Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansson, Ulf
Publications (10 of 12) Show all publications
Strandberg, G., Bärring, L., Hansson, U., Jansson, C., Jones, C., Kjellström, E., . . . Ullerstig, A. (2015). CORDEX scenarios for Europe from the Rossby Centre regional climate model RCA4. SMHI.
Open this publication in new window or tab >>CORDEX scenarios for Europe from the Rossby Centre regional climate model RCA4
Show others...
2015 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport dokumenterar klimatmodellsimuleringar på 50 km horisontell upplösning över Europa med Rossby Centres regionala atmosfärsmodell (RCA4) gjorda inom projektet Coordinated Regional Downscaling Experiment (CORDEX) för i) ERAInterim-drivna (ERAINT) simuleringar för att utvärdera förmågan hos RCA4 att simuleraden senaste tidens klimat, ii) historiska simuleringar av de senaste årtiondena med drivning från nio olika globala klimatmodeller (GCM:er) och iii) framtidsscenarierna RCP 4,5 och RCP 8,5 drivna med samma GCM:er. Dessa simuleringar representerar en delmängd av alla CORDEX-simuleringar producerade vid Rossby Centre och en allmän slutsats dragen vid Rossby Centre är att en sådan ensemble inte varit möjlig utan att först etablera den effektiva produktionskedja som beskrivs här. Första delen av rapporten dokumenterar RCA4 och dess förmåga i en simulering där ERAINT skalades ner. RCA4 återskapar till stor del den storskaliga cirkulationen från ERAINT, men några lokala avvikelser förekommer. I allmänhet simuleras säsongscykler för temperatur och nederbörd i överensstämmelse med observationer. Några avvikelser finns, som för mycket nederbörd i norra Europa och för lite i södra. På vintern är det även för mycket nederbörd i östra Europa. Temperaturen är i allmänhet underskattad i norra Europa och i medelhavsområdet på vintern, medan för höga temperaturer ges i sydöstra Europa på vintern och i medelhavsområdet på sommaren. RCA4 presterar i allmänhet bra i simuleringar av den senaste tidens klimat med randvillkor från GCM:er. En stor del av det simulerade klimatet i RCA4 kan tillskrivas den drivande GCM:en, men RCA4 skapar sitt eget klimat inuti modelldomänen och lägger till detaljer på grund av högre upplösning. Alla nio nedskalade GCM:er har gemensamma problem i representationen av den storskaliga cirkulationen på vintern. Denna egenskap förs vidare till RCA4. Avvikelserna i storskalig cirkulation medför avvikelser i temperatur och nederbörd i RCA4. Klimatförändringssignalen som den simuleras av RCA4-ensembler enligt RCP 4,5 och RCP 8,5 är mycket lika tidigare resultat. I både scenario RCP 4,5 och RCP 8,5 beräknas Europa bli varmare i framtiden. På vintern är uppvärmningen störst i norra Europa, och på sommaren i södra Europa. Den högsta dygnsmedeltemperaturen på sommaren ökar på ungefär samma sätt som sommartemperaturen, men något mer i södra Europa. Den lägsta dygnsmedeltemperaturen på vintern i norra Europa är den temperatur som förändras mest. Nederbörden beräknas öka under alla årstider i norra Europa och minska i södra Europa. Den största dygnsnederbörden (och per sjudagarsperiod) beräknas öka i nästan hela Europa och i alla årstider. Samtidigt beräknas den längsta perioden utan nederbörd att bli längre i södra Europa. I allmänhet förutses små förändringar i medelvindhastighet. Det finns emellertid områden med signifikanta förändringar i vind. Att använda ensembler är ett sätt att beskriva osäkerheterna i scenarierna, men det finns andra möjliga ensembler som använder andra modeller och som skulle ge andra resultat. Ändå anses den ensemble som används här vara tillräckligt lik dessa andra ensembler för att vara representativ för den hela mängden GCM:er. Dynamisk nedskalning med RCA4 förändrar klimatförändringssignalen, och spridningen i ensemblen minskar ibland, men ensemblen med nio RCA4 simuleringar med olika GCM:er anses vara representativ för den hela ensemblen. Alla scenarier är överens om mönstret på klimatförändringen, men storleken på förändringen bestäms av valet av scenario. Den relativa betydelsen av valet av scenario ökar med tiden.

