Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 34) Visa alla publikasjoner
Theobald, M. R., Vivanco, M. G., Aas, W., Andersson, C., Ciarelli, G., Couvidat, F., . . . Colette, A. (2019). An evaluation of European nitrogen and sulfur wet deposition and their trends estimated by six chemistry transport models for the period 1990-2010. Atmospheric Chemistry And Physics, 19(1), 379-405
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>An evaluation of European nitrogen and sulfur wet deposition and their trends estimated by six chemistry transport models for the period 1990-2010
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 19, nr 1, s. 379-405Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5149 (URN)10.5194/acp-19-379-2019 (DOI)000455794000002 ()
Tilgjengelig fra: 2019-01-29 Laget: 2019-01-29 Sist oppdatert: 2019-01-29bibliografisk kontrollert
Langner, J., Alpfjord Wylde, H. & Andersson, C. (2019). Mapping of phytotoxic ozone dose for birch, spruce, wheat and potato using the MATCH-Sweden system.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Mapping of phytotoxic ozone dose for birch, spruce, wheat and potato using the MATCH-Sweden system
2019 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Vi har lagt till beräkningar av PODY för björk, gran vete och potatis i MATCHSverigesystemet. Rapporten går igenom de förändringar och uppdateringar som harinförts i beräkningarna sedan den ursprungliga implementeringen 2016.Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR), generic deciduous trees (POD1gen-DT), birch (POD1spec-birch), spruce (POD1spec-spruce), wheat (POD6spec-whet), potato (POD6specpotato),presenteras för åren 2013-2017.En jämförelse med resultat från EMEP-modellen för generic crops och för genericdeciduous trees ger en bättre överensstämmelse än tidigare. Givet att ett fel i beräkningenav solstrålningen har identifierats i EMEP-modellen så framstår resultaten från MATCHSverigeoch EMEP nu som mer konsistenta.Variationen från år till år i PODY för björk och gran är av samma storleksordning somden som beräknas för generic deciduous trees, men numeriska värden för PODY skiljersig, framför allt för björk beroende på skillnader i de parametrar som ingår i beräkningenoch på användning av längre vegetationsperioder baserade på svenska och skandinaviskadata. Kritiska nivåer motsvarande 4 % reduktion i tillväxten av björk och gran överskridsi stort sett i hela landet för alla år som har studerats.Variationen från år till år i PODY för vete och potatis är större än för generic crops pågrund av att ett högre tröskelvärde används i beräkningen av PODY för de specifikagrödorna. Kritiska nivåer motsvarande skördeförluster på 5 % uppnås i södra delen avSverige för fyra av de fem studerade åren för vete och för två av åren för potatis.Det uppdaterade programpaketet för PODY-beräkningar skulle kunna användas förberäkningar av PODY för olika typer av vegetation för perioden 1990-2013 baserat pååteranalyserade ozonkoncentrationer. Programpaketet kan också utvecklas förberäkningar av PODY för hela Europa baserat på olika typer av utsläpps- ochklimatsscenarier.PODY presenteras tillsammans med övriga ozonmått på SMHI:s miljöövervakningssida(www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi) med start från miljöövervakningsåret2013.

Abstract [en]

We have added calculations of PODY for birch, spruce, wheat and potato to theMATCH-Sweden system. Several important updates compared to the previousimplementation for generic crops and generic deciduous trees have been made includingimproved calculations of canopy level ozone concentrations, updated calculations ofquasi-laminar and surface resistance and inclusion of soil moisture dependence forspecific vegetation species. 

A comparison to results from the EMEP model for generic crops and generic deciduoustrees shows a better agreement than previously. Considering also that an error in theEMEP calculations has been identified, affecting primarily the PODY calculations forgeneric deciduous trees, MATCH-Sweden and EMEP model results now appear to bemore consistent.Year to year variability of PODY for birch and spruce are similar to that for genericdeciduous trees while numerical values are different, especially for birch, due to differentparameters in the PODY calculation and longer vegetation periods. Critical levelscorresponding to a 4 % growth reduction are exceeded for both birch and spruce in majorparts of Sweden for all years in the period 2013-2017.Year to year variability of PODY for wheat and potato are larger than for generic cropsdue to the higher threshold for PODY used in the calculations. Critical levelscorresponding to a 5 % reduction in crop yield are reached in four of five years insouthern Sweden for wheat and for two in five years for potato.The updated program package for PODY calculations could be used to calculateconsistent time series of PODY for different types of vegetation for the period 1990-2013based on reanalyzed ozone concentrations. The program package could also be developedto calculate PODY for the whole of Europe for different emission- or climate scenarios.The results presented in this report are also available in digital form at the SMHI homepage for environmental monitoring of air quality(www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi).

Publisher
s. 38
Serie
Meteorologi, ISSN 0283-7730 ; 166
HSV kategori
Forskningsprogram
Meteorologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5231 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-07-23 Laget: 2019-07-23 Sist oppdatert: 2019-07-23bibliografisk kontrollert
Orru, H., Astrom, C., Andersson, C., Tamm, T., Ebi, K. L. & Forsberg, B. (2019). Ozone and heat-related mortality in Europe in 2050 significantly affected by changes in climate, population and greenhouse gas emission. Environmental Research Letters, 14(7), Article ID 074013.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ozone and heat-related mortality in Europe in 2050 significantly affected by changes in climate, population and greenhouse gas emission
Vise andre…
2019 (engelsk)Inngår i: Environmental Research Letters, ISSN 1748-9326, E-ISSN 1748-9326, Vol. 14, nr 7, artikkel-id 074013Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5239 (URN)10.1088/1748-9326/ab1cd9 (DOI)000474788900001 ()
Tilgjengelig fra: 2019-07-30 Laget: 2019-07-30 Sist oppdatert: 2019-07-30bibliografisk kontrollert
Otero, N., Sillmann, J., Mar, K. A., Rust, H. W., Solberg, S., Andersson, C., . . . Butler, T. (2018). A multi-model comparison of meteorological drivers of surface ozone over Europe. Atmospheric Chemistry And Physics, 18(16), 12269-12288
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>A multi-model comparison of meteorological drivers of surface ozone over Europe
Vise andre…
2018 (engelsk)Inngår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 18, nr 16, s. 12269-12288Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4958 (URN)10.5194/acp-18-12269-2018 (DOI)000442577800003 ()
Tilgjengelig fra: 2018-09-05 Laget: 2018-09-05 Sist oppdatert: 2018-09-05bibliografisk kontrollert
Colette, A., Schucht, S., Ciarelli, G., Létinois, L., Meleux, F., Andersson, C., . . . Wind, P. (2018). Long-term air quality trends in Europe Fine Particulate Matter (PM2.5) Health Impacts.. The European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Long-term air quality trends in Europe Fine Particulate Matter (PM2.5) Health Impacts.
Vise andre…
2018 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
The European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM), 2018
Serie
ETC/ACM Technical Paper 2017/4 April 2018 ; 2017/4
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4689 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-06-13 Laget: 2018-06-13 Sist oppdatert: 2018-06-13bibliografisk kontrollert
Andersson, C., Alpfjord Wylde, H. & Engardt, M. (2018). Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden: 1983-2013 reanalysis.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden: 1983-2013 reanalysis
2018 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

A unique long-term (1983-2013) dataset of sulfur and nitrogen deposition has been compiled for Sweden as well as the Baltic Sea and surrounding countries, based on quality controlled measurements and modelled fields, fused though advanced methods capturing spatial and temporal variations. The data set can be used for describing trends in deposition to various relevant surface types.Our reanalysis compares well to observations, but we have identified differences in dry deposition to coniferous forest. This calls for more in-depth studies of the dry deposition and improvements to the respective methods.We recommend more advanced methods of describing spatial variation than averaging or spatial interpolation of observed deposition.We estimate a significant decrease from the 1980s until today for both sulfur and nitrogen deposition (by ca. 80% and 30% respectively).Critical loads for coniferous and deciduous forests, mountain vegetation and wetlands have been surpassed mainly in the southwest Sweden, but also in southeast Sweden and the southern parts of Scandes Mountains. The situation is improving, but exceedances do still occur also in larger regions.

Abstract [sv]

Ett unikt långt dataset (1983-2013) för svavel- och kvävedeposition har skapats för Sverige samt Östersjön och omgivande länder. Det baseras på kvalitetsgranskade mätningar och modellfält, kombinerade genom avancerade metoder för att fånga spatiala och temporala variationer. Datasetet kan användas för att beskriva trender i deposition till olika relevanta marktyper.Återanalysen stämmer väl överens med mätningar, men vi har identifierat skillnader i torrdeposition till barrskog. Detta visar på behov av djupare studier och metodikförbättringar för bestämning av torrdeposition.Vi rekommenderar mer avancerade metoder för att beskriva spatial variation än genom medelvärdesbildning eller spatial interpolering av uppmätt deposition.Vi finner en markant minskning från 1980-talet fram till idag för både svavel- och kvävedeposition (med cirka 80 % respektive 30 %).Kritiska belastningar till både barr- och lövskog, fjällmarker och våtmarker har överskridits framförallt i sydvästra Sverige, men också i sydöstra Sverige och södra fjällen. Situationen förbättras men överskridanden sker fortfarande även över större områden.

Publisher
s. 102
Serie
Meteorologi, ISSN 0283-7730 ; 163
HSV kategori
Forskningsprogram
Meteorologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-5002 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-11-07 Laget: 2018-11-07 Sist oppdatert: 2018-11-13bibliografisk kontrollert
Vivanco, M. G., Theobald, M. R., Garcia-Gomez, H., Luis Garrido, J., Prank, M., Aas, W., . . . Galmarini, S. (2018). Modeled deposition of nitrogen and sulfur in Europe estimated by 14 air quality model systems: evaluation, effects of changes in emissions and implications for habitat protection. Atmospheric Chemistry And Physics, 18(14), 10199-10218
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Modeled deposition of nitrogen and sulfur in Europe estimated by 14 air quality model systems: evaluation, effects of changes in emissions and implications for habitat protection
Vise andre…
2018 (engelsk)Inngår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 18, nr 14, s. 10199-10218Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4798 (URN)10.5194/acp-18-10199-2018 (DOI)000438945300005 ()
Tilgjengelig fra: 2018-08-07 Laget: 2018-08-07 Sist oppdatert: 2018-08-07bibliografisk kontrollert
Colette, A., Andersson, C., Manders, A., Mar, K., Mircea, M., Pay, M.-T., . . . Wind, P. (2017). EURODELTA-Trends, a multi-model experiment of air quality hindcast in Europe over 1990-2010. Geoscientific Model Development, 10(9), 3255-3276
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>EURODELTA-Trends, a multi-model experiment of air quality hindcast in Europe over 1990-2010
Vise andre…
2017 (engelsk)Inngår i: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 10, nr 9, s. 3255-3276Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4297 (URN)10.5194/gmd-10-3255-2017 (DOI)000409252100001 ()
Tilgjengelig fra: 2017-09-19 Laget: 2017-09-19 Sist oppdatert: 2017-09-19bibliografisk kontrollert
Karlsson, P. E., Klingberg, J., Engardt, M., Andersson, C., Langner, J., Karlsson, G. P. & Pleijel, H. (2017). Past, present and future concentrations of ground-level ozone and potential impacts on ecosystems and human health in northern Europe. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 576, 22-35
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Past, present and future concentrations of ground-level ozone and potential impacts on ecosystems and human health in northern Europe
Vise andre…
2017 (engelsk)Inngår i: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, ISSN 0048-9697, Vol. 576, s. 22-35Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-3916 (URN)10.1016/j.scitotenv.2016.10.061 (DOI)000390964700003 ()
Tilgjengelig fra: 2017-02-08 Laget: 2017-02-08 Sist oppdatert: 2017-02-08bibliografisk kontrollert
Andersson, C., Alpfjord, H., Robertson, L., Karlsson, P. E. & Engardt, M. (2017). Reanalysis of and attribution to near-surface ozone concentrations in Sweden during 1990-2013. Atmospheric Chemistry And Physics, 17(22)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Reanalysis of and attribution to near-surface ozone concentrations in Sweden during 1990-2013
Vise andre…
2017 (engelsk)Inngår i: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 17, nr 22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Miljö
Identifikatorer
urn:nbn:se:smhi:diva-4452 (URN)10.5194/acp-17-13869-2017 (DOI)000416001700001 ()
Tilgjengelig fra: 2017-12-12 Laget: 2017-12-12 Sist oppdatert: 2017-12-12bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7853-932X
v. 2.35.7
|