Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hjerdt, Niclas
Publications (10 of 12) Show all publications
Arheimer, B., Hjerdt, N. & Lindström, G. (2018). Artificially Induced Floods to Manage Forest Habitats Under Climate Change. FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, 6, Article ID 102.
Open this publication in new window or tab >>Artificially Induced Floods to Manage Forest Habitats Under Climate Change
2018 (English)In: FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, ISSN 2296-665X, Vol. 6, article id 102Article in journal (Refereed) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5023 (URN)10.3389/fenvs.2018.00102 (DOI)000452169600001 ()
Available from: 2018-12-19 Created: 2018-12-19 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Lindström, G., Bartosova, A., Hjerdt, N. & Strömqvist, J. (2018). Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg.
Open this publication in new window or tab >>Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

NET är ett verktyg för uppskattning av vattenburen transport av olika ämnen i punkter där detsaknas mätningar. Verktyget togs ursprungligen fram inom forskningsprogrammet ”Climatechange and the Environmental Objectives” (CLEO, Munthe et al., 2014 och 2016). Tanken äratt NET ska vara generellt, och kunna användas för simulering av olika ämnen, men endastberäkna medelvärden över tiden av mängder och koncentrationer. Ofta är det mängder som ärslutmålet för en beräkning, varför det i vissa situationer kan finnas mycket att vinna på attanvända en enkel och snabb beräkningsmodell. Inom CLEO simulerades flöden av totalkväve,total-fosfor och totalt organiskt kol.

Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 119
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4515 (URN)
Available from: 2018-02-23 Created: 2018-02-23 Last updated: 2018-02-23Bibliographically approved
Andersson, J., Arheimer, B. & Hjerdt, N. (2016). Combine and Share Essential Knowledge for Sustainable. The Solutions Journal, 7(3), 30-32
Open this publication in new window or tab >>Combine and Share Essential Knowledge for Sustainable
2016 (English)In: The Solutions Journal, ISSN 2154-0926, Vol. 7, no 3, p. 30-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
The Solutions Journal, 2016
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3814 (URN)
Available from: 2016-12-29 Created: 2016-12-29 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Andersson, J., Arheimer, B. & Hjerdt, N. (2016). Combine and Share Essential Knowledge for Sustainable Water Management. Solutions Journal, 7(3)
Open this publication in new window or tab >>Combine and Share Essential Knowledge for Sustainable Water Management
2016 (English)In: Solutions Journal, ISSN 2154-0896, E-ISSN 2154-0926, Vol. 7, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3930 (URN)
Available from: 2017-02-22 Created: 2017-02-22 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Emerton, R. E., Stephens, E. M., Pappenberger, F., Pagano, T. C., Weerts, A. H., Wood, A. W., . . . Cloke, H. L. (2016). Continental and global scale flood forecasting systems. WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-WATER, 3(3), 391-418
Open this publication in new window or tab >>Continental and global scale flood forecasting systems
Show others...
2016 (English)In: WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-WATER, Vol. 3, no 3, p. 391-418Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Floods are the most frequent of natural disasters, affecting millions of people across the globe every year. The anticipation and forecasting of floods at the global scale is crucial to preparing for severe events and providing early awareness where local flood models and warning services may not exist. As numerical weather prediction models continue to improve, operational centers are increasingly using their meteorological output to drive hydrological models, creating hydrometeorological systems capable of forecasting river flow and flood events at much longer lead times than has previously been possible. Furthermore, developments in, for example, modelling capabilities, data, and resources in recent years have made it possible to produce global scale flood forecasting systems. In this paper, the current state of operational large-scale flood forecasting is discussed, including probabilistic forecasting of floods using ensemble prediction systems. Six state-of-the-art operational large-scale flood forecasting systems are reviewed, describing similarities and differences in their approaches to forecasting floods at the global and continental scale. Operational systems currently have the capability to produce coarse-scale discharge forecasts in the medium-range and disseminate forecasts and, in some cases, early warning products in real time across the globe, in support of national forecasting capabilities. With improvements in seasonal weather forecasting, future advances may include more seamless hydrological forecasting at the global scale alongside a move towards multi-model forecasts and grand ensemble techniques, responding to the requirement of developing multi-hazard early warning systems for disaster risk reduction. (C) 2016 The Authors. WIREs Water published by Wiley Periodicals, Inc.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2197 (URN)10.1002/wat2.1137 (DOI)000377125900006 ()
Available from: 2016-07-08 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Andersson, H., Eriksson Bram, L., Hjerdt, N., Lindström, G., Löptien, U. & Strömqvist, J. (2016). Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten.
Open this publication in new window or tab >>Översikt av beräkningsmodeller för bedömning av fiskodlingars näringsämnesbelastning på sjöar, vattendrag, magasin och kustvatten
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. Rapporten försöker att sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur dessa kan påverka miljön samt några olika typer av modeller för detta ändamål.

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. De näringsämnen som ofta släpps ut från odlingen kan bidra till den övergödningsproblematik som redan finns i många sjöar och havsområden. Det är därför av största vikt att få en god uppskattning av den förväntade storleken på utsläppen förknippade med en öppen odling samt hur de kan tänkas förändra vattenkvaliteten på odlingsplatsen och dess närhet. Beräkningsmodeller kan vara till god hjälp vid bedömningen.

Fiskar utsöndrar lösta näringsämnen och från odlingskassarna faller det också ut partikulärt organiskt material i form av fekalier och oätet foder. Storleken på näringsämneskällorna behöver beräknas och det finns modeller av olika komplexitet för att uppskatta detta. Storleken på det partikulära avfallet är viktigt dels för att det bidrarmed näringsämnen till vattnet och dels för att det kan ge upphov till ansamlingar av organiskt material på bottnen. När det organiska materialet bryts ner förbrukas syre och om ansamlingarna blir omfattande finns en risk för att det uppstår syrebrist vid bottnen. Om svavelväte bildas kan det orsaka skador på såväl den odlade fisken som det lokala ekosystemet. Odlingen kan också bidra till en försämrad vattenkvalitet i sin omgivning genom att tillgången av lösta näringsämnen blir större och därmed ge en ökad algproduktion. Den ökade algproduktionen skall i sin tur brytas ner och kan i förlängningen bidra till syrebristproblematiken.

Det finns ett antal modeller som är specifikt utvecklade för fiskodlingar i öppna kassar och de tar i olika hög grad upp den beskrivna problematiken. Rapporten innehåller detaljerade genomgångar av några av modeller för att visa på styrkor och svagheter kring olika angreppsätt. Den innehåller också sammanfattningar av några vanligt förekommande modeller som använts internationellt vid bedömning av fiskodlingars miljöpåverkan. För att minska den negativa påverkan på vattenmiljön från har det också utvecklats recirkulerande system för odling. Rapporten tar inte upp belastning från den typen av fiskodlingar. Om utsläppen från ett sådant system är känt kan dock vattenkvalitetsmodeller användas för att se effekten av utsläpp från en punktkälla.

Rapporten sammanfattar ett antal vattenkvalitetsmodeller för sjöar, vattendrag, kust och hav. En vattenkvalitetsmodell behöver inte nödvändigtvis vara utvecklad för att beskriva konsekvenser av fiskodlingar men bör kunna hantera frågeställningar som uppkommer vid bedömningar av övergödningsrisk vid utsläpp från en punktkälla. Den behöver därför kunna simulera parametrar såsom förändringen av näringsämneskoncentrationer, primärproduktion, siktdjup och syrgashalter på olika nivåer i vattenmassan. Modeller för den här typen av uppskattningar finns också i olika komplexitetsgrad och för olika skalor i tid och rum.

Vid modellering är en god tillgång till observationer en förutsättning för pålitliga modellresultat och behövs såväl för att driva och kalibrera modellen som för validering av modellresultaten. Det är viktigt att tillgängliga data håller god kvalitet. En noggrann analys och beskrivning av den tillgängliga databasen hjälper därmed till att bedöma tillförlitligheten av modellsimuleringarna.

Publisher
p. 47
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 118
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Oceanography
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2150 (URN)
Available from: 2016-05-10 Created: 2016-05-10 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Strombäck, L., Hjerdt, N., Eriksson Bram, L. & Lewau, P. (2013). Vattenwebb: A Transparent Service to Support Decision Makers in Achieving Improved Water Status. In: J. Hřebíček et al (Ed.), ISESS 2013, IFIP AICT 413: Information Systems and Applications. Paper presented at 10th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2013, Neusiedl am See, Austria, October 9-11, 2013 (pp. 669-678). IFIP International Federation for Information Processing
Open this publication in new window or tab >>Vattenwebb: A Transparent Service to Support Decision Makers in Achieving Improved Water Status
2013 (English)In: ISESS 2013, IFIP AICT 413: Information Systems and Applications / [ed] J. Hřebíček et al, IFIP International Federation for Information Processing , 2013, p. 669-678Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The vattenwebb.smhi.se service provides simulated as well as measured data on water flow and water quality for Sweden. The available data is used by the water authorities and decision makers in Sweden. The development of the site has been driven by the needs of the users and resulting in a site that is very appreciated by its users. An important aim in the development has been to make the data transparent for the end users, i.e. to explain the model assumptions and data quality in a way that is easy accessible. Therefore the site contains explanations about the model setup, how this data has been computed and information about the performance of the model. In this paper we will describe the service and its features with an emphasis on features used for achieving transparency

Place, publisher, year, edition, pages
IFIP International Federation for Information Processing, 2013
Keywords
Hydrology, HYPE, environmental modeling, water management
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5187 (URN)
Conference
10th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2013, Neusiedl am See, Austria, October 9-11, 2013
Available from: 2019-04-16 Created: 2019-04-16 Last updated: 2019-04-16Bibliographically approved
Bishop, K., Beven, K., Destouni, G., Abrahamsson, K., Andersson, L., Johnson, R. K., . . . Hjerdt, N. (2009). Nature as the "Natural" Goal for Water Management: A Conversation. Ambio, 38(4), 209-214
Open this publication in new window or tab >>Nature as the "Natural" Goal for Water Management: A Conversation
Show others...
2009 (English)In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 38, no 4, p. 209-214Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [en]

The goals for water-quality and ecosystem integrity are often defined relative to "natural" reference conditions in many water-management systems, including the European Union Water Framework Directive. This paper examines the difficulties created for water management by using "natural" as the goal. These difficulties are articulated from different perspectives in an informal (fictional) conversation that takes place after a workshop on reference conditions in water-resources management. The difficulties include defining the natural state and modeling how a system might be progressed toward the natural, as well as the feasibility and desirability of restoring a natural state. The paper also considers the appropriateness for developing countries to adopt the use of natural as the goal for water management. We conclude that failure to critically examine the complexities of having "natural" as the goal will compromise the ability to manage the issues that arise in real basins by not making the ambiguities associated with this "natural" goal explicit. This is unfortunate both for the western world that has embraced this model of "natural as the goal" and for the developing world in so far as they are encouraged to adopt this model.

National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-613 (URN)000267410900005 ()19739555 (PubMedID)
Available from: 2015-04-27 Created: 2015-04-21 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Hjerdt, N., Sahlberg, J., Marmefelt, E. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>HOME Vatten i Bottenhavets vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data. Key words/sök-, nyckelord HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell Supplementary notes/Tillägg Number of pages/Antal sidor 48 Language/Språk Svenska ISSN and

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2008. p. 48
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 90
Keywords
HOME Vatten, HBV-NP, PLC5, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2289 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2008-01-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Edman, A., Sahlberg, J., Hjerdt, N., Marmefelt, E. & Lundholm, K. (2008). HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. SMHI
Open this publication in new window or tab >>HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt: Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar
Show others...
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenhavets vattendistrikt, dvs. i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP (PLC5-uppsättningen) modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH modellen.HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten.Modelluppsättningarna i Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg läns kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar en god överrensstämmelse med data.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2008. p. 73
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 89
Keywords
HOME Vatten, HBV-NP, Kustzonsmodell, integrerat modellsystem, biogeokemisk modell
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2290 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2008-01-04 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.7
|