Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Gyllander, Anders
Publications (3 of 3) Show all publications
Persson, G., Hellström, S.-S., Dyrestam, K., Eklund, D., Gyllander, A., Hallberg, K., . . . Wingqvist, E.-M. (2011). Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven.
Open this publication in new window or tab >>Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Inom projektet ”Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven” har kartor framtagits som visar översvämningsskikt för 100 års och 250 års återkomsttider samt beräknat högsta flöde. Projektet är delfinansierat av Interreg IV A Nord. Flöden med återkomsttid 100 år och 250 år är framtagna utifrån statistisk bearbetning av observationsserier. Det beräknade högsta flödet har framtagits genom hydrologisk modellering med HBV-modellen och i enlighet med Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av dammar i riskklass-I. För att beräkna vattennivåer längs älven vid de olika flödena har en hydraulisk modell byggts. Till modellen används höjddata, som framtagits genom laserscanning, och djupdata för älven, som framtagits via lodning från båt. Insamlingen av dessa data gjordes i samarbete mellan finska och svenska myndigheter inom Interreg-projektet. Översvämningszonerna har projicerats på bakgrundskartor med tillstånd från svenska Lantmäteriet och finska Lantmäteriverket (MML). Nio delkartor för området Haparanda-Tornio till Lappeakoski i skala 1:75 000 finns komprimerade i bilaga 1 till denna rapport. Kartorna finns även tillgängliga på www.smhi.se i originalstorlek. Där finns även en översiktskarta i skala 1:600 000. SMHI har utfört lodning av halva den aktuella älvsträckan samt ansvarat för och utfört den hydrauliska modelleringen, flödesberäkningarna och framtagandet av översvämningsskikten och kartorna.

Abstract [en]

Flood maps for return periods 100-years and 250-years together with a calculated highest flow have been produced for the lower part of the River Torne. The work was made within the Interreg IV A Nord Project “Detailed flood mapping of the lower part of River Torne”. Flows with return periods 100-years and 250-years were calculated statistically based on observations. The calculated highest flow was modeled with the hydrological HBV-model according to the Swedish design flood guidelines (Flood Design Category I). A hydraulic model was built to calculate water levels along the river at the different flow levels. The model was based on height data from laser scanning and river bottom data from sounding. The data sampling was made in cooperation between Swedish and Finnish authorities within the project. The flood zones were projected on background map data from the national land services in Finland and Sweden. The area was divided in nine parts and mapped with scaling 1: 75 000. The maps are available at www.smhi.se in original size and collected in appendix (bilaga 1) in a compressed form. SMHI sounded half of the investigated river length. SMHI was responsible for and performed the hydraulic modeling, flow calculations and production of flood zones and maps.

Publisher
p. 28
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 115
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4419 (URN)
Available from: 2017-11-16 Created: 2017-11-16 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindkvist, T., Björkert, D., Andersson, J. & Gyllander, A. (2003). Djupdata för havsområden 2003. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Djupdata för havsområden 2003
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2003. p. 69
Series
Oceanography, ISSN 0283-7714 ; 73
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2337 (URN)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Local ID)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (Archive number)Oceanografi, Rapporter, Serie Oceanografi (OAI)
Available from: 2003-05-13 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Andréasson, J., Gyllander, A., Johansson, B., Källgården, J., Lindell, S. & Olofsson, J. (2001). Snötaxering med georadar: Bättre vårflödesprognoser med HBV-modellen?. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Snötaxering med georadar: Bättre vårflödesprognoser med HBV-modellen?
Show others...
2001 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie hade som målsättning att undersöka möjligheten att med hjälp av georadarmätningar korrigera HBV-modellens snömagasin och därigenom öka tillförlitligheten för vårflödesprognoserna.Två angreppssätt har testats för att korrigera HBV-modellens snömagasin mot snötaxeringsdata. Dels gjordes försök att finna representativa flyglinjer som, via linjär regression mot HBV-modellens uppdaterade snömagasin, kunde representera områdets verkliga snömagasin. Dels enomfördes försök att utifrån flyglinjerna och geografiska variabler interpolera fram ett arealmedelvärde för snömagasinet i prognosområdena.Resultaten från den förstnämnda metoden visar att den extra informationen kan vara av värde i områden där HBV-modellen uppvisar systematiska fel. Georadardata kan därför användas för att upptäcka och korrigera för homogenitetsbrott i klimatdata. I områden där HBVmodellens fel tycks slumpmässiga verkar däremot inte georadardata förbättra prognoserna. Försöken med ett interpolerat snömagasin gav inte resultat som ansågs tillräckligt bra för att kunna användas för uppdatering av HBV-modellen.I de flesta områden är HBV-modellens volymfel över vårfloden små (< 10%) vilket ställer höga krav på mätningarnas kvalité för att de ska kunna användas för att ytterligare förbättra prognoserna. Svårigheterna att förbättra HBV-modellens vårflödesprognoser kan dels ha varit beroende på att HBV-modellens struktur inte är anpassad till att utnyttja denna typ av indata och dels på att kvalitén på mätningarna inte var tillräcklig i förhållande till HBV-modellens precision. Snöns spatiala densitetsvariationer, snöns våthet och koordinatbestämningen av mätpunkterna har identifierats som kritiska för noggrannheten på det beräknade snömagasinets storlek. I rapporten har rekommendationer givits för hur dessa problem skulle kunna behandlas.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2001. p. 21
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 87
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2280 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2001-04-29 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|