Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alpfjord Wylde, Helene
Alternative names
Publications (4 of 4) Show all publications
Langner, J., Alpfjord Wylde, H. & Andersson, C. (2019). Mapping of phytotoxic ozone dose for birch, spruce, wheat and potato using the MATCH-Sweden system.
Open this publication in new window or tab >>Mapping of phytotoxic ozone dose for birch, spruce, wheat and potato using the MATCH-Sweden system
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vi har lagt till beräkningar av PODY för björk, gran vete och potatis i MATCHSverigesystemet. Rapporten går igenom de förändringar och uppdateringar som harinförts i beräkningarna sedan den ursprungliga implementeringen 2016.Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR), generic deciduous trees (POD1gen-DT), birch (POD1spec-birch), spruce (POD1spec-spruce), wheat (POD6spec-whet), potato (POD6specpotato),presenteras för åren 2013-2017.En jämförelse med resultat från EMEP-modellen för generic crops och för genericdeciduous trees ger en bättre överensstämmelse än tidigare. Givet att ett fel i beräkningenav solstrålningen har identifierats i EMEP-modellen så framstår resultaten från MATCHSverigeoch EMEP nu som mer konsistenta.Variationen från år till år i PODY för björk och gran är av samma storleksordning somden som beräknas för generic deciduous trees, men numeriska värden för PODY skiljersig, framför allt för björk beroende på skillnader i de parametrar som ingår i beräkningenoch på användning av längre vegetationsperioder baserade på svenska och skandinaviskadata. Kritiska nivåer motsvarande 4 % reduktion i tillväxten av björk och gran överskridsi stort sett i hela landet för alla år som har studerats.Variationen från år till år i PODY för vete och potatis är större än för generic crops pågrund av att ett högre tröskelvärde används i beräkningen av PODY för de specifikagrödorna. Kritiska nivåer motsvarande skördeförluster på 5 % uppnås i södra delen avSverige för fyra av de fem studerade åren för vete och för två av åren för potatis.Det uppdaterade programpaketet för PODY-beräkningar skulle kunna användas förberäkningar av PODY för olika typer av vegetation för perioden 1990-2013 baserat pååteranalyserade ozonkoncentrationer. Programpaketet kan också utvecklas förberäkningar av PODY för hela Europa baserat på olika typer av utsläpps- ochklimatsscenarier.PODY presenteras tillsammans med övriga ozonmått på SMHI:s miljöövervakningssida(www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi) med start från miljöövervakningsåret2013.

Abstract [en]

We have added calculations of PODY for birch, spruce, wheat and potato to theMATCH-Sweden system. Several important updates compared to the previousimplementation for generic crops and generic deciduous trees have been made includingimproved calculations of canopy level ozone concentrations, updated calculations ofquasi-laminar and surface resistance and inclusion of soil moisture dependence forspecific vegetation species. 

A comparison to results from the EMEP model for generic crops and generic deciduoustrees shows a better agreement than previously. Considering also that an error in theEMEP calculations has been identified, affecting primarily the PODY calculations forgeneric deciduous trees, MATCH-Sweden and EMEP model results now appear to bemore consistent.Year to year variability of PODY for birch and spruce are similar to that for genericdeciduous trees while numerical values are different, especially for birch, due to differentparameters in the PODY calculation and longer vegetation periods. Critical levelscorresponding to a 4 % growth reduction are exceeded for both birch and spruce in majorparts of Sweden for all years in the period 2013-2017.Year to year variability of PODY for wheat and potato are larger than for generic cropsdue to the higher threshold for PODY used in the calculations. Critical levelscorresponding to a 5 % reduction in crop yield are reached in four of five years insouthern Sweden for wheat and for two in five years for potato.The updated program package for PODY calculations could be used to calculateconsistent time series of PODY for different types of vegetation for the period 1990-2013based on reanalyzed ozone concentrations. The program package could also be developedto calculate PODY for the whole of Europe for different emission- or climate scenarios.The results presented in this report are also available in digital form at the SMHI homepage for environmental monitoring of air quality(www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi).

Publisher
p. 38
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 166
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5231 (URN)
Available from: 2019-07-23 Created: 2019-07-23 Last updated: 2019-07-23Bibliographically approved
Andersson, C., Alpfjord Wylde, H. & Engardt, M. (2018). Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden: 1983-2013 reanalysis.
Open this publication in new window or tab >>Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden: 1983-2013 reanalysis
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

A unique long-term (1983-2013) dataset of sulfur and nitrogen deposition has been compiled for Sweden as well as the Baltic Sea and surrounding countries, based on quality controlled measurements and modelled fields, fused though advanced methods capturing spatial and temporal variations. The data set can be used for describing trends in deposition to various relevant surface types.Our reanalysis compares well to observations, but we have identified differences in dry deposition to coniferous forest. This calls for more in-depth studies of the dry deposition and improvements to the respective methods.We recommend more advanced methods of describing spatial variation than averaging or spatial interpolation of observed deposition.We estimate a significant decrease from the 1980s until today for both sulfur and nitrogen deposition (by ca. 80% and 30% respectively).Critical loads for coniferous and deciduous forests, mountain vegetation and wetlands have been surpassed mainly in the southwest Sweden, but also in southeast Sweden and the southern parts of Scandes Mountains. The situation is improving, but exceedances do still occur also in larger regions.

Abstract [sv]

Ett unikt långt dataset (1983-2013) för svavel- och kvävedeposition har skapats för Sverige samt Östersjön och omgivande länder. Det baseras på kvalitetsgranskade mätningar och modellfält, kombinerade genom avancerade metoder för att fånga spatiala och temporala variationer. Datasetet kan användas för att beskriva trender i deposition till olika relevanta marktyper.Återanalysen stämmer väl överens med mätningar, men vi har identifierat skillnader i torrdeposition till barrskog. Detta visar på behov av djupare studier och metodikförbättringar för bestämning av torrdeposition.Vi rekommenderar mer avancerade metoder för att beskriva spatial variation än genom medelvärdesbildning eller spatial interpolering av uppmätt deposition.Vi finner en markant minskning från 1980-talet fram till idag för både svavel- och kvävedeposition (med cirka 80 % respektive 30 %).Kritiska belastningar till både barr- och lövskog, fjällmarker och våtmarker har överskridits framförallt i sydvästra Sverige, men också i sydöstra Sverige och södra fjällen. Situationen förbättras men överskridanden sker fortfarande även över större områden.

Publisher
p. 102
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 163
National Category
Meteorology and Atmospheric Sciences
Research subject
Meteorology
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-5002 (URN)
Available from: 2018-11-07 Created: 2018-11-07 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Andersson, C., Alpfjord, H., Robertson, L., Karlsson, P. E. & Engardt, M. (2017). Reanalysis of and attribution to near-surface ozone concentrations in Sweden during 1990-2013. Atmospheric Chemistry And Physics, 17(22)
Open this publication in new window or tab >>Reanalysis of and attribution to near-surface ozone concentrations in Sweden during 1990-2013
Show others...
2017 (English)In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 17, no 22Article in journal (Refereed) Published
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Research subject
Environment
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-4452 (URN)10.5194/acp-17-13869-2017 (DOI)000416001700001 ()
Available from: 2017-12-12 Created: 2017-12-12 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Engardt, M., Alpfjord, H. & Andersson, C. (2016). PODY-beräkningar med MATCH Sverigesystemet.
Open this publication in new window or tab >>PODY-beräkningar med MATCH Sverigesystemet
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vi har utvecklat ett programpaket som möjliggör PODY beräkningar i MATCH Sverigesystemet. Rapporten ger en kortfattad introduktion till PODY och går igenom implementeringen i MATCH-systemet.

Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR) och generic deciduous trees (POD1gen-DT) presenteras för åren 2013-2015 och jämförs med motsvarande data från EMEP-modellen. POD3gen-CR uppvisar stor år-till-år variation och MATCH-resultaten är tydligt högre än motsvarande uppskattningar av EMEP-modellen. POD1gen-DT varierar mindre från år till år och resultaten från MATCH och EMEP-modellen överensstämmer bättre.

PODY presenteras tillsammans med övriga ozonmått på SMHI:s miljöövervakningssida (www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi) med start från miljöövervakningsåret 2013.

Abstract [en]

We have developed a set of programs that enable PODY calculations in the air quality surveillance system MATCH Sverigesystemet. This report gives a brief overview of PODY calculations in general and the MATCH implementation in particular.

We present results for the receptors generic crops (POD3gen-CR) and generic deciduous trees (POD1gen-DT) for the years 2013-2015 and contrast these with corresponding data from the EMEP-model. The POD3gen-CR values calculated by MATCH feature large inter-annual variations and are significantly higher than the corresponding assessment by the EMEP-model. POD1gen-DT show smaller inter-annual variation and the MATCH and the EMEP-model results correspond better.

PODY is presented together with other ozone metrics on the SMHI environmental mapping web page (www.smhi.se/klimatdata/miljo/atmosfarskemi) starting from the mapping year 2013.

Publisher
p. 34
Series
Meteorology, ISSN 0283-7730 ; 160
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environment
Identifiers
urn:nbn:se:smhi:diva-3409 (URN)
Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-31 Last updated: 2020-05-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications