Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101. Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovermental Panel on Climate Change, IPCC.,
  FNs Klimatpanel - sammanfattning för beslutsfattare: Effekter, anpassning och sårbarhet2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För beslutsfattare Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC SMHIHuvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WGII, 2014,Sammanfattning av Marianne Lilliesköld, NaturvårdsverketMänniskan påverkar och påverkas av klimatförändringen. Detta är ett klart besked från FN:s klimatpanels (IPCCs) femte utvärdering av klimatförändringen, AR 5. Den andra delrapporten analyserar konsekvenserna av klimatförändringen utifrån ett riskperspektiv, vilket är viktigt då människor värderar risker olika beroende på bland annat akgrund, ekonomi och samhällstillhörighet. I AR 5 utvärderas olika möjligheter som kan minska samhällets sårbarhet genom anpassning och minskning av utsläppen (Mitigation) och samtidigt skapa hållbar utveckling.Det finns några nyheter i AR 5, förutom att det tillkommit fler studier, utvärderas också kumulativa påverkansfaktorer, dvs. att klimatförändringen förstärker andra miljö- och samhällsproblem. Exempel på sådana är jämställdhet och ojämlikhet. En annan viktig aspekt som AR 5 utvärderat är de följdeffekter som uppstår vid en större eller mindre klimathändelse, s.k. kaskadeffekter. Det kan vara skador på infrastruktur som påverkar inkomst från en mängd olika områden som sedan påverkar världsekonomin eller ett lands BNP. Därför analyserar AR 5 också behovet av hållbar utveckling som en anpassningsmetod. Hållbar utveckling kan bidra till motståndskraft i systemen, resiliens, och minskar därmed risken för allvarliga konsekvenser.Alla länder oavsett utveckling är sårbara som en följd av dålig förberedelse även till dagens variabilitet i klimatet.Studier av observationer av extrema vädertillstånd som har ägt rum under de senaste årtiondena, visar på sårbarhet på såväl ekosystem som mänskliga system. Störd livsmedelsproduktion, vattenförsörjning och skador på infrastruktur visar att samhället brister i förberedelse även för att hantera konsekvenser av dagens klimat.Det är främst förändringar i vattnets kretslopp i vissa regioner som uppvisar allvarliga konsekvenser. Glaciärer minskar över hela jorden och det har i vissa alpina regioner lett till vattenbrist nedströms. Tinande permafrost har bidragit till förändrad vattenbalans på tundran, men de långsiktiga ffekterna är okända. Växter och djur hinner inte anpassa sig till ökade temperaturer och många arter har därför skiftat sina geografiska områden, även förändrade interaktioner mellan arter har noterats. Tydligast är effekter av ökad nederbörd och översvämning. Torka har lett till minskade skördar av främst vete och majs i många regioner och åtföljande högre priser visar på marknadens känslighet för extremer i klimatet. Livsmedelssäkerhet kan kopplas till minskade skördar och utgör nya fattigdomsfällor som kan medföra ökad konfliktrisk. Människor i utsatta lägen drabbas hårdast. Viss koppling finns till ohälsa som till exempel värmeslag till följd av perioder med extrem hetta, men människan är del i ett komplext system där många sektorer interagerar med varandra och faktorer som undernäring samt födo- och vattenburna sjukdomar påverkar samtidigt som klimatförändringen. Därför är samband mellan klimatförändring och människors hälsa inte så väl kvantifierad.Observationerna är från de senaste årtiondena från alla kontinenter och alla hav och många studier visar förändringar, men det finns hittills bara belägg för ett 50-tal som kan kopplas till klimatförändringen oavsett dess orsak. Det är främst effekter på naturliga system som observerats, men människan påverkas direkt eller indirekt.

 • 102.
  Kjellström, Erik
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Abrahamsson, Reino
  Naturvårdsverket.
  Boberg, Pelle
  Naturvårdsverket.
  Jernbäcker, Eva
  Naturvårdsverket.
  Karlberg, Marie
  Energimyndigheten.
  Morel, Julien
  Energimyndigheten.
  Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det klimatvetenskapliga kunskapsläget har förstärkts ytterligare under senare år. IPCC:s utvärderingsrapporter utgör de mest omfattande synteserna som finns på området. Huvudbudskapen i den senaste utvärderingsrapporten (AR5) är i allt väsentligt i linje med föregående rapport, även om ny kunskap har tillkommit och tidigare kunskap fördjupats.Uppvärmningen av klimatsystemet har fortsatt och människans påverkan är tydligSäkerheten i slutsatsen att människan påverkar klimatet har successivt stärkts i varje ny utvärderingsrapport från IPCC. Till de observerade förändringarna i klimatet hör att den lägre atmosfären och haven blivit varmare, nederbördsmönster ändrats, snötäckets utbredning på norra halvklotet liksom utbredningen av Arktis havsis har minskat. Som följd av uppvärmningen minskar också istäcket på Grönland och Antarktis samtidigt som många glaciärer smälter vilket bidrar till den stigande havsnivån. De ökade halterna av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid till följd av människans utsläpp, påverkar jordens strålningsbalans och är den främsta orsaken till den snabba uppvärmningen.Vi står inför fortsatt kraftig klimatförändring med allvarliga konsekvenserHur stor den framtida klimatförändringen blir beror på graden av ändrad strålningsbalans samt på klimatsystemets respons. Av de klimatscenarier som presenteras i AR5 är det bara i scenariot med minst klimatpåverkan som ökningen av den globala medel-temperaturen sannolikt inte kommer att överstiga 2°C jämfört med förindustriella nivåer. I ett scenario med nuvarande politik kan temperaturöverskridandet bli över 4°C och havsytans medelnivå höjas med uppemot en meter, eller möjligen mer, till år 2100. Generellt förväntas nederbörden öka där det redan regnar mycket och minska där det är torrt. Förekomsten av extrema väderhändelser förväntas också öka. Följdeffekterna inkluderar mer översvämningar och torka, och därigenom större risk för spridning av sjukdomar, brist på rent vatten och skördebortfall.Klimatförändringar drabbar redan utsatta värst, men Sverige påverkas också negativtFramtida klimatförändringar väntas innebära en rad negativa effekter för människor, samhällen och ekosystem. Dessa effekter blir mer kännbara vid högre grad av klimatpåverkan. IPCC slår fast att ytterligare uppvärmning ger en ökad sannolikhet för allvarliga, genomträngande och bestående effekter. Detta rör t.ex. hotade ekosystem i stora delar av världen där många arter kan komma att utrotas, kustnära samhällen som hotas av havsnivåhöjning och negativ påverkan på livsmedelsförsörjning. Även sekundära effekter som försvårande av fattigdomsbekämpning och ökad risk för skärpta konflikter i redan utsatta delar av världen pekas på som risker för samhället.Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt. Fortsatta förändringar är att vänta och även om den globala medeltemperaturökningen begränsas till under 2 °C väntas kraftiga förändringar som kan komma att påverka samhället och naturmiljön. Skyfall och kraftiga regn förväntas öka i intensitet vilket kan ge ökade problem med översvämningar. Översvämningar kan också komma att drabba låglänta kusttrakter i södra Sverige p.g.a. stigande havsnivåer. Uppvärmningen väntas få konsekvenser för jord- och skogsbruk och även för naturliga ekosystem, inte minst i fjällkedjan där trädgränsen förväntas flytta högre upp i terrängen.Om vi agerar kraftfullt kan den globala temperaturökningen fortfarande begränsas till under 2 °CVärldens utsläpp fortsätter öka snabbt. Utsläppen av koldioxid mellan 1970 och 2010 överskred den sammanlagda mängden som släpptes ut före 1970. Den kraftiga ökningen av utsläppen mellan 2000 och 2010 har främst skett i tillväxtekonomier. Utsläppen bedöms fortsätta öka även i framtiden med dagens beslutade politik och styrmedel.För att "sannolikt" (med mer än 66 procents sannolikhet) begränsa temperaturökningen till under 2 °C år 2100 behöver de globala utsläppen nå sin kulmen inom en snar framtid, minska med 40 till 70 procent till år 2050 och till nära noll eller bli negativa år 2100. En så stor utsläppsreduktion kräver omfattande omställningar världen över i såväl industrialiserade som i snabbt växande ekonomier. Internationellt samarbete och verktyg för att främja utsläppsminskning är därför nödvändiga. För att begränsa effekterna och sårbarheten för de klimatförändringar som uppstår måste åtgärderna för utsläpps-minskningar kompletteras med klimatanpassningsåtgärder.Åtgärder för utsläppsminskning måste sättas in snart och kommer att krävas under mycket lång tidPå kort sikt behöver inlåsningar i koldioxidintensiv och energikrävande teknik och samhällsbyggnad undvikas genom att bygga hållbart från början. En sådan inriktning gör det också enklare att utveckla mer hållbara beteendemönster. Inriktningen är särskilt viktigt i de delar av världen där en stor mängd städer och energianläggningar nu håller på att byggas och expandera men också när tidigt industrialiserade länder nu genomför åter-investeringar i den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen.Eftersom energieffektivisering minskar behovet av att tillföra ytterligare energi i systemet visar IPCC:s scenariomodelleringar att omfattande investeringar behöver göras i energi-effektiviserande åtgärder i perioden innan 2030.På lång sikt behöver energi- och resursanvändningen bli mycket mer effektiv än i dag, energitillförseln behöver nå nollutsläpp eller till och med negativa utsläpp och upptaget av koldioxid i skog och mark behöver öka. Ökad tillgång på bioenergi som producerats på ett hållbart sätt är viktigt för att få ner kostnaderna för omställningen. Försenas utsläpps-minskningarna ökar risken för allvarliga klimatförändringar och kostnaderna för klimat-politiken betydligt. IPCC-rapporten visar att ju längre världens länder väntar, desto mer behöver världen förlita sig på en omfattande användning av osäkra tekniker såsom bio-baserade energianläggningar med koldioxidfångning och lagring (bio-CCS) för att kunna åstadkomma negativa utsläpp (upptag av koldioxid från atmosfären) till år 2100.Klimatåtgärder som en del av hållbar utvecklingKlimatåtgärderna kan i många fall leda till positiva synergier med andra samhällsmål t.ex. när åtgärderna även innebär att vi hushåller med energi och vatten, att utsläppen av luft-föroreningar minskar, att det utvecklas ett hållbart jord- och skogsbruk, att energi-fattigdom minskar samt genom att ekosystemtjänster upprätthålls. Samtidigt kan klimat-åtgärder även medföra risker för negativa sidoeffekter, t.ex. om användningen av bioenergi utvecklas i konflikt med livsmedelsproduktion och biodiversitet. IPCC-rapporten betonar därför vikten av att främja de åtgärder som skapar synergier med andra samhällsmål, inklusive anpassning till klimatförändringarna.

 • 103.
  Segersson, David
  SMHI, Research Department, Air quality.
  A dynamic model for shipping emissions: Adaptation of Airviro and application in the Baltic Sea2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In many countries, shipping is an important contributor to emissions of air pollutants. For sulphur, shipping is nowadays often considered the most important source of emissions. Shipping also emits significant amounts of nitric oxides, particles and volatile organic compounds. From a climate change perspective, shipping is an important source of green house gases, and also contributes significantly to emissions of short lived climate pollutants, such as soot. Emissions to air from shipping have impact on air quality, climate change and acidification. To understand the impact of shipping emissions on the environment, human health and the climate, it is necessary to quantify, map and describe the emissions. Due to lack of data and knowledge, estimates of emissions from shipping have always been very uncertain. One reason to the uncertainties has been difficulties to locate the large number of ships travelling at sea, another reason has been uncertainties regarding emission factors. Since year 2007 AIS (Automatic Identification System) has been a standard for positioning and identification of ships at sea. AIS is complementary to radar and describes location, speed and identity of ships with high precision. This development creates new possibilities to improve information regarding emissions. A system that makes use of data from AIS to estimate emissions from shipping has been developed. The system allows emissions to be calculated for shipping based on the latest knowledge regarding emission factors and makes use of ship specific data as far as possible. The general motivation is to improve the quality of estimations of emissions of air pollutants, green house gases and SLCP (Short Lived Climate Pollutants) as well as to provide a flexible tool to be used for related questions. The system is an integrated part of the Air Quality Management system Airviro. The developed system has been applied for the Baltic Sea. This application of the system is called Shipair. Shipair contains AIS information for the whole Baltic Sea, and the North Sea up to the southern coast of Norway. The AIS information comes from the international AIS database operated by HELCOM. Besides AIS, the Shipair application also makes use of a web service operated by Swedish Maritime Administration to acquire and estimate ship specific parameters needed for emission calculations. The Shipair application of Airviro has been validated by comparing calculated and measured fuel consumption for a small number of ships. The differences between measured and calculated fuel consumption are below 10 % for the individual ships, which is considered well within what could be expected. Comparisons have also been made with results from other ship emission inventories. The results are similar to those of the STEAM2 model published by FMI (Finnish Meteorological Institute), which are based on a similar methodology. Emissions used by from EMEP (Environmental Monitoring and Evaluation Programme) on the other hand can be seen to give significantly higher emissions than both Shipair and STEAM2. Finally, indirect verification has been made by comparing results from dispersion models with concentrations measured in ambient air. Due to a large number of other emission sources that dominate the concentrations in ambient air, these results can confirm that the Shipair calculations are reasonable, but does not provide any closer evaluation of the quality of the results. To investigate if estimates based on fuel statistics, currently used in international reporting of Swedish shipping emissions, are reasonable, a comparison has also been made with estimations based on national fuel statistics. The results indicate that estimations based on the fuel statistics could be underestimating the emissions of CO2 from domestic shipping with approximately 50 %.

 • 104.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Forsberg, Bertil
  Umeå Universitet.
  Persson, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Vedrök i Västerbotten - mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl a. partiklar, polyaromatiska kolväten (PAH) och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt. Kunskapen är dock begränsad. På uppdrag av Naturvårdsverket har därför detta projekt genomförts, med syfte att förbättra kunskapsläget.Mätningar av vedeldningsrelaterade luftföroreningar har gjorts av IVL i fyra områden med bebyggelse av olika ålder: Vännäs, Vännäsby, Sävar och Taveliden (villaförort i Umeå). En databas för inventerade eldstäder i Västerbotten baserat på information från sotarna har tagits fram av Umeå universitet, som också genomfört frågeundersökning om eldningsvanor. Modellberäkningar av halter och exponering har utförts av SMHI och hälsokonsekvensberäkningar har gjorts av Umeå universitet och SMHI.

 • 105.
  Wern, Lennart
  SMHI, Core Services.
  Luftfuktighet: Variationer i Sverige2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report gives a general description of water vapour which is a transparent and odourless gas, how this gas varies geographically outdoors in Sweden as well as the diurnal and annual variation. Humidity data from 121 automatic weather stations that were operational during the period 1996-2012 was used. The measurements were taken at 1.5 to 2 meters above the ground level. Different measuring instruments for humidity are presented and also different humidity measurements like dew point, wet bulb, absolute humidity, mixing ratio, enthalpy etc. The absolute humidity which is the mass of water vapour in a cubic meter of air is highest in summer and lowest during the coldest days in winter. The highest values are measured along the coasts of southern Sweden and the value decreases northwards and with distance from the coast. Diurnal variation of the absolute humidity is in average relatively small. In addition, monthly mean water vapour is studied for various months since 1951. Digitized humidity data have not been available before in 1951. Ten stations are used, from Bredåkra in the south of Sweden to Arjeplog in the north, for calculating monthly averages. The months May, August and November have been chosen together with the annual value. The absolute humidity increased during the three months and also the annual value. For the annual value and for May and August the increase is statistically significant not for November. There is no statistically significant change of the average relative humidity during the period 1951-2012 for the average of ten selected stations for the months of May, August or November. If the temperature drops to the dew point the air becomes saturated with water vapour and the relative humidity becomes 100 %. If the temperature drops further the water vapour condensates to water droplets and fog, dew or frost is formed. The highest dew point reported in Sweden is 23.8 °C at Fårö north of the island Gotland on 29 July 1994 and in Hällum in Västergötland on 30 June 1997. At the latter occasion the temperature was 28.4 °C and the relative humidity 76%. The relative humidity is usually given in percentage (%) that is a measure of how much water vapour the air contains compared to how much water vapour that the air can contain as a maximum at the ambient temperature. The amount of water vapour that can occur as gas form increases with temperature. Low relative humidity is common during spring and early summer, while high relative humidity occurs during nights and during winter. In May, when the sea water is cool, the relative humidity is higher along the Swedish coast compared to inland. In November, when the sea water is warmer than the land, there is a reverse relationship; the relative humidity is lower on the coast compared to inland. In Helsingborg, the relative humidity is in average 50-60% when the temperature is +25 °C, but when the temperature is between 0 and +10 °C the humidity is much higher, 90 to 100 %.

 • 106.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2013: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20132014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatology atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to ICES. In this report the results for 2012 have been updated and the preliminary results for 2013 are presented. Oxygen data from 2013 have been collected during the annual Baltic International Acoustic Survey (BIAS) and from national monitoring programmes with contributions from Sweden, Poland, Finland, Estonia Lithuania, and Latvia. For the autumn period, August to October, each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic and anoxic conditions are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. The updated results for 2012 and the preliminary results for 2013 show that the extreme oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent and the volume of anoxia have, after the regime shift, been constantly elevated to levels only observed occasionally before the regime shift. In the Baltic Proper, Gulf of Finland and Gulf of Riga ~15% of the bottom areas was affected by anoxia and ~30% by hypoxia during 2013.

 • 107.
  Axell, Lars
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  BSRA-15: A Baltic Sea Reanalysis 1990–20042013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Oceanographic observations are often of high quality but are available only with low resolution in time and space. On the other hand, model fields have high resolution in time and space but are not necessarily in agreement with observations. To bridge the gap between these very different kinds of data sets, a reanalysis can be made, which means that fixed versions of the numerical model and the data assimilation system are used to analyse a period of several years. This report describes an oceanographic reanalysis covering the period 1990 to 2004 (15 whole years). The horizontal resolution is 3 nautical miles in the Baltic Sea and 12 nautical miles in the North Sea, and the vertical resolution varies between 4 meters near the surface to 60 meters in the deepest part (up to 24 vertical layers). The time resolution of the reanalysis product is 6 hours. The numerical ocean model used is HIROMB (High-Resolution Operational Model for the Baltic), version 3.0. The data assimilation method used in this reanalysis is the Successive Corrections Method (SCM) for salinity and temperature, whereas ice observations in terms of ice charts were simply interpolated. The result looks good in terms of sea levels, ice fields, and salinity and temperature structure, whereas currents have not been validated. This oceanographic reanalysis was probably the first one ever for the Baltic Sea (when it was done in 2005) and may serve as a starting point before longer, more advanced reanalyses are produced.

 • 108.
  Andersson, Camilla
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Bergström, Robert
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Thomas, Manu
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Robertson, Lennart
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Kokkola, Harri
  FMI.
  Lehtinen, Kari
  FMI.
  MATCH-SALSA: Multi-scale Atmospheric Transport and CHemistry model coupled to the SALSA aerosol microphysics model2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents a new aerosol dynamics version of a European scale Eulerian CTM, MATCH. The new model is called MATCH-SALSA, and includes aerosol microphysics and several options for nucleation, wet scavenging and condensation. The report entails model description, evaluation and sensitivity tests.The new model reproduces observed higher particle number concentration (PNC) in central Europe and lower in remote regions. The model peak PNC occurs at the same particle size as the observed peak or at smaller sizes, which indicate missing growth. Total PNC is underestimated at some sites. The model performs well for particle mass, including SIA components. EC and OC are underestimated at many of the sites.The results are sensitive to the fraction of SOx emitted as H2SO4 and the optimum choice is site dependent. The model results are highly sensitive to whether organic nucleation is included or not. The model results are sensitive to amount of organic vapors in the condensation. The model can be used in applications knowing the restrictions of what the model manages well and what needs further improvements, which is detailed in the report.

 • 109.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Axe, Philip
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Szaron, Jan
  SMHI.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2012: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20122013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Resultaten för 2011 var preliminära och har i denna rapport uppdaterats då ny data har rapporterats till ICES. Resultaten för 2012 är preliminära och är baserade på syredata insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) med bidrag från Sverige, Polen, Estland och Finland. Data från SMHIs egna ordinarie expeditioner har också inkluderats.Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet då hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten.Resultaten för 2011 och de preliminära resultaten för 2012 visar att de extrema syreförhållanden som observerat i Egentliga Östersjön efter regimskiftet 1999 fortsätter. Andelen områden påverkade av hypoxi och anoxi fortsätter att vara förhöjda till nivåer som aldrig tidigare observerats i Östersjöns djupvatten.

 • 110.
  Hordoir, Robinson
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  An, B.W.
  SMHI.
  Haapala, J.
  SMHI.
  Dieterich, Christian
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Höglund, Anders
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  A 3D Ocean Modelling Configuration for Baltic & North Sea Exchange Analysis: BaltiX V 1.12013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a need for having a reliable numerical representation of the exchanges between the Baltic Sea and the North Sea from many points of view. First, the North Sea is the salt provider of the BalticSea, but also the oxygen provider of the lowermost layers of the Baltic Sea. This means that any numerical analysis which has for goal to study the long term changes in this exchange can not rely on a model of the Baltic Sea that has an open boundary condition at the entrance of the Baltic Sea (i.e.: the Kattegat area). In order to represent the long term changes in the exchanges between the NorthSea and the Baltic Sea, one needs to consider the coupling between these two basins which have a very different dynamical behaviour which means one needs to consider them as a whole. This meansthat any regional model should have its open boundary condition further away from the entrance of the Baltic Sea, that is in a place that is remote enough to allow a buffer large enough in the North Sea,so that the SSH variability at the entrance of the Baltic Sea is well represented [7].Second, the Baltic Sea outflow has a great influence on the Norwegian Coastal Current (NCC hereafter) which is also interesting to study, and which can only be well represented if the wind effect over the Baltic Sea is taken into account [9].Many models were successfully applied to the Baltic Sea or/and to the North Sea/Baltic Sea area. On can cite the Rossby Centre Ocean model RCO [15], which successfully represents the thermo-haline as well as the ice structures and variability of the Baltic Sea. One can also cite HIROMB [6], which is a North & Baltic Seas numerical representation used in operational oceanography.However, all these modelling structures lack in at least one of the following points :They include only the Baltic Sea area, which makes impossible the study of the exchanges withthe North Sea.- They were mostly used for operational purpose, and do not have stability properties in terms ofBaltic salt content which does not make them suitable for long term studies.- They do not follow anymore the framework of a community model, and therefore do not benefit of the recent scientific or technical developments implemented in most ocean modelling platform.- A Baltic & North Sea setup is also necessary for long term coupled simulations.There was therefore a need to build a new Baltic & North Sea configuration, based on a community modelling framework, and designed to follow this framework eventually.BaltiX is a Baltic & North Sea configuration based on the NEMO [14] ocean engine. Its development was started in 2011 at SMHI (Swedish Meteorological & Hydrological Institute, Norrköping, Sweden). It follows closely the development of the NEMO ocean engine, and BaltiX is updated each time an update is done in it.In the present report, Section 2 describes the configuration and explains the choices that have been made to build it. Based on a simulation done for the period 1961-2007, we then present several results. Section 3 presents a barotropic analysis of the results provided by the configuration, and Section 4 presents results in terms of salinity and temperature variability. Section 5 has been specifically written to present the sea-ice model coupled to BaltiX and its effects in terms of sea-ice variability. A last part provides a short conclusion to the present report.

 • 111.
  Axe, Philip
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Oceanographic applications of coastal radar2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report documents the 2010 Coastal Radar Workshop organised by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute with support from the Swedish Environmental Protection Agency. The aim of the report is to provide background information on coastal oceanographic radar for a wider professional audience and to provide a basis for further Nordic cooperation in the field of oceanographic (coastal) radar with the ultimate aim of establishing a Nordic network covering (initially) the shared waters of the Skagerrak and Kattegat.Information on currents in near real time is seldom available when needed by many day to day applications and services. Data are needed for safe and efficient ship routing in narrow areas of hightraffic such as in the northern Kattegat, Danish Straits, Bornholm Strait and the Gulf of Finland. At the entrances of major ports and where [environmentally] dangerous cargos are carried currentinformation can be of crucial importance. For this reason the Swedish Maritime Administration maintains current observations in critical areas. However, these are point measurements and in the waters mentioned above topography may alter currents both in strength and direction in nearby areas. Hence, complementary spatial information on the behaviour of currents is preferable.Access to high quality, spatially resolved current information is critical both for effective oil spill containment and greatly increases the chances for successful outcomes of search and rescue operations. Combining data from models and observations will reduce the search area in rescue operations and make planning and combat of oil spill operations more efficient. In addition, areal near real time current observations are likely to promote research and development related to fish larvae transports, the spread of alien species, improve oceanographic models and lead to the better understanding of ocean and coastal sea processes.The present workshop highlights and extends the knowledge base on European and US experiences, user needs and available technical systems for areal current observations. Taking into account thatNordic views are usually coherent, opportunities to coordinate and cooperate in establishing and running an operational pilot system at a Nordic level seem realistic. The workshop intends to lay the foundation for carrying this work further.

 • 112.
  Olsson, Jonas
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Södling, Johan
  SMHI, Professional Services.
  Wetterhall, Fredrik
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Högupplösta nederbördsdata för hydrologisk modellering: en förstudie2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Hydrological modeling at SMHI is generally done with a daily time step. However, today simulation and forecasting with a shorter time step is possible, through a spatially highly resolved hydrological model (S-HYPE) as well as high-resolution input data. In this preliminary study, different types of observation-based, high-resolution input data (mainly precipitation) have been invented, compiled and evaluated at different temporal and spatial scales: automatic stations, PTHBV, MESAN, radar data. A new product called PTHBV-radar has been developed by distributing the daily precipitation in PTHBV over the day using radar observations. The different types of data were tested in hydrological simulation by the HYPE model in a small catchment.For long accumulation times (year, month) PTHBV gives higher values than MESAN. Radar data have distinct artifacts, e.g. in the border between radars, but regional mean values agree with other sources. Concerning 1-h precipitation, the overall agreement with automatic station data is best in MESAN, followed by PTHBV-radar and radar. The spatial smoothing in MESAN however generates lower values of maximum intensities, in this respect PTHBV-radar and radar are closer to the station data.The hydrological 1-h simulations with MESAN and PTHBV-radar as input data improved performance evaluated on a daily basis, as compared with a reference simulation with PTHBV as input data. Using radar precipitation as input generated an overestimated discharge. The differences between 1-d and 1-h simulations were illustrated for single high flows and in terms of maximum daily values.

 • 113.
  Eilola, Kari
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Hansen, J.L.S:
  Department of Bioscience, Aarhus University, Denmark.
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Molchanov, M.S.
  St. Petersburg Branch, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russia.
  Ryabchenko, V.A.
  St. Petersburg Branch, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russia.
  Skogen, Morten
  Institute of Marine Research, Norway.
  Eutrophication Status Report of the North Sea, Skagerrak, Kattegat and the Baltic Sea: A model study. Present and future climate2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  An ensemble of models has been used to assess eutrophication in the North Sea and Baltic Sea in the present and the future climate, using a method suggested in Almroth and Skogen (2010). In the control run, the assessment of eutrophication status according to the integration of the categorized assessment parameters indicates that the Kattegat, the Danish Straits, the Gulf of Finland, the Gotland Basin as well as main parts of the Arkona Basin, the Bornholm Basin, and the Baltic proper may be classified as problem areas. The main part of the North Sea and also the Skagerrak are non-problem areas while the main parts of the Gulf of Bothnia, Gulf of Riga and the entire southeastern continental coast of the North Sea may be classified as potential problem areas (Fig. 16).The temperature increase by itself will worsen the oxygen condition throughout the area and on top of this; elevated nutrient levels in the whole Baltic will amplify this effect due to elevated primary production. Therefore declining oxygen condition and increasing phytoplankton biomasses will be the main problem causing the areas to be classified as problem areas. In the Western Gotland Basin low oxygen seems to be the sole reason for this classification. In the North Sea, the classification as potential problem areas are due to high nitrate and N:P ratio. In the future climate scenarios most of the previous potential problem areas in the Baltic Sea have become problem areas, except for the Bothnian Bay where the situation remain fairly unchanged. Also in the North Sea there seems to be no obvious changes in the projected future climate. Comparing the ECHAM5 driven changes to simulations using the HadCM3 forcing show that; all changes except the surface layer winterDIN in the future climate have the same sign and that; the overall eutrophication status assessment is robust and insensitive to the choice of future scenario.

 • 114.
  Holmin Fridell, Sofi
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Jones, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Södergren, Helena
  SMHI, Professional Services.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Jakobsson, Mattias
  SMHI, Professional Services.
  Luftkvaliteten i Sverige år 20302013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala och nationella utsläppskällor såväl som av emissioner från Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat under de senaste årtiondena tack vare kontinuerligt skärpta emissionskrav. Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten i våra städer, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10), förbättrats avsevärt det senaste decenniet. Inte heller har t.ex. surheten i Sveriges skogsmarker minskat sedan 1980-talet (Naturvårdsverket, a).SMHI genomförde under 2011 och 2012 en kartläggning av luftmiljö och deposition fram till år 2020 (Andersson et al, 2011 och Omstedt et al, 2012a). I detta fortsättningsprojekt har kartläggningen gjorts ytterligare 10 år framåt i tiden, till år 2030. Studien behandlar både lokal luftkvalitet och beräkningar av bakgrundshalter och deposition.Lokala beräkningar har utförts för 46 gator/vägar i eller i nära anslutning till tätortsmiljö. Beräkningarna omfattar halter av kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2.5). Deposition redovisas för svavel- och kväveföreningar uppdelat på total-, våt- samt torrdeposition.Lufthalter inklusive AOT40 redovisas för ozon.Lokalt uppvisar PM10 flest överskridandena av miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Årsmedelvärdet varierar mellan de studerade gatumiljöerna från knappt 10 till 37 μg m–3, och 90-percentilen från knappt 17 till 80 μg m–3. Miljökvalitetsmålet för PM10 beräknas överskridas i 42 av de 46 studerade trafikmiljöerna.PM2.5-halterna ligger väl under miljökvalitetsnormen för samtliga studerade trafikmiljöer. Miljökvalitetsmålet överskrids i åtta av de 42 studerade trafikmiljöerna. Årsmedelvärdet varierar mellan4 och 12 μg m–3.För NO2 varierar årsmedelvärdet i de studerade städerna mellan 6 och 25 μg m–3, 98-percentilen av dygnsmedelvärden mellan 12 och 46 μg m–3 och 98-percentilen av timmedelvärdet mellan 16 och 67 μg m–3. Miljökvalitetsnormerna beräknas inte överskridas i någon av de studerade trafikmiljöerna. Miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 avseende 98-percentil timmedelvärden överskrids i 4 av de 46 studerade miljöerna. För årsmedelvärden noteras inget överskridande av målet.För fyra gator har en känslighetsanalys genomförts där trafikökningen har hållits oförändrad jämfört med år 2008. Uteblivna trafikökningar till år 2030 jämfört med 2008 leder till minskade haltnivåer mellan 3 och 11 % för PM10 och NO2. PM2.5 påverkas endast marginellt av förändrade trafikflöden.Som följd av minskade emissioner kommer deposition av svavel och oxiderat kväve att minska till år 2030. Depositionen kommer vara fortsatt störst i södra Sverige. Depositionen av reducerat kväve kommer på de flesta platser vara oförändrad.Luftkvaliteten med avseende på marknära ozon kommer att förbättras i Sverige fram till år 2030. Halterna av ozon kommer fortsatt att ligga under miljökvalitetsmålet för ozons påverkan på grödor och skog.De största osäkerheterna i denna studie antas finnas i emissionsdata, trafikökningar på enskilda gator, fordonssammansättningen (t.ex. andelen dieselbilar) och andelen bilar med dubbdäck. I studien används meteorologin för år 2008 vilket gör att erhållna resultat inte inkluderarvariabilitet i meteorologin.

 • 115.
  Andersson, Stefan
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Omstedt, Gunnar
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009: Undersökning av en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SIMAIR är ett webbaserat modellsystem för beräkning av luftkvalitet i svenska tätorter. Systemet är utvecklat av SMHI på uppdrag av Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och syftar till att tillhandahålla svenska kommuner och andra aktörer ett lättanvänt verktyg som kan användas i luftvårdsarbetet, bland annat för att bedöma luftföroreningsnivåerna i relation till miljökvalitetsnormer och utvärdera olika åtgärders effekter på luftmiljön. Syftet med denna studie är att utvärdera SIMAIR mot nya mätdata av PM10 och NO2 och testa och utvärdera en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar.Högkvalitativa mätningar med timupplösning från tre trafikmiljöer har använts i utvärderingen; E6 vid Gårda i Göteborg för åren 2006-2009, Hornsgatan i Stockholm för åren 2007-2009 samt Västra Esplanaden i Umeå för åren 2006-2009. Modellens beräkningar i urban bakgrund (regionalt + urbant bidrag) har även utvärderats mot mätningar i urban bakgrund (i taknivå) för dessa tätorter; Femman-huset i Göteborg, Torkel Knutssonsgatan i Stockholm samt Biblioteket i Umeå. I utvärderingen används ett antal statistiska mått och indikatorer för att kvantifiera modellens prestanda i jämförelse med mätdata. Bland annat jämförs årsmedelvärden, percentiler, antalet överskridanden, bias, korrelationskoefficient och Target. I valideringen har ett nytt utvärderingsverktyg använts, Delta-tool, utvecklat inom ramen för det europeiska initiativet FAIRMODE.Utvärderingen av SIMAIR visar att i trafikmiljöer underskattas PM10-halterna något för Hornsgatan i Stockholm (med ca 20-30 %). För Västra Esplanden i Umeå och i synnerhet E6 vid Gårda i Göteborgöverskattas istället PM10-halterna (med 10-35 %). Däremot, i urban bakgrund är överensstämmelsen mellan modellerade och uppmätta PM10-halter genomgående mycket god.En systematisk underskattning av NO2-halterna kan observeras både i trafikmiljöer (generellt 10-30 %) och urban bakgrund (generellt 10-30 %) jämfört med mätdata (bortsett från urban bakgrund i Stockholmdär modellen uppvisar god överenstämmelse med mätdata). Trots att det finns ett viss bias för NO2 är resultaten ändå goda; 75 % av datapunkterna har ett lägre targetvärde än 1, vilket betyder att modellen då kan vara en bättre prediktor för atmosfärens ”verkliga” kemiska tillstånd än mätningarna.Denna studie tillsammans med tidigare valideringsstudie av SIMAIR visar att modellen uppfyller kvalitetsmålen på modellberäkningar (RPE/RDE) för såväl PM10 och NO2 i trafikmiljöer.Inom ramen för ett nordiskt forskningsprojekt har en ny emissionsmodell för vägdamm utvecklats; NORTRIP. Modellen bygger delvis på samma principer som SIMAIRs vägdammsmodell, men viktiga förbättringar har gjorts. Syftet med denna undersökning är att analysera förutsättningarna för att använda NORTRIP med hjälp av indata från SIMAIR. Undersökningen visar att det är möjligt, men att det finns en del svårigheter.NORTRIP-modellen ger något högre korrelation mot mätdata jämfört med SIMAIRs vägdammsmodell. Med övriga indata från SIMAIR för år 2007 ökar korrelationen från 0.58 till 0.67 för Västra Esplanaden,från 0.59 till 0.67 för Hornsgatan och från 0.53 till 0.57 för Gårda. För att få överensstämmande haltnivåer behövs dock korrektioner införas; korrektioner som för närvarande inte är lätta att förstå. Det är inte säkert att den standardparameteruppsättning, som tagits fram baserat på mätningar från två gator i Stockholm, är så generell att den också kan tillämpas för andra trafikmiljöer i Sverige.Ett enkelt sätt att förbättra SIMAIRs beräkningsresultat är att korrigera dessa mot mätdata. För att förbättra modellresultaten utan användandet av mätdata krävs förbättrade emissioner, vilket sannoliktkommer göras inom ramen för HBEFA i Europa, samt att implementera NORTRIP-modellen. Innan NORTRIP-modellen kan implementeras i SIMAIR behövs emellertid fler studier avseende vilka parametervärden och korrektioner som ska användas.

 • 116.
  Dieterich, Christian
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Wang, Shiyu
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Väli, Germo
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Liu, Ye
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Hordoir, Robinson
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Höglund, Anders
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Evaluation of the SMHI coupled atmosphere-ice-ocean model RCA4-NEMO2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  AbstractThe regional, coupled atmosphere-ice-ocean model RCA4-NEMO developed at the SMHI is evaluated on the basis of an ERA40 hindcast. While the development of the regional climate model is continuing a first assessment is presented here to allow for an orientation about the status guo. RCA4-NEMO in its present form consists of two model components. The regional atmosphere model RCA4 covers the whole of Europe and is interactvely coupled to a North Sea and Baltic Sea ice-ocean model based on NEMO. RCA4-NEMO is currently being used to downscale CMIP5 scenarios for the North Sea and Baltic Sea region for this century. As a part of the validation of RCA4-NEMO we present an analysis and discussion of the hindcast period 1970-1999. The model realization is compared to observational records. Near surface temperatures and heat fluxes compare reasonably well with records of in-situ measurments and satellite derived estimates. For salinities and freshwater fluxes the agreement with observations in not satisfactory yet. The momentum fluxes transferred from the atmosphere to the ice-ocean model are identified as on of the sensitive processes in the coupling of both model components. Except for the freshwater exchange between atmosphere and ocean the climatological near surface properties and corresponding fluxes compare well with climatological estimates for the period 1970-1999.

 • 117.
  Olsson, Jonas
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Foster, Kean
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Climate change is expected to generate higher short-term precipitation intensities, which may have negative consequences for e.g. urban hydrology. In this study, extreme short-term precipitation in simulations with the RCA3 regional climate model for Sweden are analysed. An observed weak increase in the 10-year daily precipitation from 1961-1990 to 1981-2010 is qualitatively reproduced in RCA3 simulations forced with both meteorological re-analyses and an ensemble of six global climate projections. This does not guarantee that estimated future changes are correct, but indicates an ability of the model to describe changes in daily extremes when appropriate boundary conditions are used. In the ensemble of future projections, from 1981-2010 the 10-year 30-min precipitation will increase by 6% until 2011-2040, 15% until 2041-2070 and 23% until 2071-2100. The increase decreases with increasing duration and at the daily scale the percentage values are approximately halved. Assessment of the impacts on the results of both the specific RCM used (RCA3) and its spatial resolution (50 km) suggested possibilities of both lower and higher future changes.A synthesis of the work on future short-term precipitation extremes performed in Sweden to date suggests an expected 10% increase of the intensity related to very short durations (≤ 1 h) until 2050 and a 25% increase until 2100. Low and high estimates are suggested to be ±10 percentage points from the expected values but also larger deviations are possible. For duration 1 day, the increase is estimated to become five percentage points lower.

 • 118. Graßl, Hartmut
  et al.
  Gryning, Sven-Erik
  Isemer, Hans-Jörg
  Omstedt, Anders
  Göteborgs Universitet.
  Rosbjerg, Dan
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Science Plan for BALTEX Phase II 2003-20122012Report (Refereed)
 • 119.
  Meier, Markus
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Eilola, Kari
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Gustavsson, B.G.
  Stockholm Resilience Centre/Baltic Nest Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Kuznetsov, I.
  Baltic Sea Research Institute Warnemünde, Germany.
  Neumann, T.
  Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Rostock, Germany.
  Savchuk, O.P.
  Stockholm Resilience Centre/Baltic Nest Institute, Stockholm University,Stockholm, Sweden.
  Uncertainty assessment of projected ecological quality indicators in future climate2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Uncertainties of projected physical key parameters and ecological quality indicators of the Baltic Sea environment, like water temperature, salinity, oxygen, nutrients and water transparency in future climate are assessed. We analyzed an ensemble of 38 scenario simulations for 1961-2099. Three state-of-the-art coupled physicalbiogeochemical models are forced with four regionalized climate projections assuming either the A1B or A2 greenhouse gas emission scenario and with four nutrient load scenarios covering the entire range from a pessimistic to a optimistic assumption of the future socioeconomic development in the Baltic Sea region. We found considerable discrepancies of projected ecological quality indicators because the sensitivities of the ecosystem response to nutrient load and temperature changes differ among the models. However, despite these uncertainties all three models agree qualitatively well in their overall response. In particular, the impact of warmer water counteracts in all models the impact of nutrient load reductions.

 • 120.
  Väli, Germo
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Elken, Jüri
  Marine Systems Institute at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia.
  Simulated variations of the Baltic Sea halocline during 1961-20072012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The variations in the Baltic Sea salinity and the mean halocline depth during 1961-2007 are studied using Rossby Centre Ocean model. The largest trend in the monthly mean salinity averaged over the top 15 m was found in the Gulf of Riga and Baltic proper, while the trend in the northernmost part was non-existant. A period with shallow halocline in the Baltic Sea during 1970-1975 was identified and a period with deep halocline during 1990-1995 with the difference exceeding morethan 15 m in the Baltic proper between the two time-periods. Model simulation indicated that the mean surface salinity in the Baltic Sea is spatially controlled by the accumulated river runoff, while the mean salinity below the halocline in the Baltic proper by the mean zonal and absolute wind speed. The halocline depth in the Baltic Sea is affected significantly by the freshwater content and absolute wind speed. The impact of the mean zonal wind speed to the mean halocline depth in the Baltic proper is moderate, while the impact of runoff is low.

 • 121.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Asker, Christian
  SMHI, Professional Services.
  Jones, Jörgen
  SMHI, Professional Services.
  Kindell, Sven
  SMHI, Professional Services.
  Segersson, David
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Luftkvalitet i Sverige år 2020: Uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk luft för trafikmiljöer i svenska tätorter2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Luftföroreningar är ett lokalt men också gränsöverskridande problem. Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala utsläppskällor, men även av långdistans-transport från stora emissionsområden i Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat under de senaste årtiondena på grund av kontinuerligt skärpta emissionskrav och betydande förbättringar har gjorts för vägtransportsektorns reglerade avgasemissioner. Fortsatt minskningar är att förvänta som också påverkar luftkvaliteten. Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten i våra städer, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10), förbättrats på något avgörande sätt sedan år 2000. Fortfarande är luftföroreningshalterna i många trafikmiljöer höga såväl i Sverige som i övriga Europa. Syftet med projektet är att ge underlag för bedömningar av hur miljökvalitetsmålet Frisk luft uppfylls i svenska tätorter och påvisa effekter av vad olika åtgärder, såväl internationellt som i Sverige och lokalt i kommuner, kan komma att få för effekter på luftkvaliteten år 2020.

 • 122.
  Wern, Lennart
  SMHI, Core Services.
  Extrem nederbörd i Sverige under 1 till 30 dygn, 1900 - 20112012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study shows that, in general, extreme precipitation has increased from 1900 until the 1930s and then reduced until the 1970s, before increasing until the present day. There is more extreme precipitation now than in the 1930s. In particular an accumulation of extreme precipitation in Götaland (the southern part of Sweden) has been seen during the 2000s. It has been noted that the greatest precipitation in Sweden usually occurs in July or August but there are some exceptions for different parts of the country and different seasons. We need to be careful about extrapolating the last 40 years increase into the future in the belief that the increase will continue. This report says nothing about the future, and those interested in extreme precipitation in a future climate should study the results of climate models that calculate future scenarios. Areas affected by the worst downpours during one day are mainly the southern coast of Norrland, Svealand, eastern Götaland and Skåne. Western Götaland, in particular central Halland, is often affected by large precipitation volumes but does not usually receive the highest amounts. The mountains have also had extreme rainfall but usually during a longer period of time – from a week up to 30 days. This report describes extreme precipitation lasting from 1 to 30 days during 112 years, between 1900 and 2011. Only digital data has been used to compile the information in this report. A large proportion of precipitation data before 1961 is unfortunately only available in paper format and could not be used in this study. Prior to 1961, there were only about 60 digital stations, but since 1961 there have been about 700 operational stations. A digitalisation project is being carried out at SMHI to transfer data from paper logs to digital form so that it can be processed by computer programs. This is a large project that will take many years to complete. Sixty stations with a time series of at least 100 years between 1900 and 2011 have been selected to describe how extreme precipitation has varied over 112 years. These stations are fairly evenly distributed throughout the country. Calculating recurrence times required stations with at least 25 years of data during the period 1961 – 2011, which means that over 670 stations have been used. All precipitation measurements are associated with errors due to for example aerodynamic problems and evaporation, which often leads to an underestimation of the precipitation volume. This study has focused on extreme precipitation which often falls in the form of large rain drops. The underestimation is assumed to be less than an average of 5 – 10 %. There has been a gradual improvement in the quality of the precipitation measurements due to the introduction of wind shields around the rain gauges up until 1935 and a switch from zinc containers to seamless aluminium containers (without the risk of leakage) up until the start of the 1960s. After that, precipitation has been measured in the same way until 1996 when around 100 of the 750 stations were changed to a new type of automatic gauge with a different type of wind shield. This report makes no attempt at homogenising the data, and uses the observed values directly. There is however a discussion on different error sources. Variations in extreme precipitation during the 112-year period of study have been described in this report for Sweden as a whole but also for different seasons and for different parts of the country: Northern Norrland, southern Norrland, Svealand and Götaland. The most extreme cases have been analysed using maps with a short descriptive text. Recurrence times of precipitation volumes with different durations are calculated and presented on a map.

 • 123.
  Johansen, Marie
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Pia
  SMHI, Core Services.
  Long term trends in the seas surrounding Sweden: Part two - Pelagic biology2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This work presents trends in the phytoplankton community. Data on the occurrence of both chlorophyll a (hereafter Chl a) as well as phytoplankton community structure and biovolume are presented.Water transparency in terms of Secchi depth is also presented, as a secondary effect of phytoplankton occurrence. Due to differing water characteristics, 14 sea areas have been selected to represent the waters surrounding Sweden. These areas are identical to the ones chosen in the earlier nutrient report to facilitate comparison. In this report all available data up to and including 2008 are presented as graphs and tables. Each variable is divided into three different seasons: spring, summer and autumn. Trends are only shown for comparable depths. A classical linear regression method is used for phytoplankton groups, Chl a and Secchi depth. The trend magnitude and signifi cance are also calculated for Chl a and Secchi depth. Anoverview of the results are presented for Chl a and Secchi depth.The data presented in this report encourage further development of phytoplankton indicators that not only consider total biovolume or Chl a but rather consider different groups or species in the future. Thesechanges can be important indicators for both eutrophication but can also enhance the understanding of food web interactions.

 • 124.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Burman, L.
  SLB-analys.
  Beräkningar av kväveoxidhalter vid några gator i Umeå åren 2014 och 2022 med och utan miljözon2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mätningar av kvävedioxid i Umeå har visat på halter som överskridit miljökvalitetsnormen. Den mest utsatta gatan är Västra Esplanaden men även utmed Östra Kyrkogatan har normen överskridits. För att minska halterna av kvävedioxid i Umeå centrum finns tankar på att inrätta miljözon. I denna rapport är tre beräkningspunkter valda utifrån gällande förutsättningar. Två av mätpunkterna ligger på Järnvägsallén respektive Östra Kyrkogatan, vilka finns inom tilltänkt zon. Den tredje ligger på Västra Esplanaden som gränsar mot zonen. De sträckor som beräknas är de mest trafikerade gatorna i Umeå centrum. I beräkningarna har hänsyn tagits till lika trafikförutsättningar och flöden för de redovisade åren.De beräkningar som redovisas i denna rapport baseras på modeller som beskriver dagens kunskap om emissioner, spridning och kemiska processer och med indata från olika alternativa trafikutvecklingar. I alla dessa delar finns det osäkerheter och felkällor som är svåra att kvantifiera. Det finns risk att emissionsutvecklingen för NOx mellanåren 2010 och 2020 är något för optimistiskt beräknad. Miljözonsberäkningarna förutsätter 100 % efterlevnad av regelverket.Nedan redovisas de viktigaste slutsatserna från beräkningarna.Västra EsplanadenUtan miljözon uppskattas halterna underskrida miljökvalitetsnormen efter år 2019. Med miljözon uppskattas halterna underskrida miljökvalitetsnormen efter år 2017, dvs. två år tidigare än utan miljözon.Järnvägsallén och Östra KyrkogatanHalterna beräknas vara något högre på Östra Kyrkogatan jämfört med Järnvägsallén. Vid Östra Kyrkogatan beräknas halterna överskrida miljökvalitetsnormen år 2010. Miljökvalitetsnormen för båda gatorna klaras såväl med som utan miljözon år 2014. Med miljözon minskar halterna jämfört utan miljözon.

 • 125.
  Domnina, Anastasia
  et al.
  Atlantic Branch of P .P Shirhov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences, Kalingrad, Russia).
  Chubarenko, Boris
  Atlantic Branch of P .P Shirhov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences, Kalingrad, Russia).
  Discussion on the Vistula Lagoon regional development considering local consequences of climate changes: Interim report on the ECOSUPPORT BONUS+ project "Advanced modelling tool for scenarios of the Baltic Sea ECOsystem to SUPPORT decision making" and RFBR project No. 08-05-924212012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Information about natural and economic conditions in the Vistula lagoon together with directions of development of municipalities around the lagoon is presented in the report. The review of directions of development show that all municipalities aim to develop tourism, harbours and land transport. Moreover, Polish municipalities give large attention to environmental protection. In the future the development towards these strategic directions will continue together with an increased role of environmental protection and consequences of climate changes. Assessment of tolerance of Vistula Lagoon municipalities’ developmentstrategies to climate changes have shown that directions of Polish municipalities’ development is less tolerant to consequences of climate change because of a large area disposed to possible flooding, and therefore possibly high expenses for prevention of territory flooding. The Vistula Lagoon is a subject of high anthropogenic pressure and some consequences due to climate changes were discussed. Obviously, due to different economic experience, economic systems and future plans the pressure will not be equal in Polish and Russian parts of the lagoon.Complex measures on modernization of monitoring climate changes and adaptation as well as strong cooperation between all municipalities around the Vistula Lagoon are essential.

 • 126.
  Persson, Gunn
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Islossning i Torneälven2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Ice breakup in River Torne starts at Haparanda-Tornio and continues 2-5 days later in Övertorneå-Pello. The ice breakup in Haparanda was around May 3rd and in Torneträsk around June 1st the period 2000-2009. The ice breakup today is about 11 days earlier than 100 years ago. River Torne is known for its dramatic ice breakups, which sometimes lead to flooding problems, caused by ice jam. After severe ice breakups 1984-1986 a Finish-Swedish project started. As a result of the project, a number of different measures were suggested to reduce the flooding problems. Few of the suggestions regarding physical measures have been realized. Flood prognoses and flood warnings for the River Torne is today part of the regular tasks at SMHI and SYKE (Finnish Environment Institute). Ice breakup prognoses are also made every year for Haparanda-Tornio. Within the Interreg IVA-project “Detailed flood mapping of the lower part of River Torne”, 2009-2012, flood maps have been produced as support for local planning and decisions. The maps are also used for national risk zone mapping as basis for the EU floods directive. The project has also presented a model for ice buildup and ice breakup, developed by SYKE. A probability system is now tested for ice breakup and risk of ice jam for a few places in the river. In River Torne there are many potential places for ice jam and they occur in varying degree at many places different years. A special problem is ice jam at the mouth of the river which threatens the most vulnerable area, Haparanda-Tornio. A plan to dredge a passage for a small icebreaker is postponed due to lack of finance. Satellite images are identified as a future possibility to develop a surveillance and prewarning system for ice breakup and risk of ice jam. The prerequisites are high resolved data both in time and space, as well as local receptors. The most important measure to avoid severe flooding problems is to move objects requiring protection from flood prone areas, or never establish them there. Easy to understand but hard to accomplish.

 • 127.
  Axe, Philip
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Wesslander, Karin
  SMHI, Core Services.
  Kronsell, Johan
  SMHI, Core Services.
  Confidence rating for OSPAR COMP2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  With the adoption of the Marine Strategy Framework Directive and the Water Framework Directive, EU Member States are obliged to achieve “Good” or “Good Environmental” Status within a certain time frame, or be obliged to take remedial action. There is therefore a need to quantify the quality of the monitoring programmes on which such status assessments are based, as a part of assessing the confidence in the status assessment. Within the framework of the OSPAR Convention on the Protection of the North East Atlantic, Germany and the Netherlands presented a suggestion for how such an assessment could be made. This report documents the application of this methodology to stations in the Swedish National Monitoring Programme within the OSPAR area, and also within the Sound, which may in future be included in the Greater North Sea region under the Marine Strategy Directive. The variability of eutrophication parameters with salinity was examined. In the Kattegat, inorganic nutrient variability was least at the highest salinities, suggesting that a reliable status assessment could be made more easily with data from this region, for example, rather than in the dynamic near coast region. Assessing the coverage of the existing monitoring programme, it was found that horizontal gradients in assessment parameters (generally seasonal averages) varied by less than about 30% between stations, which suggests that the programme has reasonable spatial coverage, though additional stations would improve matters. Looking at each station individually, the current vertical sampling resolution appears adequate for most parameters, apart from chlorophyll a and inorganic nutrients during the growing season. Temporal coverage is adequate for the total nutrient concentrations, but is insufficient for the inorganic nutrients and chlorophyll a, as well as for the deep water oxygen concentration in the Sound. The poor temporal coverage of chlorophyll a and inorganic nutrients could be relatively easily improved by the addition of a two channel (nitrate + nitrite, and orthophosphate) autoanalyser onto the existing ferrybox platforms in use in these waters. Addressing these problems using traditional measuring platforms and buoys would be more costly. The poor temporal coverage of chlorophyll a and inorganic nutrients could be relatively easily improved by the addition of a two channel (nitrate + nitrite, and orthophosphate) autoanalyser onto the existing ferrybox platforms in use in these waters. Addressing these problems using traditional measuring platforms and buoys would be more costly.

 • 128.
  Fremling, Sven
  et al.
  SMHI.
  Karlin, Thore
  SMHI.
  Raab, Birgitta
  SMHI, Core Services.
  Edquist, Eva
  SMHI, Core Services.
  Eklund, Anna
  SMHI, Core Services.
  Is på sjöar och älvar: Erfarenheter sammanställda av statshydrolog Sven Fremling 1951. Bearbetade 1991 och 1997 av Thore Karlin och Birgitta Raab2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report can be viewed as a textbook about ice on lakes and rivers. The dynamic of the ice freeze-up, growth and break-up in lakes and rivers is described. The formation of cracks, ice folds and ice shove are described as well as what happens when water penetrates the top of the ice.

 • 129.
  Persson, Gunn
  et al.
  SMHI, Professional Services.
  Hellström, Sara-Sofia
  SMHI, Core Services.
  Dyrestam, Karin
  Eklund, Dan
  Gyllander, Anders
  SMHI, Core Services.
  Hallberg, Kristoffer
  SMHI, Professional Services.
  Johnell, Anna
  SMHI, Professional Services.
  Tahsin, Yacob
  SMHI.
  Wingqvist, Else-Marie
  SMHI. SMHI.
  Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Flood maps for return periods 100-years and 250-years together with a calculated highest flow have been produced for the lower part of the River Torne. The work was made within the Interreg IV A Nord Project “Detailed flood mapping of the lower part of River Torne”. Flows with return periods 100-years and 250-years were calculated statistically based on observations. The calculated highest flow was modeled with the hydrological HBV-model according to the Swedish design flood guidelines (Flood Design Category I). A hydraulic model was built to calculate water levels along the river at the different flow levels. The model was based on height data from laser scanning and river bottom data from sounding. The data sampling was made in cooperation between Swedish and Finnish authorities within the project. The flood zones were projected on background map data from the national land services in Finland and Sweden. The area was divided in nine parts and mapped with scaling 1: 75 000. The maps are available at www.smhi.se in original size and collected in appendix (bilaga 1) in a compressed form. SMHI sounded half of the investigated river length. SMHI was responsible for and performed the hydraulic modeling, flow calculations and production of flood zones and maps.

 • 130.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Forsberg, Bertil
  Umeå Universitet.
  Nerhagen, Lena
  Länsstyrelsen Dalarnas Län.
  Gidhagen, Lars
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Andersson, Stefan
  Umeå Universitet.
  SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  SIMAIRscenario is a new web based tool developed for estimation of health impacts and economic benefits occurring when populations experience changes in air quality. It is a new member of the SIMAIR family, which is a national air quality system for Sweden. In SIMAIRscenario following can be done: 1. Import air quality data fields from different dispersion models such as SIMAIR and Airviro. 2. Process air quality data by different mathematical operators. 3. Import and store detailed population data and process them by different mathematical operators. Population data for the year 2008 divided in different age groups with the resolution of 100*100 meters for the whole country is now available. 4. Presentation of air quality and population data on maps. 5. Perform exposure calculations and presents results on maps and in tables. 6. Perform health impact assessments and valuation of these impacts in monetary terms. The air quality change is calculated as the difference between the starting air pollution level, also called the baseline, and the air pollution level after some change, also called the scenario. The scenario can be described as a major change in activities or technical solutions in an urban or regional area or a regulation leading to different emissions to the atmosphere compare to the baseline.

 • 131.
  Rummukainen, Markku
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Johansson, Daniel J.A.
  Institutionen för energi och miljö, avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers.
  Azar, Christian
  Institutionen för energi och miljö, avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers.
  Langner, Joakim
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Doescher, Ralf
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Smith, Henrik
  Centrum för miljö och klimatforskning, Lunds universitet.
  Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det naturvetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringarna förbättrats ständigt genom forskningen om klimatsystemet, klimatpåverkan, klimatets variationer och förändringar samt klimateffekter. Kunskapsläget är väletablerat när det gäller den grundläggande fysiken bakom växthuseffekten, liksom att genomsnittstemperaturen vid jordytan stigit de senaste femtio åren. Det är också mycket sannolikt att det mesta av den observerade uppvärmningen beror på mänsklig klimatpåverkan. Samtidigt finns det betydande osäkerheter när det gäller konsekvenserna av klimatförändringarna samt hur mycket utsläppen behöver minska för att man ska nå ett givet klimatmål. Värdet på klimatkänsligheten är den viktigaste faktorn för beräkningar av hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut, givet ett visst temperaturmål. Forskningen visar att det behövs stora och snabba utsläppsminskningar för att uppnå tvågradersmålet. För att nå ett lägre temperaturmål, till exempel ett 1,5-gradersmål, är de nödvändiga utsläppsminskningarna än mer omfattande.  För att nå tvågradersmålet med en sannolikhet runt 70 % krävs uppskattningsvis att de globala växthusgasutsläppen minskar i storleksordningen 50‒60 % från år 2000 till 2050, och minskar med nära 100 % till 2100.  För att nå ett 1,5-gradersmål med en sannolikhet runt 70 % krävs globala nollutsläpp redan runt år 2050.  För att nå ett 1,5-gradersmål med en sannolikhet runt 50 % krävs uppskattningsvis att de globala växthusgasutsläppen minskar i storleksordningen 80 % från år 2000 till 2050, och med nära 100 % till 2100. Det är framför allt de kumulativa utsläppen av koldioxid och andra långlivade växthusgaser som räknas när det gäller hur stora klimatförändringarna blir bortom 2100. Ju senare de globala utsläppen kulminerar, och ju högre nivå de då är på, desto större blir utmaningen för att åstadkomma en tillräckligt snabb påföljande utsläppsminskningstakt. Reducerade utsläpp av kortlivade klimatpåverkande ämnen är viktigt främst i ett kortare perspektiv. Det finns olika modeller för hur de globala utsläppsminskningarna kan fördelas mellan olika regioner och länder. Dessa baseras inte på naturvetenskapliga principer utan är beroende av politiska och andra ställningstaganden. För en del länder skiljer sig resultaten mycket beroende på valet av fördelningsmodell. För de flesta industriländer är slutsatsen dock generellt sett densamma: jämfört med idag behöver deras utsläpp minska mycket kraftigt.  För att nå tvågradersmålet med i storleksordningen 70 % sannolikhet krävs, givet en globalt lika per capita fördelning av utsläppen från och med 2050, att utsläppen i Sverige minskar med cirka 70 % från år 2005 till 2050. Den motsvarande siffran för EU är cirka 80 %.  För att nå ett 1,5-gradersmål med i storleksordningen 70 % sannolikhet krävs, givet en globalt lika per capita fördelning av utsläppen från och med 2050, att utsläppen minskar från år 2005 till år 2050 med runt 100 % i Sverige och i EU, och i andra länder.  För att nå ett 1,5-gradersmål med i storleksordningen 50 % sannolikhet krävs, givet en globalt lika per capita fördelning av utsläppen från och med 2050, att utsläppen i Sverige och EU minskar med drygt 90 % från år 2005 till 2050. Nettoutsläpp av koldioxid från avskogning och utrikes luft- och sjöfart ingår inte i dessa uppskattningar. Generellt blir riskerna för allvarliga klimateffekter mindre ju mer ambitiöst temperaturmål som väljs, men riskerna försvinner inte med tvågradersmålet, och inte ens med ett 1,5-gradersmål. Jämfört med IPCC:s AR4 från 2007, har nya forskningsresultat publicerats om klimateffekter. I denna rapport har vi fokuserat på havsnivåhöjningen, havsförsurningen, den biologiska mångfalden samt klimateffekter i Arktis. Jämfört med genomgången av kunskapsläget i AR4 visar nya resultat att den framtida havsnivåhöjningen kan bli större, havsförsurningens effekter på marina ekosystem omfattande och även om en del arter kan vara anpassningsbara, kan världens ekosystem påverkas av skillnader i olika arters sårbarhet för klimatförändringarna. I Arktis sker snabba förändringar. Sammantaget ter sig riskerna för allvarliga klimateffekter större jämfört med AR4. Denna rapport utgår från naturvetenskaplig klimatforskning sedan 2007. Rapporten förordar inte något specifikt temperaturmål, någon specifik utsläppsbana eller specifika policybeslut. Dessa är föremål för politiska avgöranden.

 • 132.
  Meier, Markus
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Eilola, Kari
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Future projections of ecological patterns in the Baltic Sea2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The impact of changing climate on Baltic Sea biogeochemical cycles at the end of the 21st century was studied using a three-dimensional coupled physical-biogeochemical model. Four climate change scenarios using regionalized data from two General Circulation Models (GCMs) and two greenhouse gas emission scenarios (A2, B2) have been investigated. In this study we have focused on maps of annual and seasonal mean changes of ecological quality indicators. We found that the impact of changing climate on the horizontal distribution of ecological parameters might be significant. For instance, in the scenario simulation with the largest changes secchi depth might decrease by up to 2 m in some regions. However, due to reduced stratification also increased secchi depths might occur.

 • 133.
  Olsson, Jonas
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Dahné, Joel
  SMHI, Professional Services.
  German, Jonas
  SMHI.
  Westergren, Bo
  Stockholm Vatten AB.
  von Scherling, Mathias
  Stockholm Vatten AB.
  Kjellson, Lena
  Stockholm Vatten AB.
  Olsson, Alf
  Sweco AB.
  En studie av framtida flödesbelastning på Stockholms huvudavloppssystem2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study was performed within the SWEdish research programme on Climate, Impacts and Adaptation (SWECIA), funded by the Foundation for Strategic Environmental Research (MISTRA), with additional funding from Stockholm Vatten AB. The aim of the study was to assess the discharge load on Stockholm's main sewer system during the rest of this century in light of both climate change and population increase. For this assessment, flow simulations with MIKE Urban were performed. Reference simulations for today's climate were done both for a representative year (1984) and for some 200 selected rainfall events between 1983 and 2007. In future simulations the climate effect was taken into account by rescaling input data (temperature, precipitation, evaporation) in line with climate model scenarios and the population effect by an increase in line with official estimations. The results indicate in particular that the spill volumes to Lake Mälaren and Saltsjön will increase substantially, but also an increased inflow to the treatment plant, and thus an increased need for treatment, and an increased flood risk.

 • 134.
  Carlund, Thomas
  SMHI, Core Services.
  Upgrade of SMHI's meteorological radiation network 2006-2007: Effects on direct and global solar radiation2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The radiation network of SMHI was modernized in 2006-2007. Old measurements were closed down after 6-18 months of parallel operation of new and old measurements. This study reports the results of the comparison mainly between the old and new global and direct solar radiation measurements.On average the agreement between old and new measurements was good. The network average of ratios of whole period values was for global radiation 0.997 and for direct radiation 1.009. None of these results are significantly different from one at a level of confidence of 90 %.Despite the fairly good agreement some systematic differences between the old and new measurements were found. The differences are mainly thought to be caused by a difference in the apparent directional response between the old and new pyranometers and different viewing geometries in the old and new pyrheliometers. Functions to correct old global and direct radiation have been developed. These should be used to increase the homogeneity in Swedish solar radiation data from 1983and onwards, especially for monthly data.A new measurement method and new instruments for determination of sunshine duration were introduced in the upgraded network. A more detailed study comparing sunshine duration measurements by pyrheliometers in the old network and by contrast sensors in the modernized network, probably based on 1-minute or even instantaneous data, needs to be done in the future.

 • 135.
  Meier, Markus
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Andersson, Helén
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Dieterich, Christian
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Eilola, Kari
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Gustafsson, B.
  Stockholm Resilience Centre/Baltic Nest Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Höglund, Anders
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Schimanke, Semjon
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Transient scenario simulations for the Baltic Sea Region during the 21st century2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The combined future impacts of climate change and industrial and agricultural practices in the Baltic Sea catchment on the Baltic Sea ecosystem were assessed. For this purpose 16 transient simulations for 1961-2099 using a coupled physical-biogeochemical model of the Baltic Sea have been performed. Four climate scenarios were combined with four nutrient load scenarios ranging from a pessimistic business-as-usual to a more optimistic case following the Baltic Sea Action Plan (BSAP). In this study we focussed on annual and seasonal mean changes of ecological quality indicators describing the environmental status of the Baltic Sea. In correspondence with earlier studies we found that the impact of changing climate on the Baltic biogeochemistry might be significant. Assuming reference loadings the water quality in all climate scenarios is reduced at the end of the century. The impact of nutrient load reductions according to the BSAP will be less effective in future climate compared to present climate. However, the results of the pessimistic business-as-usual scenario suggest that policy makers should act to avoid much worse environmental conditions than today.

 • 136.
  Engardt, Magnuz
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Andersson, Camilla
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Bergström, Robert
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Modellering av marknära ozon: Regionala och högupplösta tillämpningar av MATCH2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  High concentrations of near-surface ozone in Sweden occur predominantly during spring and summer in the Southwestern part of the country. SMHI’s regional dispersion model, MATCH, complies with the Air Quality Directive on model quality for ozone in the background air of Sweden. This applies both to a European scale application with 44×44 km2 grid squares as well as a highresolution application with 5×5 km2 grid squares. High-resolution modelling marginally improves the statistical scores that describe model quality. Local contribution to ozone exceedances (in suburbs) is probably not a problem in Sweden .Although the MATCH model meets the Air Quality Directive’s demands on model quality does it occasionally miss the episodes with the highest concentrations. This is a severe shortcoming in the modelling system. More accurate information about the emissions of ozone producing substances, in particular in Eastern Europe, and improvements in the model’s description of vertical mixing and deposition is probably needed to improve the model. Two-dimensional variational data analysis could be a tool to achieve a more accurate geographical coverage of ozone-fields in Sweden. This applies, in particular, for AOT40 and number of days exceeding a threshold. MATCH results, including two-dimensional variational data analysis, can be used in combination with measurements to monitor near-surface ozone in Sweden.

 • 137.
  Klein, Thomas
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Karlsson, Per-Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Engardt, Magnuz
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Sjöberg, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Assessing and improving the Swedish forecast and information capabilities for ground-level ozone2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study aims to assess and improve the Swedish forecast and information capabilities for ground-level ozone concentrations in ambient air. The assessment is based on a set of archived results from the Swedish operational chemical transport model MATCH and Swedish in-situ measurements of ozone covering the period of May 2008 to November 2010. The evaluation comprises two major activities: The first activity is an analysis of the overall model performance using standard statistical metrics suitable for longer time series. The second evaluation activity comprises in-detail analyses of the specific ozone episodes occurring in Sweden during the study period. In addition, trajectory modelling is used to investigate the meteorological conditions and transport patterns associated with those episodes. The evaluation of the model results shows that the model scores well according to standard evaluation criteria and confirms results of other studies in that the model easily meets the data quality requirements of the EU air quality directive 2008/50/EC. However, from an operational forecasting and information perspective it would be desirable to further improve the prediction of, in particular, high-level ozone episodes. Two different activities in our study are dedicated to the task of improving the forecast and information capabilities: The first activity tests the usefulness of statistical postprocessing of model results using regression techniques. The tests show promising results although the model performance during high-level ozone episodes is not improved. A limitation of our study is the relatively small archive of model data available for calibration andevaluation. Adaptive post-processing methods have not been tested in our study. The second activity aimed to improve ozone forecasting is a high-resolution model run for the year 2010. The higher reso-lution run gives slightly better results than the coarser operational model, which can be attributed to a better resolution of the physiography and thus certain physical and chemical processes. In particular, high-resolution simulations provide a more realisticrepresentation of the spatial ozone variation which is desirable for environmental assessments with a longer time horizon. However, from the perspective of operational ozone forecasting the increase in resolution cannot correct systematic problems such as an under-prediction of ozone if the source of ozone is non-local and the long-range transboundary transport is not correctly described by the European-scale model used as boundaries. Other potential sources of error are incomplete or erroneous emissions, representativeness issues, oversimplifications in the model’s physical or chemical processes, lacking data assimilation and initialization and oversimplifiedboundary conditions. While several of these issues are already addressed in current initiatives such as the EU FP7-project MACC, it is clear that further work will be needed during the coming years. Further work should also be invested in a better exploitation of the international developments within MACC and in the establishment of operational high-resolution air quality forecasts for Sweden, using boundary values from European-scale forecasts provided by theMACC-ensemble of regional air quality models.

 • 138.
  Andersson, Helén
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Wallman, Patrik
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Donnelly, Chantal
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Visualization of hydrological, physical and biogeochemical modelling of the Baltic Sea using a GeoDomeTM2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The ECOSUPPORT-project aims to help policy makers by supplying state-of-the-art research on the state of the Baltic Sea under different scenarios of nutrient supply, pressure from fisheries and impact of climate change. In order to make the research results accessible, a new form of scientific communication has been tested. Presentation of research data and physical, chemical and biogeochemical processes on land and in the sea were made using a special visualization platform, Uniview, which was projected onto a cupola-shaped screen inside an inflatable, enclosed dome. The visualization has been tested on different audiences including policy makers, politicians, researchers and university students. Overall, the response has been overwhelmingly positive with the audience expressing the view that the used visualization technique enhanced their understanding and receptiveness. This view was shared with the scientific presenters.

 • 139.
  Bergelo, Maria
  SMHI.
  Havsvattenståndets påverkan längs Sveriges kust - enkätsvar från kommuner, räddningstjänst, länsstyrelser och hamnar2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes and compiles the responses from a survey on the impact of sea level along the coast of Sweden. The questionnaire was distributed in September 2009 by the oceanographic warning service at SMHI. It was sent to municipalities, county administrative boards, ports and rescue services situated along the coast. The responses provided an information-rich knowledge-base of areas along the coast that are sensitive to variations in sea level. The knowledge database will be a living document to support the oceanographic warning service at SMHI. Continuous use and update of the database will provide better warnings and better information on specific warning situations. In the report, examples of answers from the questionnaire illustrate what one would expect of the collected material. At the end of the report the original survey form is presented along with a summary of the main information from the questionnaire responses provided by each county.

 • 140.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Axe, Philip
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Areal Extent and Volume of Anoxia and Hypnoxia in the Baltic Sea, 1960-20112011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatology atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea from 1960 to 2011 has been created based on all available data from ICES. Additional data collected during the Baltic International Acoustic Survey (BIAS) have been added to the year 2011. For the autumn period, each profile in the data set was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of the onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic and anoxic conditions are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. From the analysed oxygen data 1960-2011 a distinct regime shift has been identified in 1999. During the first regime, 1960 to 1999, hypoxia affected large areas and volumes while anoxic conditions affected only minor deep areas. After the regime shift in 1999 both the areal extent and volume of hypoxia and anoxia are elevated to levels never recorded before. The bottom areas of the Baltic Proper (including the Gulf of Finland and the Gulf of Riga) affected by anoxic conditions have increased from 5%, before the regime shift, to 15% after, i.e. by a factor of 3. The extent of hypoxia has increased from 22% to 28%, i.e. by a factor of ~1.3. Excluding the results from 2011, which are preliminary, the largest areal extent of anoxia, 18%, in the Baltic Proper was recorded in 2005 and the largest affected water volume, 10%, was recorded in 2001. The cause and ecosystem effects of the new behaviour of the Baltic Sea that has been recognized after the regime shift, with continuously extreme oxygen conditions, are still not fully understood. However, there are several likely contributory and concurrent causes to the recent development such as changes in winds, changes in frequency and characteristics of inflows, increased loading of organic matter to the deep water, altered vertical mixing and stratification, and changed freshwater runoff. Historically, the oxygen development in the deep water of the Baltic Sea has been investigated in detail and most of the processes involved, both physical and chemical, have been described. But the development during the 2000s is alarming and should be investigated thoroughly. The areal extent and volume of hypoxia have today probably reached the maximal possible extent due to the permanent stratification in the Baltic Proper. However, the extent and volume of anoxic conditions can still increase, which further can enhance the eutrophication of the Baltic Sea due to released phosphorus from sediments that previously have been oxygenated. Sammanfattning En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten från 1960 till 2011 har skapats baserad på all tillgänglig data från ICES. Ytterligare data från Baltic International Acoustic Survey (BIAS) har inkluderats separat för 2011. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden har undersökts i varje mätprofil. Djupet då hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Utifrån analyserade data från perioden 1960-2011 har ett distinkt regimskifte skett 1999. Under den första regimen, från 1960 till 1999, påverkade hypoxi stora områden och volymer, medan anoxi enbart påverkade mindre djupområden. Efter regimskiftet 1999 har andelen hypoxi och anoxi förhöjts till nivåer som aldrig tidigare observerats i Östersjöns djupvatten. Utbredningen av bottnar påverkade av anoxi har i medeltal ökat från 5% av Egentliga Östersjöns (inklusive Finska viken och Rigabukten) bottenarea till 15%, i och med regimskiftet, d.v.s. med en faktor 3. Utbredningen av hypoxi har också ökat från 22% till 28% d.v.s. med en faktor ~1.3. Den största utbredningen av anoxi, 18%, i Egentliga Östersjön observerades 2005 och den största påverkade vattenvolymen, 10%, noterades 2001. Utvecklingen i Östersjön med fortsatt extrema syreförhållanden efter regimskiftet och dess orsaker och konsekvenser för Östersjöns ekosystem är idag inte helt klarlagd. Det finns emellertid flera troliga orsaker som kan samverka såsom; förändrade vindförhållanden, förändrad frekvens och karaktäristik av inflöden, ökad belastning av organiskt material till djupvattnet, förändrad vertikal omblandning samt skiktning och ändrad tillrinning till Östersjön. Historiskt så har syreförhållanden i Östersjön undersökts i detalj och de flesta processer, både fysiska och kemiska finns beskrivna. Men utvecklingen under 2000-talet är alarmerande och måste noggrant undersökas. Utbredningen och volymen av hypoxi har idag (2011) antagligen nått den övre gränsen för vad som är fysiskt möjligt med den permanenta skiktning som finns i Östersjön. De anoxiska förhållandena kan dock fortsatt öka om den negativa utvecklingen fortsätter, vilket ytterligare kan förvärra övergödningsproblematiken i Östersjön då mer fosfor kan frigöras från bottnar som tidigare varit syresatta.

 • 141.
  Schimanke, Semjon
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Kjellström, Erik
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Strandberg, Gustav
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  A regional climate model simulation over the Baltic Sea region for the last Millennium2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Variability and long-term climate change in Fennoscandia is investi-gated in a 1000-year long climate model simulation. We use the Rossby Centre Regional Climate model (RCA3) with boundaryconditions from a General Circulation Model (GCM). Solar variability, changes in orbital parameters and changes in greenhouse gases over the last millennium are used to force the climate models. It is shown that RCA3 generates a warm period corresponding to the Medieval Climate Anomaly (MCA) being the warmest period within the millennium apart from the 20th century. Moreover, an analogy forthe Little Ice Age (LIA) was shown to be the coldest period. The simulated periods are 1100-1299 A.D. for the MCA and 1600-1799 A.D. for the LIA, respectively. This is in agreement with recon-structions and mostly related to changes in the solar irradiance. We found that multi decadal variability has an important impact on the appearance of the MCA and LIA. Moreover, multi decadal variability mayhelp to explain sometimes contradicting reconstructions if these are representative for relatively short non-overlapping periods. In addition to time series, we investigate spatial patterns of temperature, sealevel pressure, precipitation, cloud cover, wind speed and gustiness for annual and seasonal means. Most parameters show the clearest response for the winter season. For instance, winter during the MCAare 1-2.5 K warmer than during the LIA for multi decadal averages.

 • 142.
  Eilola, Kari
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Hansen, J.
  National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark.
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Myrberg, K.
  Finnish Environment Institute, Finland Nordic.
  Ryabchenko, V.A.
  St. Petersburg Branch, P.P.Shirshov Institute of Oceanology, Russia.
  Skogen, Morten
  Institute of Marine Research, Norway.
  Eutrophication Status Report of the North Sea, Skagerrak, Kattegat and the Baltic Sea: A model study Years 2001-20052011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This joint status report for the North Sea, Skagerrak, Kattegat and the Baltic Sea area is carried out by SMHI Sweden, IMR Norway, NERI Denmark, SPBIO Russia, and SYKE Finland as a part of the project “A Baltic and NORth sea Model eutrophication Assessment in a future cLimate” (ABNORMAL), supported by the Nordic Council of Ministers’ Sea and Air Group (NMR-HLG). The previous NMR-HLG projects NO COMMENTS and BANSAI focused on the establishment and main-tenance of operational models and the use of these to develop methods for assessing the eutrophication status. Within ABNORMAL the issues are brought forward with a focus also on the use of ecological models for an assessment of marine eutrophication in a future climate. The main finding of this study is the proposed way of combining observations and results from an ensemble of ecological models to make an assessment of the eutrophication status in present climate for five different years (2001-2005). Threshold values and methodology from the Oslo and Paris Commissions (OSPAR) and the Helsinki Commission (HELCOM) are used and possible improvements of the methods are briefly discussed. The assessment of eutrophication status according to the integration of the categorized assessment parameters indicates that the Kattegat, the Danish Straits, the Gulf of Finland, the Gotland Basin as well as main parts of the Arkona Basin, the Bornholm Basin, and the Baltic proper may be classified as problem areas. The main part of the North Sea and also the Skagerrak are non-problem areas while the main parts of the Gulf of Bothnia, Gulf of Riga and the entire southeastern continental coast of the North Sea may be classified as potential problem areas.

 • 143.
  Löptien, Ulrike
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Simulated distribution of colored dissolved organic matter in the Baltic Sea2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Baltic Sea is optically a multi-componental water and has exceedingly high levels of colored dissolved organic matter (CDOM, also referred as yellow matter, gilvin or gelbstoff). CDOM is a complex mixture of chemical bonds originating from the decay of photosynthetically produced organic matter. It influences the aquatic light field substantially. A quantitative description of the dynamics and variability is often required to predict accurately light penetration and hereafter e.g. primary production. The present study is a first attempt to include CDOM into a Baltic Sea model. The model integrations are based on a fixed concentration in the 30 major rivers. In the absence of comprehensive measurements, a river inflow proportional to total organic carbon is assumed. Since origin and fate are still a matter of discussion, we test various decay rates of CDOM and compare the results with satellite observations. Best results are obtained when assuming a light dependent decay, compared to a temperature or time dependent decay. Treating CDOM as a conservative tracer does not lead to satisfactory results. Sammanfattning

 • 144.
  Andersson, Camilla
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Langner, Joakim
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Segersson, David
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Halter och deposition av luftföroreningar: Förändring över Sverige från 2010 till 2020 i bidrag från Sverige, Europa och Internationell Sjöfart2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie presenteras nutid (2010) och förändring till framtid (2020) för ett emissionsscenario baserat på PRIMES energimodell och IMO-beslut för internationell sjöfart. Utifrån dessa uppskattningar har modellberäkningar gjorts över nutid och förändring till 2020 för deposition av kväve och svavel, samt för lufthalter av sekundära inorganiska aerosoler (SIA; partiklar) och marknära ozon. Bidrag och förändring i detta bidrag till 2020 har presenterats för internationell sjöfart. Även Sveriges och övriga Europas bidrag till deposition i nutid och förändring till framtid har presenterats.Huvudresultaten i studien är:- Landbaserade utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, kolmonoxid och volatila organiska ämnen förväntas minska i Europa såväl som i Sverige, medan utsläppen av ammoniak förväntas öka till 2020 i Europa.- Internationell sjöfart förväntas minska sina utsläpp av svaveldioxid på grund av IMO-beslut, men förväntad ökning i trafiken medför ökade utsläpp av NOx.- Såväl deposition som lufthalter fortsätter vara högst i södra Sverige.- Utsläppsminskningarna till 2020 medför minskat nedfall av svavel och kväve i Sverige.- Bidraget till kvävedeposition från internationell sjöfart ökar i hela landet till 2020, övriga bidrag minskar.- Luftkvaliteten i regional bakgrundsluft i Sverige förbättras för såväl marknära ozon som för SIA.- De högsta halterna av marknära ozon beräknas minska som en följd av utsläppsminskningar i Europa.

 • 145.
  Norén, Katarina
  et al.
  SMHI.
  Granström, Carl
  SMHI.
  Eriksson, Roger
  SMHI.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under vårfloden i Norrland 20102010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report the work of the hydrological forecast and warning service at SMHI is evaluated for the time of the spring flood 2010 in Norrland and the northern parts of Svealand. The hydrological situation over the time is also described. With real time observations, meteorological forecasts, hydrological forecasts, tools for visualizing data and a close cooperation with the hydro power industry, the hydrological forecast and warning service at SMHI is up to date on the hydrological situation in Sweden. If there is more than 50 % probability of a flood, a warning is produced and distributed. In a severe flood situation, SMHI support the county administrative board and local civil protection agencies with expertise and local forecasts. SMHI has a daily production of forecasts for water discharge at 88 observation stations around the country. The quality of the forecasts was mainly good, but in some areas of importance there were problems with receiving observation data. Over the time of the spring flood, 13th of May until 29th of May, SMHI distributed 16 hydrological warnings and 2 hydrological messages. The accuracy of the warnings is evaluated yearly and is not reported here. During the time of the spring flood the staff at the hydrological forecast and warning service at SMHI worked 650 hours more than what is normal for the period. A survey was distributed to the municipalities (civil protection agencies), the county administrative board and others affected by the flood. The answers are presented in this report. The overall judgement of the services provided by SMHI is positive.

 • 146.
  Karmanov, K.V.
  et al.
  Atlantic Branch of P.P Shirhov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences, Kaliningrad, Russia.
  Chubarenko, B.V.
  Atlantic Branch of P.P Shirhov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences, Kaliningrad, Russia.
  Domnin, D.
  Atlantic Branch of P.P Shirhov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences, Kaliningrad, Russia.
  Hansson, A.
  Linköping University, Centre for Climate Science and Policy Research, Linköping, Sweden.
  Attitude to climate changes in everyday management practice at the level of Kaliningrad region municipalities2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A survey was conducted, based on a questionnaire developed within the projects ECOSUPPORT and BalticClimate. The respondents were representatives from municipalities in the Kaliningrad region. The answers showed that at the present time the climate related problems are not of high importance since other problems prevail, most of all – the socioeconomic problems. Therefore the municipality management is performed without taking climate change into account despite the fact that many scientific institutions emphasize the problem of climate change and its consequences. Municipal development strategies were discussed and their relationship to climate change

 • 147.
  Persson, Gunn
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Rummukainen, Markku
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Klimatförändringarnas effekter på svenskt miljömålsarbete2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De mål som det svenska miljömålsarbetet ska nå sattes för ett antal år sedan och har delvis preciserats sedan dess, samtidigt som åtgärder har genomförts. Många miljömål bedömdes så sent som 2009 vara svåra att uppnå inom den utsatta tiden, det vill säga till 2020. Klimatförändringarnas effekter, som idag uppmärksammas alltmer, är en faktor som komplicerar och kan förlänga det tidsperspektiv vi har för miljökvalitetsmålen. Många av de viktiga klimateffekter som har lyfts fram i miljömålsarbetet är inte alltid möjliga att kvantifiera med dagens kunskap.Preliminärt verkar det ändå vara så att fram till 2020 har klimatförändringarna liten eller ganska liten betydelse. Vartefter kommer dock klimateffekter att påverka möjligheten att nå miljömålen mer och mer. Hur snabbt effekterna uppstår och hur omfattande de blir beror förstås på i vilken omfattning Begränsad klimatpåverkan uppnås. De miljömål som påverkas mest av klimatförändringarna antingen via direkta effekter eller indirekt handlar om luft, övergödning och biologisk mångfald. Indirekta effekter berör till exempel användning av mark och vatten för utökad förnybar energiproduktion.

 • 148.
  Eilola, Kari
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Gustafson, B.G.
  Baltic Nest Institute, Resilience Centre, Stockholm University, Sweden.
  Hordoir, Robinson
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Höglund, Anders
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Kuznetsov, I.
  Baltic Sea Research Institute Warnemünde, Germany.
  Meier, Markus
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Savchuk, O.P.
  Baltic Nest Institute, Resilience Centre, Stockholm University, Sweden.
  Quality assessment of state-of-the-art coupled physical-biogeochemical models in hind cast simulations 1970-20052010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The objectives of the project ECOSUPPORT (Advanced modeling tool for scenarios of the Baltic Sea ECOsystem to SUPPORT decision making) are to calculate the combined effects of changing climate and changing human activity (e.g. changing nutrient loads) on the Baltic Sea ecosystem. Three state-of-the-art coupled physical-biogeochemical models (BALTSEM, ERGOM, and RCO-SCOBI) are used to calculate changing concentrations of nitrate, ammonium, phosphate, diatoms, flagellates, cyanobacteria, zooplankton, detritus, and oxygen in the Baltic Sea. The models are structurally different in that ERGOM and RCO-SCOBI are 3D circulation models with uniform high horizontal resolution while BALTSEM resolves the Baltic Sea spatially in 13 sub-basins. This report summarises first results of the quality assessment and model intercomparison within ECOSUPPORT. Results from hindcast simulations are compared with observations for the period 1970-2005. We found that all three investigated models are able to reproduce the observed variability of biogeochemical cycles well. Uncertainties are primarily related to differences in the bioavailable fractions of nutrient loadings from land and parameterizations of key processes like sediment fluxes that are presently not well known. Avsikten med projektet ECOSUPPORT (Advanced modeling tool for scenarios of the Baltic Sea ECOsystem to SUPPORT decision making) är att undersöka hur klimatförändringar tillsammans med mänsklig aktivitet (förändrad närsaltstillförsel) påverkar Östersjöns ekosystem. Tre kopplade fysiska-biogeokemiska modeller (BALTSEM, ERGOM, and RCO-SCOBI) används för att beräkna hur koncentrationer av nitrat, ammonium, fosfat, diatoméer, flagellater, cyanobakterier, djurplankton, detritus och löst syrgas i Östersjön förändras. Modellerna skiljer sig strukturellt åt genom att ERGOM och RCO-SCOBI är tredimensionella modeller med hög horisontell upplösning medan BALTSEM delar upp östersjön rumsligt i 13 delbassänger. Denna rapport sammanfattar resultaten från en första modelljämförelse och kvalitetsbedömning där modellresultat för tidsperioden 1970-2005 jämförs med observationer från samma period. Alla tre modellerna visar att de kan återskapa den observerade biogeokemiska variabiliteten väl. Osäkerheter är huvudsakligen relaterade till skillnader i andelen av näringstillförseln från land som antas vara biologiskt tillgänglig och till beskrivningarna av viktiga processer, som t.ex. flöden från sedimenten, där kunskapen för närvarande är bristfällig.

 • 149.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Bergström, Robert
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige: Haltberäkningar av NO2, PM10 och PM2.5 i svenska trafikmiljöer för framtidsscenarier med minskade europeiska emissioner2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Luftföroreningar är ett lokalt men också gränsöverskridande problem. Sveriges luftkvalitet påverkas av lokala utsläppskällor, men även av långdistanstransport från stora emissionsområden i Europa. Utsläppen av många luftföroreningar har minskat kraftigt under de senaste årtiondena på grund av kontinuerligt skärpta emissionskrav. Betydande förbättringar har bland annat gjorts inom vägtransportsektorn. Via europeiska utsläppsnormer definieras acceptabla gränser för avgasutsläpp för nya fordon som säljs i EUs medlemsstater. Dessa, och andra, utsläppskrav kommer att leda till fortsatt minskande emissioner i Europa och därmed även lägre föroreningsnivåer i den luft som kommer in över Sverige. Hur stort är det kvarstående behovet av lokala åtgärder i Sverige för att minska haltnivåerna till en nivå där normer och miljömål uppfylls? Det är en av de frågeställningar som denna rapport utgår från.Den lokala miljö som undersöks är gaturum, varför förändringar av vägtrafikens emissioner och halter i Sverige är central. Liknande emissionstrender, som i Europa, finns också i Sverige, med kraftigt minskande emissioner beroende bland annat på de europeiska utsläppsnormerna. Viktiga skillnader finns också. Vårt kalla svenska vinterklimat skapar bland annat hala vägbanor och ogynnsamma spridningsförhållanden. Åtgärder för att undvika hala vägbanor leder till ökat vägslitage och vägdamm som ackumuleras i vägmiljön, vilket i sin tur leder till höga partikelhalter. I norra delarna av Sverige skapas under vintern ogynnsamma spridningsförhållanden med stabil skiktning och låga inversioner. I kombination med höga emissioner av luftföroreningar från bostadsuppvärmning och kallstarter leder detta till höga halter av bland annat kväveoxider.Trots kraftiga minskningar av utsläppen både i Sverige och övriga Europa har inte luftkvaliteten, med avseende på kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10 respektive PM2.5), förbättrats på något avgörande sätt sedan år 2000. Fortfarande är luftföroreningshalterna i många trafikmiljöer höga såväl i Sverige som i övriga Europa. Orsakerna till det diskuteras i rapporten. Syftet med denna undersökning är att analysera hur framtidens luftkvalitet på lokal nivå (gaturum) kan komma att utvecklas på grund av troliga emissionsminskningar i Europa och i Sverige, samt att bedöma hur stora lokala åtgärder som ytterligare kan komma att fordras för att klara miljökvalitetsnormer och miljömål.

 • 150.
  Omstedt, Gunnar
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Andersson, Stefan
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Bennet, Cecilia
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Bergström, Robert
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Gidhagen, Lars
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Johansson, Christer
  Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet.
  Kartläggning av partiklar i Sverige - halter, källbidrag och kunskapsluckor2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte. År 1999 startade Naturvårdsverket ett projekt för kartläggning av partikelhalter i Sverige samt identifikation av de viktigaste källorna. Kartläggningsprojektet byggde på mätningar under två år (1999-2001). Resultaten har varit till stor nytta och legat till grund för bland annat införande av nya miljömål och miljökvalitetsnormer, åtgärdsförslag och vetenskapliga publikationer. För första gången kunde haltnivåer av PM10 och PM2.5 beskrivas systematiskt i regional och urban bakgrund samt gaturum i Sverige. Tre huvudkällor till höga partikelhalter i Sverige kunde identifieras; långdistanstransport, uppvirvling av vägdamm och vedeldning.Sedan dess har kunskapen om partiklar ökat. Miljökvalitetsnormer har införts i Sverige och miljömål har formulerats. Idag finns mer mätdata tillgängliga och för vissa områden finns även längre tidsserier. Intresset för sjöfartens bidrag till luftföroreningar och partiklar har ökat, eftersom dess relativa bidrag jämfört med landbaserade emissioner ökar. Nya studier inriktade på förståelse av olika processer har genomförts. Modeller har utvecklats och förbättrats, därigenom har också möjligheten att kvantifiera olika källors bidrag ökat. Behovet att använda modeller i arbetet med miljömål och miljökvalitetsnormer har också blivit större.Syftet med denna studie är att presentera huvuddragen av den kunskap som kommit fram under de senaste tio åren om partikelhalter i Sverige, framförallt PM10 och PM2.5, men också peka på kunskapsluckor.

1234567 101 - 150 of 710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9
|