Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sanner, Håkan
Publications (10 of 10) Show all publications
Johansson, B., Lindström, G., Olsson, J., Yacoub, T., Haase, G., Jacobsson, K. & Sanner, H. (2007). Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data: Metodutveckling och utvärdering. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data: Metodutveckling och utvärdering
Show others...
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten redovisar slutresultat från projektet ”Översvämningsprognoser Utveckling av metoder för ett rikstäckande system för vattenförings- och vattenståndsprognoser”. Projektet har i huvudsak varit finansierat av Räddningsverket, numera MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), men har även utnyttjat resultat från näraliggande projekt finansierade av Elforsk, SMHI och EU.I ett rikstäckande system måste prognoser göras för vattendrag där det saknas detaljerad information om avrinningsområdets och älvfårans egenskaper. Modeller kan inte tillämpas och verifieras på samma sätt som i områden med god datatillgång och tillgång till tidsserier med observerad vattenföring. Eftersom beräkningarna inte kan verifieras mot observationer blir det extra viktigt med bra nederbördsinformation och att kunna ge ett mått på osäkerheten i prognosen. Projektet har dels arbetat med metodutveckling, dels med en omfattande utvärdering av data och beräkningsresultat. En pilotstudie gjordes för flödet sommaren 2004 i Lagan/Ljungby. Fokus har varit på följande områden:- Utveckling och utvärdering av en metodik för att utnyttja meteorologiska och hydrologiska sannolikhetsprognoser- Utvärdering och minimering av osäkerheten i hydrologiska (vattenföring) och hydrauliska (vattenstånd) prognosmodeller.- Utveckling och utvärdering av metoder för att utnyttja radarobservationer av nederbörd.Projektet har visat att det är möjligt att göra vattenståndsprognoser med rimlig noggrannhet, utgående från data som finns tillgängliga i ett rikstäckande system. Tillgång till bra nederbördsinformation för dagarna före prognosen är viktig, speciellt i sjörika system med ett långsamt förlopp. För att kunna göra sannolikhetsprognoser räcker det inte att ta hänsyn till osäkerheten i den meteorologiska prognosen genom att direkt utnyttja meteorologiska ensembleprognoser. Spridningen i de meteorologiska nederbördsprognoserna är inte tillräcklig och osäkerheten i den hydrologiska modellen måste beaktas.De projektresultat som inom det närmaste året kommer att utnyttjas i ett rikstäckande system är de som är relaterade till hydrologisk modellering och sannolikhetsprognoser. Arbetet med att utveckla metoder för att utnyttja radarinformation i operationell skattning av arealnederbörd fortgår. Fallstudier har visat att vattenståndsprognoser kan göras med modeller baserad på översiktlig information om topografi och tvärsektioner i vattendragen. Däremot är det tidsödande att sätta upp en hydraulisk modell för en godtycklig älvsträcka. Tills vidare är det realistiskt att anta att vattenståndsprognoser främst kommer att göras i vattendrag som ingått i den översiktliga översvämningskarteringen.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2007. p. 65
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 104
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2267 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2007-04-29 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Yacoub, T. & Sanner, H. (2006). Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering: En fallstudie. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering: En fallstudie
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Räddningsverket,numera MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) finansierar forskningsprojektet ”Översvämningsprognoser - Utveckling av metoder för ett rikstäckande system” som bedrivs på SMHI. Den här rapporten redovisar resultaten från delprojektet ”Vattenståndsprognoser”. Projektet syfte har varit att i fallstudier utvärdera i vilka typer av vattendrag som översiktliga data ger en tillräcklig noggrannhet i prognosticerat vattenstånd. Fallstudier har genomförts för Byälven, Emån, Eskilstunaån och Lagan vid Ljungby. Ursprungligen var det tänkt att den geografiska spridningen skulle vara större, men tillgången på data har fått styra valet av områden. I Byälven och Emån har den hydrauliska modellen, som användes vid Räddningsverkets (numera MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), översiktliga översvämningskartering, jämförts med observerade vattenstånd som inte använts vid kalibreringen. För Eskilstunaån och Lagan vid Ljungby har detaljerade hydrauliska modeller satts upp efter det att den översiktliga hydrauliska modellen gjordes. Dessa har här använts i stället för mätningar för att uppskatta vilken noggrannhet den översiktliga hydrauliska modellen ger och hur den skulle kunna förbättras under ett flöde genom korrigering/ uppdatering mot uppmätta värden.Resultaten visar att den översiktliga hydrauliska modellen oftast ger förvånansvärt bra noggrannhet, men stora fel kan finnas på enstaka platser. Brist på regleringsuppgifter och osäkerheter vattenföringsprognoser har oftast större betydelse för osäkerheten i vattenståndsprognoserna än brist i noggrannhet i den översiktliga hydrauliska modellen. De tankar som finns om att låta räddningstjänsten observera vattenstånd vid broar under ett flöde för att förbättra vattenståndsprognoserna får stöd av resultaten.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2006. p. 20
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 100
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2268 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2006-04-29 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Yacoub, T., Westman, Y., Sanner, H. & Samuelsson, B. (2005). Detaljerad översvämningskarta för Eskilstunaån. Ett projekt inom KRIS-GIS. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Detaljerad översvämningskarta för Eskilstunaån. Ett projekt inom KRIS-GIS
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMHI har gjort en detaljerad översvämningskarta för en 23 km lång sträcka längs Eskilstunaån, från utloppet av Närsjöfjärden och ned till mynningen i Mälaren. Arbetet har drivits som ett projekt inom KRIS-GIS ® och finansierats till hälften av KBM (via Lantmäteriets Totalförsvarsenhet) och till häften av SMHI. En jämförelse mellan den framtagna detaljerade översvämningskarteringen och den av Räddningsverket (numera MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) finansierade översiktliga översvämningskarteringen för Eskilstunaån har också genomförts. En laserskannad höjdmodell med hög noggrannhet har tagits fram och en ekolodning av Eskilstunaån har genomförts. Med bland annat detta underlagsmaterial har den detaljerade karteringen genomförts. De hydrauliska beräkningarna har förbättrats av den mer detaljerade höjddatabasen och djupmätningarna. Vattenståndsberäkningarna i den översiktliga översvämningskarteringen är oftast förvånansvärt bra, men stora fel kan finnas på kortare sträckor längs vattendraget. Det beror på och är beroende av mängden och kvalitén på extrainformationen som inhämtas, såsom broritningar, dammuppgifter, vattenståndsuppgifter från tidigare flöden och tidigare inventeringar. De översvämmade områdena skiljer relativt mycket mellan den detaljerade och den översiktliga översvämningskarteringen. Den huvudsakliga orsaken är skillnaden mellan höjddatabaserna.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2005. p. 18
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 98
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2747 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2005-09-18 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Lärke, A., Sanner, H. & Johnell, A. (2003). Utvärdering av SMHIs prognos och varningstjänsts verksamhet under flödena januari t o m mars 2002 i sydvästra Sverige. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av SMHIs prognos och varningstjänsts verksamhet under flödena januari t o m mars 2002 i sydvästra Sverige
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mellan den 16 januari och 13 februari föll rikligt med regn över sydvästra Sverige. I kombination med viss snösmältning orsakade detta kraftigt stigande flöden och översvämningar som följd. Flödena kulminerade på många håll i början av februari. I slutet av februari och början av mars ökade återigen flödena kraftigt till följd av nya regnväder. På de flesta håll nåddes dock inte flöden lika höga som i början av februari.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2003. p. 15
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 89
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2277 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2003-04-29 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Granström, C. & Sanner, H. (2003). Utvärdering av SMHIs prognos-och varningstjänsts verksamhet under flödet i området runt Emån juli 2003. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av SMHIs prognos-och varningstjänsts verksamhet under flödet i området runt Emån juli 2003
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juli 2003 i samband med kraftiga regn och mycket/extremt högt flöde i området runt Emån. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.Ett ovanligt torrt sista halvår 2002 följdes av en torr vårvinter, men trenden bröts under april 2003. April t.o.m juni var nederbördsrikare än normalt och följdes den 1 till 6 juli av ett kraftigt regnväder som gav mer än 80 mm regn i större delen av Småland och i sydligaste Östergötland. Stora delar av området fick mer än 120 mm och lokalt föll upp emot 190 mm, vilket ledde till flöden i Brusaån motsvarande ca 60 års återkomsttid. Längre nedströms i Emån dämpades flödet och återkomsttiden var där mellan 5 och 10 år.Ett viktigt underlag för flödesvarningar är dagliga automatiska flödesprognoser för utvalda avrinningsområden över hela Sverige. Ett sådant avrinningsområde är Brusafors som ligger centralt i det värst drabbade området. Nederbördsmängdernas stora lokala variationer kunde inte fångas upp av SMHIs relativt glesa nät av realtidsrapporterande nederbördsobservationer. Därför fick observerad nederbörd ökas med 40 % för att beräknad och observerad flödesvolym skulle stämma i Brusafors. Manuella specialprognoser för räddningstjänsten har också gjorts för vattenståndet i sjön Hulingen och för flödet i Blankaström.SMHI har under perioden skickat ut sju flödesvarningar och en hydrologisk information. Varningarnas träffsäkerhet var 92 %, vilket är mycket bra. Tyvärr kom inte SMHIs första varning fram till alla räddningstjänster, vilket ökade överraskningseffekten och försvårade räddningstjänstens kontakt med SMHI. Nuvarande första kontaktväg mellan SMHI och räddningstjänsten går via länsstyrelsen, vilket kräver att hela kedjan fungerar. En enkät skickades ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var gott.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2003. p. 18
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 92
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2275 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 2003-04-29 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Lindell, S., Ericsson, L. O., Sanner, H. & Göransson, K. (1997). Integrated Hydrological Monitoring and Forecasting System for the Vistula River Basin. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Integrated Hydrological Monitoring and Forecasting System for the Vistula River Basin
1997 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report is a technical description on the project Integrated Hydrological Monitoring and Forecasting System for the Vistula River Basin. The Swedish Meteorological and Hydrological lnstitute in Nonköping, Sweden, (hereinafter called SMHI) and Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, Poland, (hereinafter called IMWM) has fulfilled and co-operated in this project. SMHI have as consultants been responsible for design and development of the Vistula River Monitoring and Forecasting System, for on-the-job training and education in Windows programming and development as well as in set-up, calibration and applications of the HBV-model. IMWM responsibilities has been to provide the project with hydrometeorological data and information on land use for the calibration activities and to supply the project with the hydrodynamic model in use at the polish institute. IMWM has been deeply involved in the design and development of the Vistula River Monitoring and Forecasting System and bad the main responsibility in the HBV-model calibration activities.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1997. p. 53
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 72
Keywords
IHMS-HBV, IHMS-HBV
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2408 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 1997-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-10-10Bibliographically approved
Lindell, S., Carlsson, B., Sanner, H., Reihan, A. & Vedom, R. (1996). Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Estonia. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Estonia
Show others...
1996 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report describes calibration and application of the IHMS-HBV model on a daily time step to Kasari River basin in Estonia. The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) have as consultant been responsible for the set-up, calibration, training and delivery of the Integrated Hydrological Model System with the HBV-model (IHMSHBV). The Swedish Board for lnvestment and Technical Support (BITS) financed the project. The training and transfer of technology were addressed to the Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI).

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1996. p. 18
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 67
Keywords
Estland, IHMS-HBV, klimat, hydrologi, snö, data, Kasari, temperatur, figurer
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2413 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 1996-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-04-11Bibliographically approved
Lindell, S., Sanner, H., Nikolushkina, I. & Stikute, I. (1996). Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Latvia. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Latvia
1996 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report describes calibration and application of the IHMS-HBV model on daily time step to Lielupe River basin in Latvia. The Swedish Meteorological and Hydrologicalnstitute (SMHI) have as consultant been responsible for the set-up, calibration, training and delivery of the Integrated Hydrological Model System with the HBV-model (IHMSHBV). The Swedish Board for Investment and Technical Support (BITS) financed the project. The training and transfer of technology were addressed to the Latvia Hydrometeorological Agency (LHMA)

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1996. p. 22
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 66
Keywords
Lettland, IHMS-HBV, klimat, hydrologi, snö, data, Kasari, temperatur, figurer
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2414 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 1996-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-04-11Bibliographically approved
Sanner, H., Harlin, J. & Persson, M. (1994). Application of the HBV model to the Upper Indus River for inflow forecasting to the Tarbela dam. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Application of the HBV model to the Upper Indus River for inflow forecasting to the Tarbela dam
1994 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report describes the HBV model application for inflow forecasting on a daily time step to the Tarbela dam in the Indus River. The model application forms part of the new Tarbela control center for Pakistan's Water and Power Development Authority (W APDA). The new control system will be an ABB S.P.I.D.E.R. SCADA system, delivered on a turnkey basis by ABB Network  Control of Sweden. SMHI have as subconsultants to the ABB Network Control been responsible for the set up, calibration, training and delivery of the inflow forecasting system based on the HBV model.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1994. p. 35
Series
Hydrology, ISSN 0283-7722 ; 48
Keywords
Pakistan, avrinning, modeller
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2432 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie Hydrologi (OAI)
Available from: 1994-05-14 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-10-02Bibliographically approved
Carlsson, B. & Sanner, H. (1994). Influence of river regulation on runoff to the Gulf of Bothnia: Gulf of Bothnia Year 1991. SMHI
Open this publication in new window or tab >>Influence of river regulation on runoff to the Gulf of Bothnia: Gulf of Bothnia Year 1991
1994 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 1994. p. 30
Series
RH, Report Hydrology, ISSN 0283-1104 ; 9
National Category
Oceanography, Hydrology and Water Resources
Research subject
Hydrology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2677 (URN)Hydrologi, Rapporter, Serie RH (Local ID)Hydrologi, Rapporter, Serie RH (Archive number)Hydrologi, Rapporter, Serie RH (OAI)
Note

The project reported here isa subproject within the multi-disciplinary programme "Gulf of Bothnia Year 1991 ".

Runoff from a land area of approximately 490 000 km2 enters the Gulf of Bothnia. This runoff is of essential importance for the flushing of the Gulf. A change in the volume of runoff effects the residence tirre. There are many natural changes in the runoff, both long-rerm changes ovcr many years and such within one year. There are also man-made changes. The most important of these is hydropower regulation. This report describes the effect of the development of the hydropower plants in Sweden and Finland by means of recorded regulated runoff and calculatecl natural runoff. The recent tirne period, 1980-91, and the time before regulation, 1925-36, are simulated. The monthly rnagnitudes of the redistributed flows were on the average 1 700 m3/s, but the maximum redistributed rnonthly tlow in May - June reached 5000 - 6 000 m3/s. The "Gulf of Bothnia Year 1991" is compared with the period 1981-91. The annual mean runoff in 1991 was c. 6 000 m3/s, which is somewhat less than the examined period. This originated from a low spring and summer runoff, e.g. c. 9 000 m3/s in May instead of 13 000 - 14 000 m3/s. Also the effects of a hypothetical climatc change of both a temperature increase and a decrease are simulated.

Available from: 1994-09-17 Created: 2016-07-08 Last updated: 2018-03-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.35.9
|