Abstract [en]

This report documents Coordinated Regional Downscaling Experiment (CORDEX) climate model simulations at 50 km horizontal resolution over Europe with the Rossby Centre regional atmospheric model (RCA4) for i) a ERA-Interim-driven (ERAINT) simulation used to evaluate model performance in the recent past climate, ii) historical simulations of the recent decades with forcing from nine different global climate models (GCMs) and iii) future scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 forced by the same nine different GCMs. Those simulations represent a subset of all CORDEX simulations produced at the Rossby Centre and a general conclusion drawn at the Rossby Centre is that such large ensembles could not have been produced without the establishment of an efficient production chain as outlined here. The first part of this report documents RCA4 and its performance in a perfect boundary simulation where ERAINT was downscaled. RCA4 is to a large extent replicating the large-scale circulation in ERAINT, but some local biases in mean sea level pressure appear. In general the seasonal cycles of temperature and precipitation are simulated in relatively close agreement to observations. Some biases occur, such as too much precipitation in northern Europe and too little in the south. In winter, there is also too much precipitation in eastern Europe. Temperatures are generally biased low in northern Europe and in the Mediterranean region in winter while overestimated temperatures are seen in southeastern Europe in winter and in the Mediterranean area in summer. RCA4 performs generally well when simulating the recent past climate taking boundary conditions from the GCMs. A large part of the RCA4 simulated climate is attributed to the driving GCMs, but RCA4 creates its own climate inside the model domain and adds details due to higher resolution. All nine downscaled GCMs share problems in their representation of the large-scale circulation in winter. This feature is inherited in RCA4. The biases in large-scale circulation induce some biases in temperature and precipitation in RCA4. The climate change signal in the RCP 4.5 and RCP 8.5 ensembles simulated by RCA4 is very similar to what has been presented previously. Both scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 project Europe to be warmer in the future. In winter the warming is largest in northern Europe and in summer in southern Europe. The summer maximum daily temperature increases in a way similar to summer temperature, but somewhat more in southern Europe. The winter minimum daily temperature in northern Europe is the temperature that changes the most. Precipitation is projected to increase in all seasons in northern Europe and decrease in southern Europe. The largest amount of rainfall per day (and per seven day period) is projected to increase in almost all of Europe and in all seasons. At the same time the longest period without precipitation is projected to be longer in southern Europe. Small changes in mean wind speed are generally projected. There are, however, regions with significant changes in wind. The ensemble approach is a way to describe the uncertainties in the scenarios, but there are other possible ensembles using other models which would give other results. Still, the ensemble used here is found to be similar enough to these other possible ensembles to be representative of the whole set of GCMs. Dynamical downscaling using RCA4 changes the climate change signal, and the ensemble spread is sometimes reduced, but the ensemble of nine RCA4 simulations, using different GCMs, is considered to be representative of the full ensemble. All scenarios agree on a climate change pattern; the amplitude of the change is determined by the choice of scenario. The relative importance of the chosen scenario increases with time.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2015. 75 p.
Series
RMK: Report Meteorology and Climatology, ISSN 0347-2116 ; 116
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2839 (URN)Meteorologi, Klimat, Rapporter, Serie RMK (Local ID)Meteorologi, Klimat, Rapporter, Serie RMK (Archive number)Meteorologi, Klimat, Rapporter, Serie RMK (OAI)
Available from: 2015-06-16 Created: 2016-07-08 Last updated: 2016-07-08Bibliographically approved
Thomas, M. A., Kahnert, M., Andersson, C., Kokkola, H., Hansson, U., Jones, C., . . . Devasthale, A. (2015). Integration of prognostic aerosol-cloud interactions in a chemistry transport model coupled offline to a regional climate model. Geoscientific Model Development, 8(6), 1885-1898.
Open this publication in new window or tab >>Integration of prognostic aerosol-cloud interactions in a chemistry transport model coupled offline to a regional climate model
Show others...
2015 (English)In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 8, no 6, 1885-1898 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

To reduce uncertainties and hence to obtain a better estimate of aerosol (direct and indirect) radiative forcing, next generation climate models aim for a tighter coupling between chemistry transport models and regional climate models and a better representation of aerosol-cloud interactions. In this study, this coupling is done by first forcing the Rossby Center regional climate model (RCA4) with ERA-Interim lateral boundaries and sea surface temperature (SST) using the standard cloud droplet number concentration (CDNC) formulation (hereafter, referred to as the 'stand-alone RCA4 version' or 'CTRL' simulation). In the stand-alone RCA4 version, CDNCs are constants distinguishing only between land and ocean surface. The meteorology from this simulation is then used to drive the chemistry transport model, Multiple-scale Atmospheric Transport and Chemistry (MATCH), which is coupled online with the aerosol dynamics model, Sectional Aerosol module for Large Scale Applications (SALSA). CDNC fields obtained from MATCH-SALSA are then fed back into a new RCA4 simulation. In this new simulation (referred to as 'MOD' simulation), all parameters remain the same as in the first run except for the CDNCs provided by MATCH-SALSA. Simulations are carried out with this model setup for the period 2005-2012 over Europe, and the differences in cloud microphysical properties and radiative fluxes as a result of local CDNC changes and possible model responses are analysed. Our study shows substantial improvements in cloud microphysical properties with the input of the MATCH-SALSA derived 3-D CDNCs compared to the stand-alone RCA4 version. This model setup improves the spatial, seasonal and vertical distribution of CDNCs with a higher concentration observed over central Europe during boreal summer (JJA) and over eastern Europe and Russia during winter (DJF). Realistic cloud droplet radii (CD radii) values have been simulated with the maxima reaching 13 mu m, whereas in the stand-alone version the values reached only 5 mu m. A substantial improvement in the distribution of the cloud liquid-water paths (CLWP) was observed when compared to the satellite retrievals from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) for the boreal summer months. The median and standard deviation values from the 'MOD' simulation are closer to observations than those obtained using the stand-alone RCA4 version. These changes resulted in a significant decrease in the total annual mean net fluxes at the top of the atmosphere (TOA) by -5 W m(-2) over the domain selected in the study. The TOA net fluxes from the 'MOD' simulation show a better agreement with the retrievals from the Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES) instrument. The aerosol indirect effects are estimated in the 'MOD' simulation in comparison to the pre-industrial aerosol emissions (1900). Our simulations estimated the domain averaged annual mean total radiative forcing of -0.64 W m(-2) with a larger contribution from the first indirect aerosol effect (-0.57 W m(-2)) than from the second indirect aerosol effect (-0.14 W m(-2)).

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1972 (URN)10.5194/gmd-8-1885-2015 (DOI)000357125000019 ()
Available from: 2016-04-26 Created: 2016-03-03 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Kjellström, E., Nikulin, G., Hansson, U., Strandberg, G. & Ullerstig, A. (2011). 21st century changes in the European climate: uncertainties derived from an ensemble of regional climate model simulations. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, 63(1), 24-40.
Open this publication in new window or tab >>21st century changes in the European climate: uncertainties derived from an ensemble of regional climate model simulations
Show others...
2011 (English)In: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, ISSN 0280-6495, E-ISSN 1600-0870, Vol. 63, no 1, 24-40 p.Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3807 (URN)10.1111/j.1600-0870.2010.00475.x (DOI)000285309200003 ()
Available from: 2016-12-09 Created: 2016-12-09 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Nikulin, G., Kjellström, E., Hansson, U., Strandberg, G. & Ullerstig, A. (2011). Evaluation and future projections of temperature, precipitation and wind extremes over Europe in an ensemble of regional climate simulations. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, 63(1), 41-55.
Open this publication in new window or tab >>Evaluation and future projections of temperature, precipitation and wind extremes over Europe in an ensemble of regional climate simulations
Show others...
2011 (English)In: Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography, ISSN 0280-6495, E-ISSN 1600-0870, Vol. 63, no 1, 41-55 p.Article in journal (Refereed) Published
National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3808 (URN)10.1111/j.1600-0870.2010.00466.x (DOI)000285309200004 ()
Available from: 2016-12-09 Created: 2016-12-09 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Soerensson, A. A., Menendez, C. G., Samuelsson, P., Willén, U. & Hansson, U. (2010). Soil-precipitation feedbacks during the South American Monsoon as simulated by a regional climate model. Climatic Change, 98(3-4), 429-447.
Open this publication in new window or tab >>Soil-precipitation feedbacks during the South American Monsoon as simulated by a regional climate model
Show others...
2010 (English)In: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 98, no 3-4, 429-447 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We summarize the recent progress in regional climate modeling in South America with the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3-E), with emphasis on soil moisture processes. A series of climatological integrations using a continental scale domain nested in reanalysis data were carried out for the initial and mature stages of the South American Monsoon System (SAMS) of 1993-92 and were analyzed on seasonal and monthly timescales. The role of including a spatially varying soil depth, which extends to 8 m in tropical forest, was evaluated against the standard constant soil depth of the model of about 2 m, through two five member ensemble simulations. The influence of the soil depth was relatively weak, with both beneficial and detrimental effects on the simulation of the seasonal mean rainfall. Secondly, two ensembles that differ in their initial state of soil moisture were prepared to study the influence of anomalously in subtropical South America as well. Finally, we calculated the soil moisture-precipitation coupling strength through comparing a ten member ensemble forced by the same space-time series of soil moisture fields with an ensemble with interactive soil moisture. Coupling strength is defined as the degree to which the prescribed boundary conditions affect some atmospheric quantity in a climate model, in this context a quantification of the fraction of atmospheric variability that can be ascribed to soil moisture anomalies. La Plata Basin appears as a region where the precipitation is partly controlled by soil moisture, especially in November and January. The continental convective monsoon regions and subtropical South America appears as a region with relatively high coupling strength during the mature phase of monsoon development dry and wet soil moisture initial conditions on the intraseasonal development of the SAMS. In these simulations the austral winter soil moisture initial condition has a strong influence on wet season rainfall over feed back upon the monsoon, not only over the Amazon region but in subtropical South America as well. Finally, we calculated the soil moisture-precipitation coupling strength through comparing a ten member ensemble forced by the same space-time series of soil moisture fields with an ensemble with interactive soil moisture. Coupling strength is defined as the degree to which the prescribed boundary conditions affect some atmospheric quantity in a climate model, in this context a quantification of the fraction of atmospheric variability that can be ascribed to soil moisture anomalies. La Plata Basin appears as a region where the precipitation is partly controlled by soil moisture, especially in November and January. The continental convective monsoon regions and subtropical South America appears as a region with relatively high coupling strength during the mature phase of monsoon development.

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-574 (URN)10.1007/s10584-009-9740-x (DOI)000275319100006 ()
Available from: 2015-04-22 Created: 2015-04-20 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Kjellström, E., Bärring, L., Gollvik, S., Hansson, U., Jones, C., Samuelsson, P., . . . Wyser, K. (2005). A 140-year simulation of European climate with the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3). SMHI.
Open this publication in new window or tab >>A 140-year simulation of European climate with the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3)
Show others...
2005 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report presents the latest version of the Rossby Centre regional atmospheric model, RCA3, with focus on model improvements since the earlier version, RCA2. The main changes in RCA3 relate to the treatment of land surface processes. Apart from the changes in land surface parameterizations several changes in the calculation of radiation, clouds, condensate and precipitation have been made. The new parameterizations hold a more realistic description of the climate system.Simulated present day climate is evaluated compared to observations. The new model version show equally good, or better, correspondence to observational climatologies as RCA2, when forced by perfect boundary conditions. Seasonal mean temperature errors are generally within ±1oC except during winter in north-western Russia where a larger positive bias is identified. Both the diurnal temperature range and the annual temperature range are found to be underestimated in the model. Precipitation biases are generally smaller than in the corresponding reanalysis data used as boundary conditions, showing the benefit of a higher horizontal resolution.The model is used for the regionalization of two transient global climate change projections for the time period 1961- 2100. The radiative forcing of the climate system is based on observed concentrations of greenhouse gases until 1990 and on the IPCC SRES B2 and A2 emissions scenarios for the remaining time period. Long-term averages as well as measures of the variability around these averages are presented for a number of variables including precipitation and near-surface temperature. It is shown that the changes in variability sometimes differ from the changes in averages. For instance, in north-eastern Europe, the mean increase in wintertime temperatures is followed by an even stronger reduction in the number of very cold days in winter. This kind of performance of the climate system implies that methods of inferring data from climate change projections to other periods than those actually simulated have to be used with care, at least when it comes to variables that are expected to change in a non-linear way. Further, these new regional climate change projections address the whole 21st century.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2005. 54 p.
Series
RMK: Report Meteorology and Climatology, ISSN 0347-2116 ; 108
Keyword
Land surface modelling, transient change, climate scenario, regional climate modelling, patternscaling, Europe, CE, ENSEMBLES
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2309 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie RMK (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie RMK (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie RMK (OAI)
Available from: 2005-12-05 Created: 2016-07-08 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Jones, C., Willen, U., Ullerstig, A. & Hansson, U. (2004). The Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model part 1: Model climatology and performance for the present climate over Europe. Ambio, 33(4-5), 199-210.
Open this publication in new window or tab >>The Rossby Centre Regional Atmospheric Climate Model part 1: Model climatology and performance for the present climate over Europe
2004 (English)In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 33, no 4-5, 199-210 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Rossby Centre Atmospheric Regional Climate Model (RCA2) is described and simulation results, for the present climate over Europe, are evaluated against available observations. Systematic biases in the models mean climate and climate variability are documented and key parameterization weaknesses identified. The quality of near-surface parameters is investigated in some detail, particularly temperature, precipitation, the surface energy budget and cloud cover. The model simulates the recent, observed climate and variability with a high degree of realism. Compensating errors in the components of the surface radiation budget are highlighted and the fundamental causes of these biases are traced to the relevant aspects of the cloud, precipitation and radiation parameterizations. The model has a tendency to precipitate too frequently at small rates, this has a direct impact on the simulation of cloud-radiation interaction and surface temperatures. Great care must be taken in the use of observations to evaluate high resolution RCMs, when they are forced by analyzed boundary conditions. This is particularly true with respect to precipitation and cloudiness, where observational uncertainty is often larger than the RCM bias.

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1313 (URN)10.1639/0044-7447(2004)033[0199:TRCRAC]2.0.CO;2 (DOI)000222127800006 ()15264598 (PubMedID)
Available from: 2015-05-27 Created: 2015-05-26 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Räisänen, J., Hansson, U., Ullerstig, A., Doescher, R., Graham, P., Jones, C., . . . Willén, U. (2003). GCM driven simulations of recent and future climate with the Rossby Centre coupled atmosphere - Baltic Sea regional climate model RCAO. SMHI.
Open this publication in new window or tab >>GCM driven simulations of recent and future climate with the Rossby Centre coupled atmosphere - Baltic Sea regional climate model RCAO
Show others...
2003 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

A series of six general circulation model (GCM) driven regional climate simulations made at the Rossby Centre, SMHI, during the year 2002 are documented. For both the two driving GCMs HadAM3H andECHAM4/OPYC3, a 30-year (1961-1990) control run and two 30-year (2071-2100) scenario runs have been made. The scenario runs are based on the IPCC SRES A2 and B2 forcing scenarios. These simulations were made at 49 km atmospheric resolution and they are part of the European PRUDENCE project.Many aspects of the simulated control climates compare favourably with observations, but some problems are also evident. For example, the simulated cloudiness and precipitation appear generally too abundant in northern Europe (although biases in precipitation measurements complicate the interpretation), whereas too clear and dry conditions prevail in southern Europe. There is a lot of similarity between the HadAM3Hdriven (RCAO-H) and ECHAM4/OPYC3-driven (RCAO-E) control simulations, although the problems associated with the hydrological cycle and cloudiness are somewhat larger in the latter.The simulated climate changes (2071-2100 minus 1961-1990) depend on both the forcing scenario (the changes are generally larger for A2 than B2) and the driving global model (the largest changes tend to occur in RCAO-E). In all the scenario simulations, the warming in northern Europe is largest in winter or autumn. In central and southern Europe, the warming peaks in summer and reaches in the RCAO-E A2 simulation locally 10°C. The four simulations agree on a general increase in precipitation in northern Europe especiallyin winter and on a general decrease in precipitation in southern and central Europe in summer, but the magnitude and the geographical patterns of the change differ a lot between RCAO-H and RCAO-E. Thisreflects very different changes in the atmospheric circulation during the winter half-year, which also have a large impact on the simulated changes in windiness. A very large increase in the lowest minimumtemperatures occurs in a large part of Europe, most probably due to reduced snow cover. Extreme daily precipitation increases even in most of those areas where the mean annual precipitation decreases.

Place, publisher, year, edition, pages
SMHI, 2003. 61 p.
Series
RMK: Report Meteorology and Climatology, ISSN 0347-2116 ; 101
Keyword
Climate change, climate scenario, regional climate modelling, Europe, PRUDENCE
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-2344 (URN)Meteorologi, Rapporter, Serie RMK (Local ID)Meteorologi, Rapporter, Serie RMK (Archive number)Meteorologi, Rapporter, Serie RMK (OAI)
Available from: 2003-05-13 Created: 2016-07-08 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Doescher, R., Willen, U., Jones, C., Rutgersson, A., Meier, M., Hansson, U. & Graham, P. (2002). The development of the regional coupled ocean-atmosphere model RCAO. Boreal environment research, 7(3), 183-192.
Open this publication in new window or tab >>The development of the regional coupled ocean-atmosphere model RCAO
Show others...
2002 (English)In: Boreal environment research, ISSN 1239-6095, E-ISSN 1797-2469, Vol. 7, no 3, 183-192 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A regional coupled ocean-atmosphere-ice general circulation model for northern Europe is introduced for climate study purposes. The Baltic Sea is interactively coupled. The coupled model is validated in a 5-year hind-cast experiment with a focus on surface quantities and atmosphere-ocean heat fluxes. The coupled sea surface temperature matches observations well. The system is free of drift, does not need flux corrections and is suitable for multi-year climate runs. With flux forcing from the atmospheric model the regional ocean model gives sea surface temperatures statistically equivalent to the uncoupled ocean model forced by observations. Other oceanic surface quantities do not reach this quality in combination with the current atmosphere model. A strong dependence of sea ice extent on details of the atmospheric radiation scheme is found. Our standard scheme leads to an overestimation of ice, most likely due to a negative bias of long-wave radiation. There is indication that a latent heat flux bias in fall contributes to the ice problem. Other atmosphere-ocean heat fluxes are generally realistic in the long term mean.

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1370 (URN)000221371600003 ()
Available from: 2015-08-07 Created: 2015-07-29 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Rummukainen, M., Räisänen, J., Bringfelt, B., Ullerstig, A., Omstedt, A., Willen, U., . . . Jones, C. (2001). A regional climate model for northern Europe: model description and results from the downscaling of two GCM control simulations. Climate Dynamics, 17(5-6), 339-359.
Open this publication in new window or tab >>A regional climate model for northern Europe: model description and results from the downscaling of two GCM control simulations
Show others...
2001 (English)In: Climate Dynamics, ISSN 0930-7575, E-ISSN 1432-0894, Vol. 17, no 5-6, 339-359 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This work presents a regional climate model, the Rossby Centre regional Atmospheric model(RCA1), recently developed from the High Resolution Limited Area Model (HIRLAM). The changes in the HIRLAM parametrizations, necessary for climate-length integrations, are described. A regional Baltic Sea ocean model and a modeling system for the Nordic inland lake systems have been coupled with RCA1. The coupled system has been used to downscale 10-year time slices from two different general circulation model (GCM) simulations to provide high-resolution regional interpretation of large-scale modeling. A selection of the results from the control runs, i.e. the present-day climate simulations, are presented: large-scale free atmospheric fields, the surface temperature and precipitation results and results for the on-line simulated regional ocean and lake surface climates. The regional model modifies the surface climate description compared to the GCM simulations, but it is also substantially affected by the biases in the GCM simulations. The regional model also improves the representation of the regional ocean and the inland lakes, compared to the GCM results.

National Category
Climate Research
Research subject
Climate
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-1485 (URN)10.1007/s003820000109 (DOI)000167527300001 ()
Available from: 2015-08-25 Created: 2015-08-17 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications
v. 2.30.0
|