Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Losjö, Katarina
Publications (3 of 3) Show all publications
Johansson, B., Edström, M., Losjö, K. & Bergström, S. (1998). Analys och beräkning av snösmältningsförlopp. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Analys och beräkning av snösmältningsförlopp
1998 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I HBV-modellen, liksom i många andra begreppsmässiga modeller används en enkel graddagmetod för snösmältningsberäkningar. Det har erfarenhetsmässigt visat sig svårt att med mer komplicerade uttryck för snösmältningen förbättra beräkningen av avrinning. Samtidigt har vi sett att de fel som uppstår i HBV-modellen i samband med snösmältning ibland uppträder samtidigt i flera områden. De är alltså inte slumpmässiga, och kan inte enbart förklaras av osäkerheten i de indata som används rutinmässigt. Det tycks som om det i de aktuella vädersituationerna finns en eller flera faktorer som modellen inte tar hänsyn till. I stället för att testa olika komplicerade modeller för snösmältning har, i det här projektet, ett försök gjorts att angripa problemet från motsatt håll. Vi har försökt hitta en koppling mellan meteorologiska förhållanden och modellfel. Speciellt har vi tittat på temperaturens höjdberoende. Studien har genomförts i sex avrinningsområden i den svenska fjällkedjan, och med data från 1975 till 1997.

För temperaturens höjdberoende utnyttjades data från tre näraliggande stationspar på olika höjd. I HBV-modellen antas vanligen att temperaturen avtar med 0.6°C per 100m. I verkligheten visade sig temperaturgradienten variera kraftigt, och även vid temperaturer över 0°C kunde det inträffa att temperaturen ökade med höjden. Ett svagt samband kunde skönjas mellan temperaturens dygnsvariation vid den lägsta stationen och temperaturgradienten. Däremot gav det inga generella förbättringar i simulerad avrinning att föra in en varierande temperaturgradient i HBV-modellen.

Vid jämförelserna mellan volymfel och meteorologiska förhållanden kunde endast tendenser till samband påvisas, och då framför allt under vårflodens start. Det tycks som om HBV-modellen oftare underskattar volymen när det blåser mycket, är hög luftfuktighet och/eller molnigt väder, och att volymen oftare överskattas när det är varmt och vackert väder. Detta är i överensstämmelse med energibalansekvationen, med tillförseln av sensibelt värme vid höga vindhastigheter och latent värme vid hög luftfuktighet. Vid vackert väder är det däremot möjligt att en del av den tillgängliga energin går till avdunstning i stället för smältning.

Resultaten visar återigen att det är svårt att hitta vägar att förbättra beräkning av snösmältning på avrinningsområdesskala. Ett viktigt skäl är osäkerheten i indata. Data från ett fåtal meteorologiska stationer på låg höjd skall extrapoleras över stora avstånd, både vertikalt och horisontellt. De fel som orsakas av detta gör det svårt att särskilja fel som orsakas av en oriktig fysikalisk beskrivning av processerna. En annan generell svårighet vid all modellutveckling är problemet med kompenserande fel. Det innebär att vissa komponenter i ursprungsmodellen oftast innehåller förenklingar eller brister som kompenseras genom justeringar i andra delar av modellen. Slutresultatet kan ofta bli bra, men det kan bli svårt att förbättra modellen eftersom en bättre beskrivning av en viss del kan ta bort denna kompenserande verkan. Därmed blir slutresultatet sämre trots att en enskild process beskrivs mer realistiskt.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1998. p. 19
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 75
Keywords
observationer, temperatur, regn, snö
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2405 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 1998-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-10-10Bibliographically approved
Johansson, B., Losjö, K., Sjödin, N., Chikwanha, R. & Merka, J. (1995). Assessment of surface water resources in the Manyame catchment - Zimbabwe. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Assessment of surface water resources in the Manyame catchment - Zimbabwe
Show others...
1995 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report is on the Manyame Water Resources Assessment for Development Project. The aim of the project was to establish an improved hydrological network in the catchment, a mathematical model of its hydrological regime and a hydrological forecasting system for the preparation of river and flood or  drought forecasts.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1995. p. 27
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 60
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2420 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 1995-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-10-03Bibliographically approved
Eriksson, B., Johansson, B., Losjö, K. & Vedin, H. (1987). Skogsskador - klimat. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Skogsskador - klimat
1987 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1987. p. 106
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 17
Keywords
klimatförändringar, skogar, markvatten, temperatur, vindförhållanden
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2464 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Note

Vid SMHI har gjorts analyser av klimatförhållanden de senaste 45-50 åren för 5 områden i Sverige: FJärås, Simlången, Soderåsen, Ronneby och Vindeln.Man har undersökt frekvensen av stormar, olika temperaturförlopp och beräknat markvattenunderskott för att klarlägga vilka år som kan betraktas som extrema.I denna rapport redovisas områdesvis resultaten som markvattenunderskottets avvikelser från långtidsmedelvärdet månad för månad, antalet dygn med stora markvattenunderskott, antalet dygn med extrema temperaturförlopp samt frekvens av svåra stormar och deras maxvind.Beräkningarna av markvattenunderskottet har gjorts på dygnsbasis. Uppgifter för kortare perioder än de här redovisade kan fås efter kontakt med SMHI.Markvattenberäkningarna har visat att det inte alltid är åren med minst nederbörd som får det största markvattenunderskottet, se tex Simlången 1983, fig.4, då nederbörden var så hög som 1126 mm, samt tabell 3.Figurerna över avvikelserna från långtidsmedelvärdet (bilaga 2) visar att det är tämligen vanligt med ganska stora avvikelser både uppåt och nedåt. Inga tydliga trender kan ses i dessa figurer, men när det gäller flest antal dagar med stor marktorka (tabell 3) överväger åren efter 1960.Temperaturstudien visar att temperaturklimatet har förändrats från omkring 1940 i riktning mot ett kallare klimat. Temperatursänkningen är mest märkbar i norra Sverige, både vinter och sommartemperaturernas medelnivåer har sjunkit. Då det gäller frost under växtperioden, stora temperatursvängningar på ett dygn mellan plus och minusgrader och snabba sänkningar av dygnsmedeltemperaturen, märks däremot inte någon trend mot högre frekvens av dylika temperaturförlopp. Extrema temperaturhändelser kan i vissa fall sammanfalla med låg skoglig tillväxt.I sydvästra Sverige har antalet stormar varit stort under åren från 1967 och framåt. Under sanna period har även ovanligt många verkligt svåra stormar förekommit. I kontrast härtill framstår 15-årsperioden närmast dessförinnan som ovanligt stormfattig i denna del av landet.För övriga delar av Sverige har ingen motsvarande variation i stormfrekvensen kunnat påvisas, utom möjligen i sydöstra Götaland, där förhållandena något påminner om dem som rått i västra Götaland.

Available from: 1987-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.7
|