under senastedecennierna har serier av temperaturdata bearbetats.Pentadrnede l temperaturer har analyserats i avsikt attbelysa, dels hur medelförhållandena under löpande tioårsperioderhar varierat, dels hur variabiliteten,uttryckt med hjälp av standardavvikelsen, har fluktueratunder samma perioder. Resultat redovisas för en station,Stockholm, i form av 8 diagram med sammanlagt 24 seriersom kommenteras kortfattat. Dessutom ges ett diagramför Stensele med tre tidsserier. Serierna av pentaddataär ej stationära. Tydliga trender, olika för olika tiderpå året, förekommer. Variabiliteten inom 10-årsperiodervarierar från en period till en annan, menundersökningen ger inget stöd för en hypotes om ökandevariabilitet hos temperaturklimatet.För tre 15-dygnsperioder under året görs en jämförelsemed en temperaturserie från Stensele i Lappland. Avdenna jämförelse dras två slutsatser. Dels att de temperaturfluktuationersom konstaterats i Stockholm istort sett gäller för hela landet, dels att temperaturklimateti Stockholm sannolikt ej i nämnvärd grad påverkatsav att staden vuxit ut och förändrats.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 702.
  Bodin, Svante
  SMHI, Forskningsavdelningen.
  En numerisk prognosmodell för det atmosfäriska gränsskiktet, grundad på den turbulenta energiekvationen1979Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Intresset för gränsskiktsmodeller har vuxit markant under senare år . Vid SMHI planeras tillämpningar av gränsskiktsmodeller inom lokalprognosområdet, speciellt vid flygplatser, i studier av luftföroreningars spridning och inom  vindenergiprogrammet.

  I denna rapport presenteras en en-dimensionell numerisk gränsskiktsmodell och resultat från simuleringar av australienska och finländska gränsskiktsdata diskuteras relativt ingående. Modellen, som utgör första steget mot en tredimensionell modell, bygger på ideer om gränsskiktsmodellering framlagda av Gutman. För att parameterisera turbulensen i gränsskiktet utnyttjas den turbulenta energiekvationen. En enkel skalanalys av rörelseekvationerna visar att ett gridavstånd på mindre än 20 km måste användas i en tredimensionell modell för att man ska uppnå fördelar gentemot en endimensionell modell, i vilken fullständigare fysikaliska beskrivningar kan inkluderas.

  Modellen i denna rapport innehåller också kondensationsprocesser, dvs dimma och moln, och ett komplett paket för strålningsberäkningar. En prognosekvation för marktemperaturen finns härledd och används i samband med en enkel modell för markvatten.

  I den numeriska lösningen utnyttjas Laasonens metod, en variant av Crank-Nicolson, för tidsintegrationen. Den vertikala koordinaten har transformerats log-lineärt för att ge bättre upplösning nära marken. 35 gridpunkter används för att upplösa gränsskiktet upp till 2000 m. Ett tidssteg om 4 minuter har använts i de flesta simuleringarna.

  Två versioner av modellen, en Gutman-version och en vanlig "Ekman"-version, har testats utifrån dag 33 och 34 av Wangara data. De två första versionerna har jämförts sinsemellan medan Ekman-versionen också har jämförts med Yamada & Mellors (1975) mycket omfattande simuleringar. Resultaten visar att när det gäller vinden är Ekmanversionen överlägsen Gutman-versionen. Temperaturen å andra sidan simuleras mycket bra av båda versionerna. Jämförelsen med Yamada & Mellor utfaller till fördel för den här beskrivna modellen.

  Vissa framtida förbättringar diskuteras avslutningsvis. Modellen planeras också att testas operationellt på Arlanda flygplats inom en nära framtid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 703.
  Haag, Tomas
  SMHI.
  Byggnadsindustrins väderberoende: Seminarieuppsats i företagsekonomi, B-nivå1978Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Redan 1969 visade en undersökning vid Svenska Byggnadsentreprenörsförbundet att byggnadsindustrin var intresserad av en branschanpassad väderprognos. Följande arbete syftar till att sondera byggnadsindustrins väderberoende samt hur en för branschen ändamålsenlig väderprognos bör se ut och distribueras.

  Byggnadsindustrin är som näringsgren mycket betydande för samhällsekonomin. Den svarar för ca 8% av BNP och sysselsätter ca 200 000 årsarbetare. Under senaste 10-årsperioden har det lagts ner mycket arbete föratt nå en rationellare byggnadsproduktion. Detta främst genom utarbetandet av den så kallade systematiska arbetsberedningen. Den syftar till att förebygga störningar och minska konsekvenserna av dessa. Då skall speciellt intresse ägnas åt de mest störningskänsliga punkterna och här måste vädrets inverkan på vissa arbetsoperationer beaktas. Gör man klart för sig vilka arbetsoperationer som är beroende av de olika väderelementen samt ritar in försvarsåtgärder och skyddade reservarbeten i planerna kan man, med hjälp av en ändamålsenlig väderprognos, fatta säkrare beslut om vilka åtgärder som skall utföras.

  Genom att utnyttja denna "byggprognos" kan arbetsledningen två ggr/dag fatta beslut över arbete vid väderberoende arbetsoperationer med hjälp av färska prognoser. Detta medför att försvarsåtgärder används endast då de behövs men då i god tid. Samt att det vid mycket dåliga förhållanden finns reservarbeten planerade som kan påbörjas utan dyrbara uppehåll, dessutom slipper man dyrbara överraskningar vid väderomslag.

  Med ändamålsenlig väderinformation menas en regional prognos med de väderelement som är av vikt för byggnadsindustrin samt att denna byggprognos distribueras på ett lämpligt sätt. Regionernas storlek kommer att variera så att man får så stora regioner som möjligt med "samma" väder. Statens Vägverk har delat in landet i 24 olika regioner vid beställning av sina "vägprognoser". Det är en beprövad indelning som anses vara användbar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 704.
  Eriksson, Bertil
  SMHI.
  Vegetationsperioden i Sverige beräknad från temperaturobservationer1978Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Från en bearbetning av svenska temperaturobservationer för perioden 1961-74 har vegetationsperiodens början och slut bestämts för individuella år och medeldatum därefter beräknats. Som tröskelvärde för dygnsmedeltemperaturen har använts 6° och dessutom har krävts att  temperaturkriteriet skall vara uppfyllt minst 4 dygn i följd. Kartor som visar medeldatum för vegetationsperiodens början, -slut och längd har framställts. I tabellform redovisas "extremår" med tidig resp. sen start av resp. slut på vegetationsperioden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 705.
  Omstedt, Anders
  et al.
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Sahlberg, Jörgen
  SMHI, Affärsverksamhet.
  Some results from a joint Swedish-Finnish sea ice experiment, March, 19771978Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ett gemensamt svensk-finskt havsisexperiment genomfördes under mars 1977. Mätningar i atmosfären, isen och havet utfördes under sex dagar ombord på det finska forskningsfartyget Aranda som var placerad i isfältet i Bottenviken. Under två dagar utfördes även mätningar från de två svenska isbrytarna Atle och Tor. Denna rapport presenterar data och några resultat från svenska gruppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 706.
  Holmström, Ingemar
  et al.
  SMHI.
  Stokes, John
  SMHI.
  Statistical forecasting of sea level changes in the Baltic1978Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Genom utveckling av vattenståndsdata från 6 svenska observationsstationer i empiriskt ortogonala funktioner har erhållits en mycket enkel bild av Östersjöns respons på atmosfärens inverkan genom vind och tryck. Inte mindre än 65.5 procent av den totala variansen representeras av en allmän höjning eller sänkning av hela ytan. Tidsskalan är här av samma storlek som tidsskalan hos storskaliga atmosfäriska störningar. Detta beroende har utnyttjats för att bestämma sådana regressionsekvationer mellan lufttrycksfält och vattenståndsvariationer som sedan utnyttjas för prognoser. I den statistiska behandlingen har tekniken med empiriskt ortogonala funktioner utnyttjats i hög grad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 707.
  Eriksson, Bertil
  SMHI.
  Den dagliga och årliga variationen av temperatur, fuktighet och vindhastighet vid några orter i Sverige1977Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Timvisa observa.tioner från flygplatser har utnyttjats för attberäkna medelvärden av de viktigaste klimatologiska variablerna.För de variabler som visar en markerad daglig och årlig variationhar isopletdiagram analyserats för temperatur, fuktighetoch vindhastigh~t. Resultat redovisa5 för 11 platser . Bearbetningsperiodenomfattar i allmänhet åren 1955-1975. I Lextdelenges kortfattade kommentarer till de olika diagrammen . För sökgörs att påpeka likheter resp olikheter mellan de olika orterna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 708.
  Lundqvist, Jan-Eric
  et al.
  SMHI.
  Udin, Ingemar
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Ice accretion on ships with special emphasis on Baltic conditions1977Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan mitten av 1960-talet har nedisningsrapporter från fartyg som trafikerat Östersjön samlats in av SMHI. Rapporterna har bearbetats och samband mellan nedisning och vissa meteorologiska och oceanografiska parametrar har studerats. Undersökningen har omfattat handelsfartyg av typisk storlek för Östersjön. Rapporten visar resultaten från nedisningskampanjen. Den innehåller dessutom en allmän beskrivning, vilken omfattar faktorer som orsakar nedisning, frysprocessen etc. En del tidigare arbeten har studerats och jämförelser av resultat har gjorts. Nedisningsprognoser diskuteras och den metod som nu används vid SMHI beskrivs. Slutligen ges en del kommentarer om metoder att undvika eller minska nedisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 709.
  Collins, William.G.
  SMHI.
  A parameterization model for calculation of vertical fluxes of momentum due to terrain induced gravity waves1976Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Olika källor visar att det vertikala flödet av impulsmoment beroende på gravitationsvågor kan uppgå till flera tiondels pascal över bergstrakter. De därmed sammanhängande vindtendenserna är flera m/s per dag under typiska förhållanden. Beroende på storleken av denna effekt har en metod utvecklats för att parameterisera detta flöde inom ramen för en storskalig numerisk prognosmodell. Beräkningsmodellen arbetar med en kontinuerlig, och inom varje skikt lineär vindprofil och en konstant statisk stabilitet i varje skikt. Den nedre randen i varje storskalig gridbox kommer bara in som en funktion av topografin i olika riktningar. Några testfall visar vilka resultat parameteriseringsmodellen kan ge.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 710.
  Nyberg, Anders
  SMHI.
  On transport of sulphur over the North Atlantic1976Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Svavelinnehållet i nederbörden har uppmätts på väderskepp i Nordatlanten. På grundval härav och av trajektorieberäkningar visas att betydande mängder antropogent svavel transporteras från Nordamerika mot Europa. Torrdepositionen av svavel över Atlanten på långa avstånd från källan måste vara mycket liten. Värdena på nederbördsutfallet av svavel ur luft som kommer från det azoriska högtrycksområdet är mycket låga och man kan därför säga att det naturliga svavlet i nederbörd i allmänhet högst är av storleksordningen  0 .0 mg/1.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 711.
  Holmström, Ingemar
  SMHI.
  Optimization of atmospheric models1976Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Genom en tillämpning av variationskalkyl på de ekvationer, som definierar en matematisk modell av atmosfären härleds en helt ny typ av ekvationer för prognos av modellens parametrar. Metoden definierar också vertikala egenfunktioner till modellen. I ett förenklat fall jämförs några av dessa egenfunktioner med empiriska data och resultatet utnyttjas för att bedöma riktigheten i några av de approximationer, som gjorts i den matematiska modellen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 712.
  Moen, Lars
  SMHI, Forskningsavdelningen, Klimatforskning - Rossby Centre.
  A multi-level quasi-geostrophic model for short range weather predictions1975Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A quite generally formulated multilevel quasi-geostrophic medel with possibilities to include second order terms in the vorticity equation is derived. The model includes friction, topography, latent heat and sensible heat. The treatment of the variable boundary conditions, smoothing and ellipticity control is described.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 713.
  Weill, James G.
  SMHI.
  VERIFICATION OF HEATED WATER JETNUMERICAL MODEL1974Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Reported are diverse efforts to verify, or test the accuracy of,a numerical model for thermal pollution predictions. The model,developed by Prych (1972) at SMHI, is an integral analysis ofa buoyant, turbulent surface jet. The program. is slightly revised,and effects of the changes are presented.

  Numerical model results are compared directly with ten prototype situations: eight sets of data from a Swedish power station on the coast of the Baltic Sea, and data from two power plants on Lake Michigan in the United States. A few direct comparisons are made with a laboratory model of the Swedish plant and with laboratory data for momentumless surface jets. To minimize coastal effects, a scheme is presented for interfacing then umerical model with undistorted laboratory model results.

  The discharge situation is described nondimensionally, and numerical experiments are made to determine the sensitivities of jet temperatures to input variables. Results are compared with phenomenological and analytical models. In addition to the main verification effort, investigations are made concerning methods of field data collection.

  Conclusions are presented for direct application and for relative or comparative use of the numerical model.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 714.
  Thompson, Thomas
  et al.
  SMHI.
  Udin, Ingemar
  SMHI, Samhälle och säkerhet.
  Omstedt, Anders
  SMHI, Forskningsavdelningen, Oceanografi.
  Sea surface temperatures in waters surrounding Sweden1974Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ett av delprojekten i den havsisforskning som på uppdrag av Sjöfartsverket bedrivs vid SMHI rör havets och isens termodynamik. Vid dessa studier spelar ytvattentemperaturen en fundamental roll. Under de senaste åren har därför mätverksarnheten intensiverats, speciellt ute till havs, båtar har utrustats med nya fjärrinstrument, insamlingsförarandet har rationaliserats, ytvattentemparaturens fördelning har analyserats varannan dag och informationen har lagrats i digital form.

  Instrumenten och deras noggrannhet har beskrivits och mätmetoderna jämförts. Dessutom har ytvattentemperaturkartor för perioden juli 1973 - juli 1974, som visar variationerna under året, tendenser till cirkulationsmönster, kusteffekter och "up-welling" diskuterats.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 715.
  Bodin, Svante
  SMHI, Forskningsavdelningen.
  Development on an unsteady atmospheric boundary layer model1974Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att tjäna som ett hjälpmedel för lokalprognoser och flygplatsprognoser har vid SMHI startats ett arbete med att utveckla en atmosfärisk gränsskiktsmodell. Modellen ska kopplas till en storskalig, numerisk prognosmodell som förser den med variabla randvärden för vind, temperatur och fuktighet. Istället för att använda de vanliga Ekman-ekvationerna har använts en metod utvecklad av L N Gutman (1969) fär att härleda gränsskiktsekvationerf ör en en-dimensionell modell. Dessa ekvationer har fördelen att de filtrerar bort de tröghet-diffusionssvängningar som är närvarande i ett Ekman-skikt när den geostrofiska vinden varierar i tiden.

  En enkel, torr version av modellen har utnyttjats för att studera effekten av variationen i tiden av bakgrundsvinden (den storskaliga vinden). En turbulent utbyteskoefficient, som är grundad på Manin & Obukhovs similaritetsteori och som använder Blackadars reduktion av blandningslängden, har använts i dessa experiment. Crank-Nicolson-metoden har utnyttjats vid den numeriska tidsintegrationen. Beräkningsresultaten visar att det blir stora skillnader mellan vinden beräknad ur den icke-stationära modellen och motsvarande stationära lösningar. Detta visas med vindhodografer vid olika tidpunkter samt med figurer med friktionshastigheten, u*, och tvärisobara vinkeln som funktion av tiden. Slutligen har också en jämförelse gjorts mellan två olika analytiska lösningar samt en finit differenslösning, från vilka värmeflödena vid jordytan, beroende på värmeledning, i marken som funktion av tiden har beräknats.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
12131415 701 - 715 of 715
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf