Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Schöld, Sofie
Publications (6 of 6) Show all publications
Schöld, S., Gudmundsson, I., Lind, L., Hieronymus, M., Jönsson, A. & Breviere, E. (2020). Hur kan Sverige rusta för stigande hav?: Sammanfattning och slutsatser från Workshop on Sea Level Rise; IPCC SROCC Science and Planning for Climate Adaptation.
Open this publication in new window or tab >>Hur kan Sverige rusta för stigande hav?: Sammanfattning och slutsatser från Workshop on Sea Level Rise; IPCC SROCC Science and Planning for Climate Adaptation
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I november 2019 arrangerade SMHI en workshop på temat stigande havsnivåer. Deltog gjorde bland annat representanter från nationella och internationella myndigheter, kommuner, universitet och forskningsinstitut. Under workshoppen diskuterades den senaste forskningen inom området, kopplat till klimatanpassning och samhällsplanering för stigande havsnivåer. Inbjudna föreläsare berättade om klimatanpassning i Skandinavien och om det aktuella kunskapsläget.Workshoppens syfte var att diskutera FN:s klimatpanels specialrapport ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat”, att identifiera de utmaningar och behov som olika samhällsaktörer stöter på i arbetet med stigande havsnivåer, samt att hitta möjliga vägar framåt för att möta dessa. Under workshoppen hölls diskussioner på olika teman, bland annat strategier för klimatanpassning och metoder för att skatta extrema högvattenhändelser i ett framtida klimat. Vid ett rundabordssamtal diskuterades behov av riktlinjer, information och kunskapsunderlag i relation till havsnivåfrågan.Deltagarna var eniga om att kunskap om osäkerheter kopplat till framtida havsnivåer och högvattenhändelser är av stor vikt för att klimatplanering ska kunna genomföras på ett robust sätt. Projektioner för havsnivåhöjning på en längre tidshorisont än 2100 lyftes också fram som något som bör belysas i syfte att tydliggöra vikten av utsläppsminskning och långsiktig planering. Annat som diskuterades var behovet av en fortlöpande dialog mellan aktörer som arbetar med att ta fram riktlinjer och kunskapsunderlag, samt att man måste hitta strategier för att hantera det faktum att den vetenskapliga informationen om klimatförändringarna både innehåller osäkerheter och är i ständig utveckling.I rapportens avslutande kapitel ger SMHI exempel på hur vi skulle kunna bidra till att uppfylla de identifierade behoven och möta de utmaningar som samhället står inför när havet stiger längs våra kuster.SMHI vill rikta ett särskilt tack till Anders Rimne, Anna Wåhlin, Carlo Sass Sørensen, Cathrine Andersen, Gunnel Göransson, Kristian Breili, Michalis I. Vousdoukas, Roderik Van de Wal och Sönke Dangendorf som höll presentationer under workshoppen. Vi vill även tacka alla som deltog och bidrog till intressanta diskussioner och värdefulla insikter.

Publisher
p. 26
National Category
Climate Research
Research subject
Climate; Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5622 (URN)
Note

In November 2019 SMHI arranged a workshop on rising sea levels, with participants from national and international authorities, municipalities and research institutes. During the workshop, science in relation to climate adaptation and planning for rising sea levels was discussed. Invited speakers held talks on climate adaptation in Scandinavia and the current state of research on rising sea levels.The purpose of the workshop was to discuss the IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, to identify challenges and knowledge requirements that different organizations encounter when dealing with future sea levels, and to find ways to address these. During the workshop, discussions were held on strategies for climate adaptation, methods for estimating future extreme sea level events and the need for guidelines and information in relation to sea level rise.Participants agreed that an understanding of uncertainties in projections of future sea levels and extreme events are vital for robust planning. Projections that extend beyond year 2100 are also needed as they highlight the importance of mitigation and long term planning. Furthermore, a continuous dialogue between the “knowledge providers” and the organizations developing planning guidelines is needed in order to find strategies for dealing with the fact that climate projections contain large uncertainties and that science and our knowledgebase is evolving rapidly.In the final chapter of this report, possible ways to meet the challenges and knowledge requirements identified during the workshop are discussed by SMHI.SMHI would like to thank all participants, especially those who acted as key note speakers: Anders Rimne, Anna Wåhlin, Carlo Sass Sørensen, Cathrine Andersen, Gunnel Göransson, Kristian Breili, Michalis I. Vousdoukas, Roderik Van de Wal and Sönke Dangendorf.

Available from: 2020-02-03 Created: 2020-02-03 Last updated: 2020-02-14Bibliographically approved
Blom, E.-L., Kvarnemo, C., Dekhla, I., Schöld, S., Andersson, M. H., Svensson, O. & Amorim, M. C. (2019). Continuous but not intermittent noise has a negative impact on mating success in a marine fish with paternal care. Scientific Reports, 9, Article ID 5494.
Open this publication in new window or tab >>Continuous but not intermittent noise has a negative impact on mating success in a marine fish with paternal care
Show others...
2019 (English)In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, article id 5494Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5193 (URN)10.1038/s41598-019-41786-x (DOI)000462990000036 ()30940841 (PubMedID)
Available from: 2019-04-23 Created: 2019-04-23 Last updated: 2019-04-23Bibliographically approved
Schöld, S., Ivarsson, C.-L., Nerheim, S. & Södling, J. (2018). Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust.
Open this publication in new window or tab >>Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten redovisas hur en metod framtagits för att kunna skatta de allra högsta havsvattenstånd som kan uppträda vid de mätstationer för havsvattenstånd som finns längs Sveriges kust. Metoden är generell och principerna kan därför tillämpas på mätdataserier från olika platser. För att kunna tillämpa metoden måste dock mätdataserien ha en viss minimilängd och tidsupplösning. Resultaten som tas fram är empiriska, vilket betyder att de baseras på tillgängliga mätdata.

I analysen delades data upp i två delar; det genomsnittliga vattenståndet före en högvattenhändelse och nettohöjningen under en högvattenhändelse. Dessa delar benämns havsnivå före storm respektive nettohöjning, i enlighet med:

stormflod = havsnivå före storm + nettohöjning

Nivån på stormfloden är det högsta uppmätta havsvattenståndet under respektive högvattenhändelse. I analysen har även högvattenhändelser som inte förknippas med stormar inkluderats. Många av de högsta stormfloderna har inträffat när havsnivån före storm är förhöjd jämfört med medelvattenståndet, framförallt i stora delar av Östersjön. I analysen ingår samtliga högvattenhändelser från vilka det finns tillgänglig mätdata, även sådana som startat från ett lågt utgångsläge.

I analysen indelades mätstationerna i olika kustområden och samvariationen mellan mätstationerna undersöktes. För varje enskild station, där havsvattenstånd observeras, har högsta havsnivå före storm och högsta nettohöjning framtagits. Den högsta havsnivån före storm som uppmätts inom kustområdet bedömdes gälla för alla mätstationer inom området. Det högsta beräknade havsvattenståndet definierades som kustområdets högsta havsnivå före storm plus mätstationens högsta nettohöjning.

Tidvatteneffekten har inte beaktats särskilt, utan är i viss mån inkluderad i nettohöjningen. Denna förenkling beskrivs närmare i Schöld m fl. (2017).

Analysen visade att:

 • samvariationen inom kustområden är mycket hög för vanligt förekommande vattenstånd.
 • högvattenhändelser förekommer oftare i vissa kustområden.
 • de högsta vattenstånden kan variera mycket, även mellan stationer inom samma kustområde.
 • havsnivån före storm är en mer betydande stormflodskomponent i Östersjön och mindre betydande i Skagerrak-Kattegatt.
 • havsnivån före storm behöver identifieras så att den inte är påverkad av själva stormhändelsen.
 • det är lämpligt att uppdatera det högsta beräknade havsvattenståndet regelbundet,särskilt efter att nya rekordhöga stormfloder inträffat.

Vi valde att definiera havsnivån före storm som ett medelvärde över sju dygn, 48 timmar före stormflodens maximum. Metodiken avser nivåer ovanpå ett gällande medelvattenstånd. Framtida förändringar av medelvattenståndet orsakade av den globala klimatförändringen behandlas inte i denna rapport. Tillämpningen av metoden i ett framtida klimat beskrivs i Nerheim m fl. (2017).

Publisher
p. 34
Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 45
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4503 (URN)
Available from: 2018-02-21 Created: 2018-02-21 Last updated: 2018-02-21Bibliographically approved
Nerheim, S., Schöld, S., Persson, G. & Sjöström, Å. (2018). Framtida havsnivåer i Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Framtida havsnivåer i Sverige
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sveriges kustområden drabbas ibland av tillfälliga översvämningar i samband med stormar eller då kraftiga lågtryck passerar. Översvämningar kan orsaka allvarliga samhällsstörningar och vatteninträngning i byggnader kan ge upphov till stora kostnader. Den pågående globala uppvärmningen, med stigande havsnivåer som följd, aktualiserar frågan om hur vattenståndet kring svenska kusten kan förändras, idag och i framtiden. Havet stiger och det kommer att pågå under hundratals eller kanske till och med tusentals år framöver.

SMHI startade 2015 ett projekt för att beskriva havsnivåer längs svenska kusten i dagens och framtidens klimat. Projektet har levererat:

 • Beräknade medelvattenstånd för hela Sveriges kust för år 2050 och år 2100 utifrån tre olika framtida klimatscenarier.
 • En visningstjänst för framtida medelvattenstånd.
 • En beskrivning av hur höga havsvattenstånd kan beräknas för en specifik plats.
 • Höga vattenstånd för SMHI:s mätstationer samt en visualisering av dessa.
 • En översikt över statistisk metodik.
 • En vägledning för utvärdering av lokala effekter.
 • En beskrivning av kända högvattenhändelser i olika kustområden och parametrar och processer relaterade till dessa.

Denna rapport presenterar en översikt över resultaten som tagits fram i projektet och avslutas med en beskrivning av hur framtidens höga havsnivåer kan bedömas i planeringssyfte. SMHI har i rapporten inte tagit ställning till vilket klimatscenario eller vilken tidshorisont som är mest lämpligt att använda för samhällsplanering. Detta måste bestämmas i ett situationsspecifikt sammanhang där risk och kostnader beaktas. SMHI vill betona att även om år 2100 ofta anges som slutår för klimatscenarier, så kommer havets nivå att fortsätta att stiga längre än så.

Rapporten summerar resultat från övriga rapporter som framtagits inom projektet. För ytterligare detaljer hänvisas till dessa (se Förord).

Series
Climatology, ISSN 1654-2258 ; 48
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4506 (URN)
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Schöld, S., Hellström, S., Ivarsson, C.-L., Kållberg, P., Lindow, H., Nerheim, S., . . . Wern, L. (2018). Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust.
Open this publication in new window or tab >>Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För att skapa ett samhälle väl anpassat till dagens och framtidens havsnivåer behövs besluts- och planeringsunderlag. Skyddsåtgärder och designnivåer för kustskydd är högaktuella frågor och många aktörer är intresserade av information kring potentiella maxnivåer för vattenstånd på olika tidshorisonter. SMHI har därför analyserat de mätdataserier för havsvattenstånd som idag finns tillgängliga från stationer längs Sveriges kust. Det primära syftet var att ta fram en metod för att beräkna det högsta möjliga havsvattenståndet vid mätstationer längs Sveriges kust. Metoden beskrivs i Schöld m.fl.(2017).

I föreliggande rapport beskrivs allmänt havsnivåer, mätdata, modeller och de resultat som erhölls från olika analyser av mätdata. Mätstationerna indelades i åtta olika kustområden inom vilka vattenståndet samvarierar. Det väder och de specifika stormbanor, som under de senaste 40 åren orsakat de högsta stormfloderna på olika platser längs den svenska kusten kartlades, och vattenståndsdynamiken vid olika mätstationer studerades.

Kortvariga höjningar av vattenståndet undersöktes, både med avseende på kraftiga vattenståndshöjningar orsakade av passerande väderssystem och med avseende på förhöjda utgångslägen, som i sin tur kan bidra till att stormfloder blir extra höga.

Det högsta beräknade havsvattenstånd som presenteras är de högsta möjliga stormfloder som skulle kunna inträffa baserat på empiriska analyser av mätdata vid de olika stationerna. Kända extrema händelser, som ägt rum före det att vattenståndet började registreras, ingår inte eftersom de inte har kunnat kvantifieras. Framtida förändringar av medelvattenståndet orsakade av den globala klimatförändringen behandlas inte i denna rapport.

Resultaten från studien visar att vattennivåerna i Östersjön generellt blir som högst i Bottenviken och i de södra delarna. De höga vattenstånden i större delen av Östersjön är inte lika höga som på västkusten och i Öresund. I Östersjön förefaller också utgångsläget, havsnivån före stormen, utgöra en större del av den resulterande vattenståndshöjningen. Vid flera stationer i de centrala delarna av Östersjön är havsnivån före storm i stort sett hälften av det högsta beräknade havsvattenståndet. Längs västkusten är istället de nettohöjningar som orsakas av rena stormeffekter den viktigaste stormflodskomponenten. Lokala förhållanden, till exempel om stationen är belägen vid en öppen, rak kust eller inne i en vik, påverkar hur högt vattenståndet kan förväntas bli på en viss plats.

Analyserna visar att stormfloder skulle kunna bli omkring 20-40 cm högre än hittills observerade maximala nivåer i olika kustområden. En osäkerhetsmarginal på runt +15 cm är lämplig att addera, särskilt i de områden där tidvatten förekommer.

Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 123
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4508 (URN)
Available from: 2018-02-22 Created: 2018-02-22 Last updated: 2018-02-22Bibliographically approved
Svensson, O., Grans, J., Celander, M. C., Havenhand, J., Leder, E. H., Lindstrom, K., . . . Kvarnemo, C. (2017). Immigrant reproductive dysfunction facilitates ecological speciation. Evolution, 71(10), 2510-2521
Open this publication in new window or tab >>Immigrant reproductive dysfunction facilitates ecological speciation
Show others...
2017 (English)In: Evolution, ISSN 0014-3820, E-ISSN 1558-5646, Vol. 71, no 10, p. 2510-2521Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4309 (URN)10.1111/evo.13323 (DOI)000412834700017 ()28791680 (PubMedID)
Available from: 2017-11-13 Created: 2017-11-13 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications